Misbruik van vertrouwen

Misbruik van vertrouwen

Wie helpt ons uit de ellende waarin we terecht gekomen zijn door toedoen van medevennoten?

 

Als je deze post niet vertrouwd of als je vragen hebt, mag je mij contacteren. Klik ofwel op de knop “Contact”, vul het formulier in en klik op “Verzenden” ofwel bel me maar als je over mijn mobiel nummer beschikt. Graag geef ik antwoord op al jullie vragen.

 

Beste mensen,

Ik had nooit van mijn leven durven denken dat ik ooit deze stap zou moeten zetten. Het vergt héél véél moed om deze stap te zetten, om deze actie te starten.

Iedereen die mijn situatie in detail kent, weet dat ik me nergens over moet schamen! 

Ik kan iedereen oprecht in de ogen te kijken als ik vertel wat ik heb meegemaakt. Hoe mijn vertrouwen werd misbruikt; Hoe naïef ik ben geweest met de nodige gevolgen.

IMAGINE BUILDING werd op 30 oktober 2023 failliet verklaard.

Ik kan hier een héél verhaal uit de doeken doen over de crisissen waarin we beland zijn, de impact ervan & de keuzes die gemaakt moesten worden …

De samenvattende versie is dat mijn medevennoten misbruik hebben gemaakt van hun positie en mogelijkheden en daarbij mijn vertrouwen vanaf de 1e dag zwaar misbruikt hebben.

Ja, we hebben zware crisissen meegemaakt. Ja, er moesten keuzes gemaakt worden. Maar die keuzes werden zonder overleg met mij & zonder mijn inspraak gemaakt. Zelfs keuzes die invloed hebben op mij en mijn gezin!

Als je een bedrijf start, moet je bereid zijn om risico’s te nemen. Maar je moet ook op een gegeven moment “STOP” kunnen zeggen om te voorkomen dat het helemaal ontspoort. 

Mijn medevennoten wisten verdomd goed, dat ik slechts gedeeltelijk akkoord zou zijn met hun keuzes maar nooit of te nimmer met élke keuze die zij uiteindelijk hebben gemaakt.

Ze wisten verdomd goed, dat ik het nooit tot de situatie had laten komen waarin we ons nu bevinden. Waarin ik en mijn gezin zich nu in bevinden door hun toedoen.

Ik wil nog zo véél meer vertellen, maar moet opletten met de informatie die ik deel.

Eén van de resultaten van het faillissement is, dat ik alsnog mijn persoonlijke sociale lasten moet betalen. 

Tot mei 2022, werden mijn sociale lasten netjes betaald via de vennootschap. De keuze om te stoppen met het betalen van mijn sociale lasten, werd genomen zonder mijn inspraak. Ik werd zelfs erover NIET ingelicht.

Opnieuw wil ik héél wat neerpennen … maar dwing ik mijzelf me te beperken tot de essentie.

Wat een feit is, is dat je een bepaalde periode zonder ziekenkas ofwel ziekteverzekering komt te zitten als de sociale lasten niet betaald zijn. 

En jij niet alleen … maar iedereen die bij je ten laste staat! Ik dus én mijn 2 dochters …

Als ik of één van mijn dochters in de bewuste periode op consulatie moet bij een huisarts, een tandarts, een specialist of als we moeten opgenomen worden in een ziekenhuis … MOETEN we alle kosten VOLLEDIG uit eigen zak betalen. 

Eind februari had ik alle openstaande bijdragen van 2022 betaald waardoor we voor 2024 in orde zijn … Maar om in orde te zijn voor 2025, moet het resterende bedrag betaald zijn en dit voor het einde van dit jaar.

Op dit moment spreken we over een totaalbedrag 19.463,91 € waarvan een gedeelte nog via de deurwaarder moet betaald worden.

Vanaf 1 juni wordt dit bedrag vermeerderd met intresten en vanaf 1 juli komt er elk kwartaal 432,69 € verhogingen & herinneringskosten erbij! Vanaf het moment dat het gedeelte via de deurwaarder werd betaald, zal dat bedrag elk kwartaal afnemen.

Ik kan uitleggen wat financieel haalbaar is voor ons & hoe we dit bedrag willen afbetalen, hoeveel tijd het aflossen van die som in beslag zal nemen … maar dat neemt niet weg dat voor het einde van dit jaar er minimaal 19.463,91 € moet betaald zijn.

Mijn oprechte dank aan mijn ex-vennoten om mij en mijn gezin zó diep in de problemen te brengen omdat jullie niet het lef hadden mij te overleggen & de bewuste beslissing achter mijn rug hebben genomen.

Het bedrag dat we via deze steunactie willen inzamelen, zal ook gebruikt worden om andere kosten die uit het faillissement zijn ontstaan te betalen, om mijn advocaat te betalen die alles in het werk stelt om de gevolgen van het faillissement tot een absoluut minimum te beperken.

Wij hopen dan ook op uw bereidwilligheid om ons te helpen mijn doelen te behalen.

If you don't trust this post or if you have any questions, you may contact me. Either click the ‘Contact’ button, fill in the form and click ‘Send’ or just call me if you have my mobile number. Happy to answer any of your questions.

 

Dear people,

Never in my life could I have imagined that I would ever have to take this step. It takes a lot of courage to take this step, to start this action.

Anyone who knows my situation in detail knows that I have nothing to be ashamed of! 

I can honestly look everyone in the eye when I tell them what I've been through. How my trust was abused; How naive I have been with the necessary consequences.

IMAGINE BUILDING was declared bankrupt on 30 October 2023.

I could tell a whole story here about the crises we ended up in, their impact & the choices that had to be made ...

The summary version is that my co-partners abused their position and opportunities, severely abusing my trust from day one.

Yes, we went through severe crises. Yes, choices had to be made. But those choices were made without consulting me & without my participation. Even choices that affected me and my family!

When you start a business, you have to be prepared to take risks. But you also have to be able to say ‘STOP’ at some point to prevent it from derailing completely. 

My co-partners knew damn well, that I would only partially agree with their choices but never, ever agree with EVERY choice they eventually made.

They knew damn well I would never have let it get to the situation we are in now. What me and my family are in now because of them.

I want to tell so much more, but have to be careful what information I share.

One of the results of the bankruptcy is that I still have to pay my personal social security contributions. 

Until May 2022, my social security contributions were paid neatly through the company. The decision to stop paying my social charges was taken without my say. I was NOT even informed about it.

Again, I want to write down a lot ... but force myself to limit myself to the essentials.

The fact is that if social security contributions are not paid, you will be without health insurance for a certain period of time. 

And not just you ... but all your dependants! Me and my 2 daughters ...

If I or one of my daughters has to visit a GP, dentist or specialist during the period in question, or if we have to be admitted to hospital ... we MUST pay the full cost out of our own pockets. 

By the end of February, I had paid all outstanding contributions for 2022, which puts us in order for 2024 ... But in order to be in order for 2025, the remaining amount must be paid before the end of this year.

Currently, we are talking about a total amount of €19,463.91, part of which still has to be paid via the bailiff.

From 1 June onwards, this amount will be increased by interest and from 1 July onwards, each quarter 432.69 € increments & reminder costs will be added! From the time the portion was paid through the bailiff, that amount will decrease every quarter.

I can explain what is financially feasible for us & how we want to pay off this amount, how much time paying off that sum will take ... but that does not take away from the fact that before the end of this year, a minimum of 19,463.91 € must be paid.

My sincere thanks to my former associates for getting me and my family into such deep trouble because you didn't have the guts to consult me & took the conscious decision behind my back.

The amount we intend to raise through this support campaign will also be used to pay for other expenses that have arisen from the bankruptcy, to pay my lawyer who is doing everything possible to keep the consequences of the bankruptcy to an absolute minimum.

We therefore hope for your willingness to help us achieve my goals.

Si vous n'avez pas confiance en cet article ou si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Cliquez sur le bouton « Contact », remplissez le formulaire et cliquez sur « Envoyer » ou appelez-moi si vous avez mon numéro de téléphone portable. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.

 

Chers amis,

Jamais je n'aurais pu imaginer que je devrais un jour franchir cette étape. Il faut beaucoup de courage pour faire ce pas, pour entamer cette action.

Quiconque connaît ma situation en détail sait que je n'ai pas à avoir honte ! 

Je peux honnêtement regarder tout le monde dans les yeux lorsque je leur raconte ce que j'ai vécu. Comment on a abusé de ma confiance, à quel point j'ai été naïve face aux conséquences nécessaires.

IMAGINE BUILDING a été déclarée en faillite le 30 octobre 2023.

Je pourrais raconter ici toute une histoire sur les crises dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, leur impact et les choix qui ont dû être faits ...

La version résumée est que mes co-partenaires ont abusé de leur position et de leurs opportunités, abusant gravement de ma confiance dès le premier jour.

Oui, nous avons traversé de graves crises. Oui, des choix ont dû être faits. Mais ces choix ont été faits sans me consulter et sans ma participation. Même des choix qui m'ont affecté, moi et ma famille !

Lorsque l'on crée une entreprise, il faut être prêt à prendre des risques. Mais il faut aussi savoir dire « STOP » à un moment donné pour éviter qu'elle ne déraille complètement. 

Mes coassociés savaient très bien que je ne serais que partiellement d'accord avec leurs choix, mais que je ne serais jamais d'accord avec TOUS les choix qu'ils finiraient par faire.

Ils savaient très bien que je n'aurais jamais laissé les choses en arriver à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce dans quoi moi et ma famille sommes maintenant à cause d'eux.

J'ai envie d'en dire tellement plus, mais je dois faire attention aux informations que je partage.

L'une des conséquences de la faillite est que je dois encore payer mes cotisations personnelles de sécurité sociale. 

Jusqu'en mai 2022, mes cotisations sociales étaient payées proprement par l'intermédiaire de l'entreprise. La décision de cesser de payer mes charges sociales a été prise sans que j'aie mon mot à dire. Je n'en ai même PAS été informé.

Encore une fois, j'ai envie d'écrire beaucoup ... mais je me force à me limiter à l'essentiel.

Le fait est que si les cotisations sociales ne sont pas payées, vous serez privé d'assurance maladie pendant un certain temps. 

Et pas seulement vous ... mais toutes les personnes à votre charge ! Moi et mes deux filles ...

Si moi ou l'une de mes filles devons consulter un médecin généraliste, un dentiste, un spécialiste ou si nous devons être admis à l'hôpital pendant la période en question ... nous DEVONS payer tous les frais ENTIÈREMENT de notre poche. 

À la fin du mois de février, j'avais payé toutes les cotisations dues pour 2022, ce qui signifie que nous sommes tranquilles pour 2024... Mais pour être tranquilles pour 2025, le montant restant doit être payé avant la fin de cette année.

Actuellement, il s'agit d'un montant total de 19 463,91 euros, dont une partie doit encore être payée par l'intermédiaire de l'huissier de justice.

A partir du 1er juin, ce montant sera majoré d'intérêts et à partir du 1er juillet, chaque trimestre, 432,69 € d'augmentation et de frais de rappel seront ajoutés ! A partir du moment où la partie a été payée par l'intermédiaire de l'huissier, ce montant diminuera chaque trimestre.

Je peux expliquer ce qui est financièrement faisable pour nous et comment nous voulons rembourser ce montant, combien de temps il faudra pour rembourser cette somme ... mais cela n'enlève rien au fait qu'avant la fin de cette année, un minimum de 19.463,91 € doit être payé.

Je remercie sincèrement mes anciens associés de nous avoir mis, moi et ma famille, dans un tel pétrin parce qu'ils n'ont pas eu le courage de me consulter et qu'ils ont pris une décision consciente dans mon dos.

Le montant que nous avons l'intention de récolter par le biais de cette campagne de soutien sera également utilisé pour payer d'autres dépenses découlant de la faillite, pour payer mon avocat qui fait tout son possible pour réduire les conséquences de la faillite à un minimum absolu.

Nous espérons donc que vous voudrez bien nous aider à atteindre mes objectifs.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 25/05/2024 gestart
264x bekeken

Actie georganiseerd door:

Danny Vosdellen

Danny Vosdellen

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25/05/2024 gestart
264x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog