Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

met betrekking tot

www.steunactie.nl en www.steunactie.be 

van SPONSOR EUROPE B.V. GEVESTIGD TE REEUWIJK, NEDERLAND 
 
Inschrijfnummer K.v.K te Rotterdam onder nummer: 90734408
 
hierna te noemen: Steunactie

Inhoudsopgave

 1.  Inleiding
 2.  Definities
 3.  Registratie
 4.  Gedragsrichtlijnen
 5.  Donaties en donateurs
 6.  Uitbetaling en tarieven
 7.  Rechten en plichten
 8.  Beëindigen van een actie - Verwijderen van gegevens
 9.  Aansprakelijkheid
 10.  Geschillen
 11.  Privacybeleid
 12.  Vindplaats en wijziging van de voorwaarden
 13.  Contact

 

 

1. Inleiding

Steunactie is een online crowdfunding platform waarop fondsenwerving acties geplaatst kunnen worden ten behoeve van het inzamelen van donaties zonder tegenprestatie. 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van het platform. Tevens worden gedragsrichtlijnen en voorschriften vermeld waaraan de bezoekers en gebruikers van het platform zich dienen te houden.

Het platform van Steunactie is geen financiële instelling, kredietverstrekker of liefdadigheidsinstelling. Het platform van Steunactie is uitsluitend een technische dienstverlener die een platform aanbiedt voor het adverteren en bemiddelen van donaties. Steunactie opereert voor commerciële doeleinden en wordt beheerd door Sponsor Europe B.V..

Voor zover de term Steunactie in deze voorwaarden wordt gebruikt, is de rechtsverhouding met Sponsor Europe B.V., de eigenaar van Steunactie. Sponsor Europe B.V. heeft deze voorwaarden opgesteld.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Account: het account dat een geregistreerde gebruiker aanmaakt op het Steunactie platform en van waaruit de geregistreerde gebruiker zijn/haar gegevens en actie kan beheren. 

Actie: een initiatief om geld in te zamelen voor een doel.

Actiebeheerder: de gebruiker van het platform en wederpartij van Steunactie, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf, club, vereniging, stichting, school, instelling of andere organisatie of groep of als individu op persoonlijke titel, die zich heeft geregistreerd op www.steunactie.nl en www.steunactie.be en een online geld inzamelingsactie initieert en opzet.

Actiepagina: de webpagina waarop een actie wordt gecommuniceerd op het Steunactie platform.

Collectant: de gebruiker van het platform en wederpartij van Steunactie, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf, club, vereniging, stichting, school, instelling of andere organisatie of groep of als individu op persoonlijke titel, die zich heeft geregistreerd op www.steunactie.nl en www.steunactie.be en zich inzet om geld in te zamelen voor een reeds bestaande actie middels een eigen actiepagina.

Content: alle informatie, teksten, beschrijvingen, updates, afbeeldingen, video’s, enz., die door de geregistreerde gebruiker wordt geplaatst op de actiepagina.

Donateur: individuen, organisaties en/of bedrijven die geld schenken aan het doel van de actie.

Donatie: een geldbedrag dat wordt geschonken ten behoeve van het doel van een actie.

Gebruiker: geregistreerde of ongeregistreerde bezoeker en/of gebruiker van het platform.

Geregistreerde gebruiker: Persoon of entiteit die zich registreert op het platform.  

Kosten: Kosten die door Steunactie in rekening gebracht worden bij geslaagde donaties. 

Payment Service Provider(s): Door Steunactie geïntegreerde betaaldienstverleners voor het verwerken van betalingen als onderdeel van het donatie- en uitbetaalproces: 

 1. Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland (hierna te noemen Mollie)
 2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg (hierna te noemen PayPal)
 3. Payaut B.V., Backershagen 99a, 1082 GT Amsterdam, Netherlands (hierna te noemen Payaut)

Platform: verwijst naar de donatie platformen en websites www.steunactie.nl en www.steunactie.be met de bijbehorende functionaliteiten die het mogelijk maken een actie digitaal op te zetten, de actie te verspreiden en donaties te ontvangen.

Steunactie: Steunactie is het donatie platform en verwijst naar Sponsor Europe B.V., eigenaar en beheerder van het Steunactie donatie platform.

 

3. Registratie

 1. Een geregistreerde gebruiker kan zich gratis aanmelden op het platform, zich registreren en een account aanmaken via het aanmeldformulier. De geregistreerde gebruiker ontvangt vervolgens een bevestigings activatie e-mail om zijn/haar Steunactie account te activeren.
 2. Door te registreren gaat de geregistreerde gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden en heeft de geregistreerde gebruiker een overeenkomst met de Steunactie om het platform te gebruiken.
 3. Alleen volledige handels bekwame gebruikers en gebruikers die handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers zijn gerechtigd de diensten van Steunactie te gebruiken.
 4. Gebruikers dienen 18 jaar of ouder te zijn óf hebben uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
 5. Steunactie behoudt zich het recht voor om de registratie van een gebruiker zonder opgave van redenen te weigeren.
 6. Een account is gekoppeld aan een geregistreerde gebruiker en is niet overdraagbaar.
 7. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk de veiligheid van zijn/haar account; onder andere voor het instellen en geheimhouden van een sterk wachtwoord en het met enige regelmaat veranderen hiervan. Steunactie biedt tevens de mogelijkheid tot het instellen van tweestapsverificatie (2FA) en raad met klem alle geregistreerde gebruikers tweestapsverificatie (2FA) in te stellen en hier gebruik van te maken. Steunactie is niet aansprakelijk voor onbevoegd toegang tot een account en/of verlies van een wachtwoord en/of de consequenties en/of schade die voortvloeien uit onbevoegd toegang tot een account. De geregistreerde gebruiker dient Steunactie onmiddellijk op de hoogte te brengen indien een account door onbevoegden wordt gebruikt.
 8. De geregistreerde gebruiker dient uitsluitend ware informatie te verstrekken, zowel bij registratie alsook bij het plaatsen van content.

 

4. Gedragsrichtlijnen

 1. De geregistreerde gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn gedrag op het platform en voor alle door hem/haar geplaatste content en de juistheid daarvan, die worden gebruikt en gepubliceerd op het platform.
 2. Alvorens content te plaatsen dient de gebruiker zich ervan te vergewissen dat zijn gedrag en/of content niet in strijd is met wettelijke bepalingen, met de intellectuele eigendomsrechten van derden en dat de nodige toestemmingen van de betrokkenen en/of rechthebbenden zijn verkregen.
 3. Indien een actie wordt opgezet voor een ander persoon of entiteit dan de geregistreerde gebruiker, dient de geregistreerde gebruiker vooraf toestemming te vragen en te verkrijgen van de persoon/personen en/of organisatie(s) waarvoor de actie wordt gehouden. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor het regelen en verkrijgen van deze toestemming en draagt ook de volledige verantwoordelijkheid voor de consequenties indien de actie – desondanks het zich niet houden aan deze voorwaarde - wordt gehouden zonder het verkrijgen van deze toestemming. Consequenties kunnen o.a. zijn het moeten terugbetalen van reeds uitbetaalde donaties indien achteraf blijkt dat er geen toestemming is verleend en/of eventuele juridische consequenties.
 4. De geregistreerde gebruiker verklaart geen acties op te zetten c.q. content te plaatsen die oproepen tot en/of ondersteuning bieden aan, geweld, strafbare feiten, seksueel van aard zijn, discriminerend en/of racistisch zijn, aanstootgevend, vulgair, provocerend of agressief zijn, misleidend zijn, extremistische denkbeelden en/of ideologieën, onwettige handelingen of het verstoren van de openbare orde.
 5. De geregistreerde gebruiker verklaart geen actie(s) op te zetten c.q. content te plaatsen die op enige wijze verband houden met witwassen en/of terrorismefinanciering en/of in strijd zijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 6. De geregistreerde gebruiker verklaart geen actie(s) op te zetten c.q. content te plaatsen die op enige wijze verband houden met militaire doeleinden.
 7. De geregistreerde gebruiker verklaart geen actie(s) op te zetten c.q. content te plaatsen die op enige wijze verband houden met loterijen of andere kansspelen.
 8. De geregistreerde gebruiker verklaart geen actie(s) op te zetten c.q. content te plaatsen die die betrekking hebben op personen, landen en/of entiteiten die op de sanctielijsten voorkomen van de Europese Unie en/of de regering van de Verenigde Staten en/of een van onze Payment Service Providers. Landen die op de sanctielijst staan zijn onder andere - maar niet beperkt tot -: Rusland, Belarus, Cuba, Venezuela, Iran, Noord-Korea, Sudan en Syrië. Een volledige lijst kan men vinden op: https://sanctionsmap.eu/ en https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information.
 9. De geregistreerde gebruiker verklaart volledig te begrijpen dat het platform uitsluitend gebruikt kan en mag worden voor het inzamelen van donaties zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. De geregistreerde gebruiker verklaart geen actie(s) op te zetten c.q. content te plaatsen waarin producten en/of diensten worden aangeboden tegen betaling, producten en/of diensten worden aangeboden tegen korting of op enige andere wijze producten en/of diensten, of welk ander voorstel dan ook, worden aangeboden in ruil voor een tegenprestatie.
 10. Het is verboden om teksten te plaatsen die oproepen tot rechtstreeks doneren op een bankrekening of op welke andere wijze buiten het platform van de Steunactie om en/of die verwijzen naar andere crowdfunding platformen. Indien deze oproepen wel worden geplaatst behoud Steunactie het recht óf het stukje tekst dat hiertoe oproept te verwijderen óf de hele actie te verwijderen en/of de gebruiker te verwijderen.
 11. Steunactie heeft te allen tijde het recht een actie offline te zetten indien er signalen, aanwijzingen of vermoedens zijn die wijzen op misbruik en/of een frauduleuze actie. Steunactie is dan gerechtigd uitbetalingen aan de actiebeheerder op te schorten en/of donaties aan donateurs terug te betalen.
 12. De actiebeheerder verzekert dat de ingezamelde donaties minus de kosten uitsluitend ten goede zullen komen aan het omschreven doel van de actie. Steunactie is niet verantwoordelijk voor een verkeerde of misleidende presentatie van het doel alsook niet verantwoordelijk voor misbruik van het ingezameld geld door de actiebeheerder.
 13. Indien – om welke reden dan ook - ingezamelde donaties niet aan het (de) gecommuniceerde doel(-en) van een actie zal/kan worden besteed, en er reeds uitbetaling van donaties aan de actiebeheerder heeft plaats gevonden, is de actiebeheerder verplicht de reeds uitbetaalde donaties weer terug te storten naar Steunactie zodat Steunactie op zijn beurt kan zorgdragen voor terugbetaling van de donaties aan de donateur(s).
 14. Collectanten hebben de mogelijkheid zich apart te registreren met als doel op te treden als collectant van een actie, om deze verder te helpen verspreiden en zijn/haar eigen ingezameld bedrag bij te kunnen houden.
 15. Een donateur heeft de optie om een opmerkingen te plaatsen bij zijn/haar donatie. De donateur verklaart geen opmerkingen c.q. content te plaatsen die oproepen tot geweld en/of strafbare feiten, seksueel van aard zijn, discriminerend of racistisch zijn, aanstootgevend, vulgair, provocerend of agressief zijn, misleidend zijn, oproepen tot onwettige handelingen en/of het verstoren van de openbare orde of zich negatief uit te laten over de actie en/of actiebeheerder.
 16. Steunactie behoudt het recht een actie en/of account en/of een opmerking van een donateur te allen tijde te verwijderen indien naar zijn mening deze niet voldoet aan de gebruiksrichtlijnen en/of deze voorwaarden en/of er sprake is van misbruik.
 17. Een donateur kan contact opnemen met de actiebeheerder of met een collectant via de contactknop op de actiepagina, mits de actiebeheerder of collectant ervoor gekozen heeft om een contactknop te tonen op zijn/haar actiepagina. Het is niet toegestaan om rekeningnummers of andere manieren van rechtstreekse betaling op te vragen. Berichten waarin dit wordt verzocht worden niet doorgestuurd aan de actiebeheerder en/of collectant.
 18. De gebruiker neemt de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en -beveiliging in acht, met name voorschriften van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (AVG).
 19. Gebruikers van het platform hebben de mogelijkheid om een misbruik melding door te geven aan Steunactie indien zij content aantreffen die in strijd is met deze voorwaarden en/of in strijd is met de bestaande wetten. De misbruik melden knop is te vinden op elke actiepagina.

 

5. Donaties en donateurs

 1. Door te doneren gaan donateurs akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Donaties en de donateur worden publiekelijk op de actiepagina getoond tenzij de donateur aangeeft anoniem te willen blijven ten tijde van het maken van de donatie.
 3. Donateurs zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun donatie. Donateurs dienen zichzelf te informeren over de betrouwbaarheid van een actie en nemen zelf de beslissing om aan een actie te doneren.
 4. Donaties zijn onherroepelijk en kunnen niet worden terugbetaald. Slechts in incidentele gevallen kan Steunactie besluiten donaties terug te betalen. Het besluit tot terugbetaling is geheel ter beoordeling van Steunactie en kan alleen geschieden indien de donaties niet al zijn uitbetaald aan de actiebeheerder.
 5. Indien Steunactie besluit tot het terugbetalen van donaties, is de actiebeheerder de platform- en transactiekosten verschuldigd aan Steunactie die verbonden zijn aan zowel de ontvangst alsook de terugbetaling van de donaties.
 6. Donaties verlopen via het betaalplatform van de Payment Service Providers.
 7. Donateurs kunnen anoniem óf met naam en e-mailadres doneren. Indien een donateur niet anoniem doneert is zijn/haar naam en e-mailadres bekend bij de actiebeheerder. De actiebeheerder kan contact opnemen met een donateur (bijvoorbeeld om te bedanken) die zijn naam en e-mailadres heeft opgegeven bij zijn/haar donatie.
 8. De gegevens van donateurs die niet anoniem hebben gedoneerd (naam en e-mailadres) blijven bewaard totdat de actiebeheerder de actie heeft verwijderd.
 9. De donateur ontvangt een bevestiging van zijn/haar donatie per e-mail mits de donateur niet anoniem heft gedoneerd.

 

6. Uitbetaling en tarieven

 1. De actiebeheerder kan alle transacties te allen tijde inzien in het dashboard van zijn/haar account.
 2. De actiebeheerder is verantwoordelijk voor alle belastingen en overige kosten die betaald moeten worden over de ontvangen donaties indien daartoe een verplichting bestaat.
 3. Type (bank-)rekeningen: Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 type (bank-) rekeningen die toegevoegd kunnen worden aan een account:
  1. Eigen bankrekening van de actiebeheerder
  2. Bankrekening van een ander persoon dan de actiebeheerder
  3. Een eigen Mollie account

Uitbetaling: Bij een toegevoegde bankrekening in optie a en b is de geldstroom als volgt: Donaties komen binnen op de derdengelden rekening van Mollie en/of PayPal en worden uitbetaald aan de derdengelden rekening van Payaut en vervolgens uitbetaald – na aftrek van kosten - aan de toegevoegde bankrekening in het account.

Bij een eigen Mollie account (optie 3.3) komen de donaties binnen op het eigen Mollie en/of PayPal account en worden van daaruit uitbetaald – na aftrek van kosten - aan de eigenaar van deze account(s).

Uitbetaling kan plaats vinden naar meer dan 80 landen wereldwijd. Er zijn extra kosten gemoeid met uitbetalingen aan landen buiten het SEPA-gebied en/of met andere valuta dan Euro. Deze extra kosten bestaan uit een procentueel conversie tarief en een vaste extra uitbetaal tarief. Een overzicht van de landen waaraan uitbetaald kan worden en de bijbehorende tarieven vind je hier: https://steunactie.tawk.help/article/buitenlandse-bankrekening-niet-iban-rekeningen. Uitbetaling kan alleen plaats vinden bij een toereikend saldo - na aftrek van kosten - in het Steunactie account.

 1. Uitbetaalperiode en frequentie: In het geval dat een bankrekening is toegevoegd (optie 3.1 en 3.2) worden de ingezamelde donaties minus de door het platform in rekening gebrachte tarieven, wekelijks op woensdag uitbetaald. Uitbetaling op de woensdag betreft alle openstaande (betaald en door Steunactie ontvangen) donaties tot maandag 24:00. De actiebeheerder kan ervoor kiezen om de uitbetaling te pauzeren indien gewenst. Uitbetaling zal dan plaats vinden op de eerstvolgend woensdag - zodra wekelijks uitbetalen weer is ingesteld. In het geval een eigen Mollie account is gekoppeld aan een Steunactie account kan de actiebeheerder zelf de uitbetaalfrequentie in zijn Mollie account instellen en bepalen.

Identificatie en verificatie: Voor alle type (bank-)rekeningen die toegevoegd kunnen worden geldt dat een identificatie en verificatie proces succesvol moet worden doorlopen en afgesloten.

Bij het toevoegen van een bankrekening (optie 3.1 en 3.2) wordt het identificatie en verificatie proces verzorgd door Payaut.

Bij het toevoegen van een nieuwe Mollie account (optie 3.3) wordt het identificatie en verificatie proces verzorgd door Mollie. Reeds bestaande Mollie accounts kunnen direct toegevoegd worden zonder identificatie en verificatie aangezien die al zijn geverifieerd bij het destijds aanmaken van het Mollie account.

 1. Tarieven: In het geval dat een bankrekening is gekoppeld (optie 3.1 en 3.2) zijn de kosten: 6% platformkosten plus €0,60 transactiekosten inclusief BTW per donatie + een procentuele opslag (indien van toepassing) die in rekening wordt gebracht door de gekozen betaalmethode door de donateur. Meer informatie over de tarieven zijn hier te vinden: https://steunactie.nl/tarieven. In het geval dat een eigen Mollie account (optie 3.3) is gekoppeld aan een Steunactie account gelden de volgende kosten: 6% platformkosten inclusief BTW per donatie. De platformkosten worden ingehouden op de uitbetaling van Mollie aan de actiebeheerder. Aangezien de actiebeheerder in dit geval een eigen Mollie account heeft worden de transactiekosten van Mollie direct in rekening gebracht door Mollie aan de actiebeheerder c.q. eigenaar van het Mollie account. Er zijn extra kosten gemoeid met uitbetalingen aan landen buiten het SEPA-gebied en/of met andere valuta dan Euro. Deze extra kosten bestaan uit een procentueel conversie tarief en een vaste extra uitbetaal tarief. Een overzicht van de landen waaraan uitbetaald kan worden en de bijbehorende tarieven vind je hier: https://steunactie.tawk.help/article/buitenlandse-bankrekening-niet-iban-rekeningen.
 2. Tariefswijzigingen zijn voorbehouden. Tariefswijzigingen worden kenbaar gemaakt door een mededeling in het account van de actiebeheerder en/of de tarieven pagina van de website.
 3. Er worden geen rentebetalingen gedaan aan gebruikers voor tegoeden in hun account.
 4. Steunactie heeft te allen tijde het recht uitbetalingen aan de actiebeheerder op te schorten - met of zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid - indien er signalen, aanwijzingen of vermoedens zijn die wijzen op misbruik, een frauduleuze actie of content en/of gedrag die in strijd zijn met deze voorwaarden.
 5. De actiebeheerder gaat ermee akkoord dat Steunactie optreedt als tijdelijke gevolmachtigde over de ingezamelde donaties totdat deze worden uitbetaald aan de actiebeheerder indien – om welke reden dan ook – dit nodig zou moeten zijn.

 

7. Rechten en plichten

 1. Zonder uitdrukkelijke garantie, zal Steunactie zich inspannen om het platform optimaal te laten functioneren. Steunactie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het platform ‘down’, ‘uit de lucht’ of niet meer functioneert wegens welke reden(-en) dan ook. Uiteraard zal in zo’n geval er alles aan worden gedaan om het platform weer zo spoedig mogelijk normaal te laten functioneren.
 2. Steunactie heeft te allen tijde het recht een actie offline te zetten, te blokkeren of op te schorten en/of de gebruiker te verwijderen van het platform – met of zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid -indien er signalen, aanwijzingen en/of vermoedens zijn die wijzen op misbruik, een frauduleuze actie en/of content en/of gedrag die in strijd zijn met deze voorwaarden.
 3. Steunactie heeft te allen tijde het recht uitbetalingen aan de actiebeheerder op te schorten - met of zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid - indien er signalen, aanwijzingen of vermoedens zijn die wijzen op misbruik, een frauduleuze actie en/of content en/of gedrag die in strijd zijn met deze voorwaarden.
 4. Zodra een geregistreerde gebruiker is verwijderd of geblokkeerd, mag deze gebruiker het platform niet meer gebruiken en ook niet opnieuw registreren onder een andere account.
 5. Steunactie behoudt het recht haar diensten te wijzigen of te beëindigen.
 6. De gebruiker vrijwaart Steunactie voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het platform.
 7. De geregistreerde gebruiker begrijpt dat een actie die is gepubliceerd op het platform berust op eigen initiatief en verantwoordelijkheid en dat het doelbedrag niet gegarandeerd is noch dat Steunactie verantwoordelijk gehouden kan worden voor het niet behalen van dit doelbedrag of welk bedrag dan ook.
 8. Steunactie is gerechtigd de acties onder de aandacht te brengen en/of te promoten bij het algemeen publiek.
 9. Steunactie stelt het platform ter beschikking aan gebruikers die het platform op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Het platform faciliteert enkel het opzetten en delen van een actie alsmede het ontvangen van donaties. Steunactie heeft geen invloed op het succes van een actie en wijst in dit verband ook elke aansprakelijkheid af.
 10. De inhoud van Steunactie is auteursrechtelijk beschermd. Teksten en afbeeldingen mogen niet worden gekopieerd en of gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steunactie.
 11. In geval van faillissement, surseance van betaling, overlijden of verdwijnen van de geregistreerde gebruiker heeft Steunactie het recht de overeenkomst te ontbinden en het account met de daarbij behorende actie(s) op te heffen.

 

