Vijf jonge kinderen zonder ouders steun geven?

Vijf jonge kinderen zonder ouders steun geven?

Binnen twee jaar stierven vader en moeder van een gezin met 9 kinderen. Niet lang daarna was de 17-jarige Jemie gezinshoofd.

 
€ 0 ingezameld

Geen ouders meer

In 2019 overleed de vader van een arm gezin in het noorden van Mindanao (Filippijnen) aan long-covid. Amper twee jaar later stierf ook de moeder.  De kinderen bleven ontredderd achter. Ze kregen wel enige steun van familie, maar de armoede maakte de oudste kinderen bij tijd en wijle wanhopig. 

Gezin valt gedwongen uiteen

Al snel werd het jongste kind van 2 jaar door een verre oom en tante geadopteerd. Eén zus trouwde, 2 andere jonge meiden zochten elders hun toevlucht. Jemie bleef als 16-jarige jongen achter, samen met vier jonge zusjes en broertjes.

Jemie voelt zich genoodzaakt alle zorg op zich te nemen

Met enige steun van familie en buren kunnen ze overleven, maar de armoedige omstandigheden van het altijd al arme gezin bleven bestaan. 

Jemie voelde zich, als de oudste van het overgebleven gezin, gedwongen om de zorg voor allen op zich te nemen. Hij moest het zien te redden. Maar geen structurele eigen inkomsten, dus altijd karig voedsel en blijvende afhankelijkheid in alles van wat mensen in de naaste omgeving konden missen.

Voedsel klaar maken, de was doen, zorgen dat ze allemaal iedere dag naar school konden gaan, het werd en is nog steeds een grote opgave voor deze nu 17-jarige jongen. Nu en dan kan hij, na schooltijd of in het weekend wat geld verdienen door te helpen in de visverwerking. 

Gelukkig is onlangs één van de iets oudere zussen weer thuis komen wonen, zodat hij er niet meer helemaal alleen voorstaat.

Filippijnse blogger zorgde voor hulp

Ruim een half jaar geleden liep Jemie samen met zijn kleine zusje naar de markt. Hij hoopte daar wat gevangen kleine visjes te kunnen verkopen, om met het geld wat rijst te kunnen kopen. Onderweg werd hij plots aangesproken door een motorrijder met achterop een cameraman. Het bleek de bekende Filippijnse blogger Pasaway te zijn, die bezig was met een nieuwe reportage te maken voor zijn blog.

De blogger vroeg Jemie waarom hij hier liep en waar hij naar toe ging. Het werd een lang gesprek waarbij Jemie ook alles vertelde over de nare gebeurtenissen in de familie, over zijn verdriet en de moeilijke omstandigheden.

De blogger gaf Jemie geld om rijst en wat extra voedsel te kopen. Hij beloofde ook dat hij er alles aan zou doen om anderen ook zover te krijgen, om wat te geven als steun in hun moeilijke leven. Hij stimuleerde Jemie ook, om met het oude mobieltje dat een zus van hem had, videootjes te maken over de thuissituatie en de filmpjes op een Facebook pagina te zetten.

Donaties gaven verlichting en hoop

De donaties kwamen.  Onder andere een zak rijst, wat nieuw hout om het huis dat dreigde te verzakken, te repareren. Ook een kunststoffen kast voor het opbergen van de kleren en een grote zwarte, ronde ton met deksel om daarin spullen veilig (tegen ongedierte) op te bergen.

Intussen zijn de donaties grotendeels opgedroogd en zijn de leefomstandigheden weer moeilijk te noemen. Geld om slippers te kopen  bijvoorbeeld, dat is er niet.

Het leven blijft zwaar voor Jemie

Jemie kan het leven nu en dan niet meer aan. Gestrest en overmand door het verdriet van het gemis van zijn beide ouders en dan nog de grote blijvende zorg voor de kids zodra hij uit school thuiskomt. Zijn iets oudere zus die plots weer naar huis kwam, kan nu gelukkig de nog steeds slechts 17 jaar jonge Jemie wat ontlasten. Hij houdt zich kranig en houdt hoop op een betere toekomst.

Waarom helpen?

Wij zijn getroffen door Jemie's situatie en willen hem helpen met nu en dan een donatie. In de Filippijnen is er helaas niet de ondersteuning van overheidswege zoals wij die in ons welvarende land kennen. Hulporganisaties hebben dit ouderloze gezin helaas ook nog niet weten te vinden. 

Vindt u zijn leefomstandigheden ook schrijnend? Wilt u hem en zijn broertjes en zusjes steunen door een kleine gift? Jemie en zijn broertjes en zusjes zijn geholpen met iedere kleine gift! Wij kunnen ervoor zorgen dat uw gift bij hem terecht komt. 

Bezoek zijn Facebook pagina en krijg een beeld van het leven van deze jongen:

Facebook  Jemie Antiampo Densing Jr.

No more parents

In 2019, the father of a poor family in northern Mindanao (Philippines) died of long-covid. Barely two years later the mother also died.The children were left devastated. They did receive some support from family, but poverty made the eldest children desperate at times.

Family forcibly broken up

Soon the youngest child, aged 2, was adopted by a distant aunt and uncle. One sister married, 2 other young girls sought refuge elsewhere. Jemie was left behind as a 16-year-old boy, together with four young sisters and brothers.

Jemie feels compelled to take on all the care

With some support from family and neighbors they can survive, but the poor conditions of the always poor family continued.

Jemie, as the eldest of the remaining family, felt forced to take care of everyone. He had to make it. But no structural income of their own, so always meager food and permanent dependence on everything people in the immediate environment could afford.