8. Beëindigen van een actie - Verwijderen van gegevens

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker om een actie te beëindigen, en/of gegevens met betrekking tot de actie en/of persoonlijke gegevens te verwijderen. De actiebeheerder moet daarvoor inloggen in zijn/haar Steunactie account en naar het dashboard gaan.
 2. Voor meer informatie over de verschillende opties bij het beëindigen van een actie, het (tijdelijk) stopzetten van het doneren alsmede informatie over het verwijderen en opheffen van een account, bezoek het volgende artikel in het Helpcentrum van Steunactie: https://steunactie.tawk.help/article/stoppen
 3. Specifieke informatie voor het stoppen als collectant kan gevonden worden in het volgende artikel in het Helpcentrum van Steunactie: https://steunactie.tawk.help/article/stoppen-met-collecteren.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Steunactie heeft geen controle over de door de geregistreerde gebruiker(s) geplaatste content, verstrekte informatie of het gedrag van gebruiker(s) en wijst elke aansprakelijkheid hierover in dit verband af.
 2. De gebruiker vrijwaart Steunactie voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden.
 3. Steunactie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen en/of tekortkomingen bij systemen van derden of partners, overmacht, fraude, hackers, storingen, enz.
 4. De actiebeheerder is volledig verantwoordelijk voor de fiscale en financiële consequenties die het ontvangen van donaties mogelijkerwijs kan hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de actiebeheerder om voorafgaande aan het starten van een actie zich te informeren over de mogelijke financiële en fiscale gevolgen. Steunactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolg voortvloeiend uit het ontvangen van donaties.
 5. Donateurs zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun eigen donatie(s). Donateurs dienen zichzelf te informeren over de betrouwbaarheid van een actie en nemen zelf de beslissing om aan een actie te doneren. Donateurs verklaren op de hoogte te zijn en te begrijpen dat donaties onherroepelijk zijn en niet kunnen worden terugbetaald. Ook niet, indien achteraf blijkt dat een actie niet legitiem is/was en/of dat het geld niet naar het aangegeven doel gaat/is gegaan en/of dat een idee of project waarvoor geld wordt ingezameld, niet wordt uitgevoerd om welke reden dan ook.
 6. Steunactie is niet aansprakelijk voor enige gevolg voortvloeiend uit het doneren op acties - indien (achteraf) blijkt dat acties niet legitiem zijn en/of dat het geld niet naar het aangegeven doel gaat/is gegaan en/of dat een idee of project waarvoor geld wordt ingezameld, niet wordt uitgevoerd - om welke reden dan ook.
 7. In geen geval is Steunactie aansprakelijk voor directe en indirecte schade zoals misgelopen inkomsten en/of donaties en de verdere gevolgen daarvan.
 8. Steunactie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onbevoegd toegang tot een account. Het de verantwoordelijkheid van De geregistreerde gebruiker om erop toe te zien dat zijn/haar account optimaal beveiligd is door, onder andere, gebruik te maken van een sterk wachtwoord, dit wachtwoord regelmatig te veranderen en tweestapsverificatie (2FA) in te stellen om onbevoegd toegang te verhinderen. De geregistreerde gebruiker is zelf aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onbevoegd toegang tot zijn/haar account.
 9. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker om de juiste bankrekening in te voeren die gekoppeld wordt aan zijn/haar account. Steunactie is niet aansprakelijk voor enige gevolg voortvloeiend uit het verkeerd invoeren van een bankrekening en daardoor het niet ontvangen van uitbetaalde netto donaties.
 10. Indien er om welke reden dan ook wel aansprakelijkheid van Steunactie wordt vastgesteld zal de schadevergoeding beperkt zijn tot de in rekening gebrachte kosten en berekend vanaf de datum waarop de schade is vastgesteld.

 

10. Geschillen

 1. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution - ODR) die je hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Steunactie is niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
 4. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor onderlinge geschillen. Steunactie behoudt zich het recht voor, maar heeft geen verplichting, om betrokken te raken bij een geschil tussen gebruikers van het platform.

 

11. Privacy beleid

 1. Het privacy beleid maakt deel uit van deze voorwaarden en is afzonderlijk vermeld op deze website. Het privacy beleid is hier te vinden: https://steunactie.nl/privacy-beleid 

 

12. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden staan online op de websites van Steunactie; www.steunactie.nl en www.steunactie.be
 2. Wijzigingen zullen opgenomen worden op de websites van Steunactie; www.steunactie.nl en www.steunactie.be

 

13. Contact

Voor suggesties en vragen over de algemene voorwaarden van Steunactie kunt u zich wenden tot:

Steunactie

Afdeling Support

s-Gravenbroekseweg 15a

2811 GA REEUWIJK

Nederland

info@steunactie.nl

info@steunactie.be

 

Download de algemene voorwaarden.