Preparing food, doing the laundry, ensuring that they could all go to school every day, it became and still is a big task for this now 17-year-old boy. Now and then, after school or during the weekend, he can earn some money by helping out in the fish processing.

Fortunately, one of the slightly older sisters recently moved back home, so he is no longer completely alone.

Filipino blogger provided help

More than six months ago, Jemie walked to the market with his little sister. He hoped to be able to sell some small fish he had caught there and use the money to buy some rice. On the way he was suddenly approached by a motorcyclist with a cameraman on the back. It turned out to be the famous Filipino blogger Pasaway, who was busy making a new report for his blog.

The blogger asked Jemie why he was walking here and where he was going. It was a long conversation in which Jemie also told everything about the unpleasant events in the family, about his sadness and the difficult circumstances.

The blogger gave Jemie money to buy rice and some extra food. He also promised that he would do everything he could to get others to give some support in their difficult lives. He also encouraged Jemie to make videos about the home situation with the old mobile phone that one of his sisters had and to put the videos on a Facebook page.

Donations provided relief and hope

The donations came. This included a bag of rice and some new wood to repair the house that was in danger of sinking. Also a plastic cupboard for storing clothes and a large black, round barrel with a lid to store items safely (against vermin).

In the meantime, donations have largely dried up and living conditions are difficult again. Money to buy slippers, for example, is not there.

Life remains difficult for Jemie

Now and then Jemie can no longer cope with life. Stressed and overwhelmed by the sadness of missing both his parents and then the great ongoing care for the kids as soon as he comes home from school. Fortunately, his slightly older sister, who suddenly returned home, can now relieve some of the burden on Jemie, who is still only 17 years old. He is brave and keeps hope for a better future.

Why help?

We are affected by Jemie's situation and want to help him with an occasional donation.

Unfortunately, in the Philippines there is not the government support that we have in our prosperous country. Unfortunately, aid organizations have not yet been able to find this parentless family.

Do you also find his living conditions distressing? Would you like to support him and his brothers and sisters with a small gift? Jemie and his brothers and sisters are helped with every small gift! We can ensure that your gift reaches him.

Visit his Facebook page and get an idea of ​​this boy's life:

Facebook Jemie Antiampo Densing Jr.

Dalawang taon na ang nakalilipas, namatay ang ama ng isang mahirap na pamilya na may siyam na maliliit na anak. Wala pang dalawang taon, ganoon din ang ina.

Ang bunso, may edad 2, ay inampon ng isang tiyahin at tiyuhin. Ang ibang mga bata ay binigyan ng tirahan sa ibang lugar. Ang noo'y 16-anyos na si Jemie ay naiwan sa bahay kasama ang apat na kapatid.

Bilang panganay sa natitirang pamilya, napilitan si Jemie na alagaan silang lahat. Kailangan niyang pamahalaan. Ngunit walang sariling kita, kakarampot na pagkain at umaasa sa lahat sa kung ano ang matitira sa pinakamalapit na kapitbahay.

Paghahanda ng pagkain, paglalaba, pagtiyak na lahat sila ay makakapasok sa paaralan araw-araw, naging at hanggang ngayon ay isang malaking gawain para sa 17-anyos na batang ito.

Anim na buwan na ang nakalipas, naglakad si Jemie sa palengke kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Siya ay umaasa na magbenta ng ilang nahuling maliliit na isda doon, upang makabili ng bigas gamit ang pera. On the way, bigla siyang sinalubong ng isang nakamotorsiklo na may cameraman sa likod. Isa pala itong kilalang Filipino blogger, na abala sa paggawa ng bagong report para sa kanyang blog.

Tinanong ng blogger si Jemie kung bakit siya naglalakad dito at kung saan siya pupunta. Ikinuwento ni Jemie ang mga pangyayari sa pamilya, ang kanyang kalungkutan at mahirap na kalagayan.

Binigyan ng blogger si Jemie ng pera para pambili ng bigas at ilang dagdag na pagkain. Nangako rin siya na gagawin niya ang lahat para mabigyan din ng iba ang ilan bilang suporta sa mahirap nilang buhay. Hinikayat din niya si Jemie, gamit ang lumang mobile phone na mayroon ang isang kapatid na babae, na kumuha ng mga video ng sitwasyon sa bahay at ilagay ang mga ito sa isang Facebook page.

Dumating ang mga donasyon. Kabilang dito ang isang sako ng bigas, ilang bagong kahoy para kumpunihin ang bahay na nanganganib na humupa. Isa ring plastic na aparador para sa pag-iimbak ng mga damit.

Samantala, ang mga donasyon ay halos natuyo at ang mga kondisyon ng pamumuhay ay mahirap muli. Pera pambili ng tsinelas, halimbawa, wala.

Hindi makayanan ni Jemie ang buhay ngayon at pagkatapos. Stressed at overwhelmed sa kalungkutan ng pagkawala ng kanyang parehong mga magulang at pagkatapos ay ang mahusay na patuloy na pag-aalaga para sa mga bata kapag siya ay dumating sa bahay mula sa paaralan.

Kami ay tinamaan sa kanyang sitwasyon at tinutulungan siya ng kaunti. Gusto mo bang gawin ang parehong sa isang maliit na donasyon? Makatitiyak kaming mapupunta sa kanya ang iyong donasyon.

Bisitahin ang kanyang Facebook page at makakuha ng ideya sa buhay ng batang ito:

Facebook Jemie Antiampo Densing Jr.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 27/05/2024 gestart
149x bekeken

Actie georganiseerd door:

Dorothy Codilla & Ed de Schoolmeester

Dorothy Codilla & Ed de Schoolmeester

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 27/05/2024 gestart
149x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden