Save the humanity in Gaza

Save the humanity in Gaza
Ismael ALAIR

To help as many people as we can! [ENG/NL/FR]

 

What would you do if you were in his place, her place, or their places?

I am Ismael Alair, a Belgian/ Palestinian electrical engineer graduated from the university of Gent in Belgium.

I am raising this campaign to help as many affected from the war on Gaza as we can.

Try for two minutes please to put yourself in their shoes and tell me what you would do!

You wake up daily on horrible nightmares, worried about your family who are living in a conflict area. They name it a conflict, but it is too much more than a conflict.

It is a war that took everything away from you, your right to live under a roof, your dreams, your school, your university, the shape of your city where you have used to live and have that much and beautiful memories, most of your family, your children, your father, or mother or both in many cases.

Since the beginning of the war on October 2023, I was expressing my fears, sadness, empathy and worries about our people through writing poet. But, this was not enough nor to stop the war neither to let me feel that feeling of involving, participation and humanity while writing to you asking for your help to our people in need who are living on the streets, don’t find their daily meal, don’t know if they will fight the whole night with their stomach to shut it up when it scrams from the hunger and the famine which is already arrived to the city with all its negative impact on:

1-     The prices of the food and all the basic needs of a human.

2-     Queue on everything starting from going to the bathroom in the morning to practice their vital needs or even to wash their faces if they find water in the are.

3-     The manpower where kids become workers, selling prepared food on the streets to help their old mother or father. There are kids who are carrying bottles of water which is without exaggeration weight more than them.

And the list is endless. But imagine this also, living in a tent the whole summer without electricity, gas and even a door to close on yourself.

 

I know, we can’t change everything.

I can’t say that my campaign will make a world of difference for people in Gaza, but your contribution will.

This campaign can’t bring a mother back to her kids, husband, brothers, and sisters, but your compassion and empathy will give her a hope to live.

Money can’t bring a dead father back to his wife, his children, and his siblings, but your donation and mercy will give her a hope to steadfast and continue their life.

The collected money will be sent to volunteers in Gaza whom I already sent some money donated without asking from people who know and trust me and want to help our people.

1-     We bought thousands of Gallons of water and provided to people.

2-     We gave cash money to orphans and elderly people!

3-     We did entertainments for children who were forcibly displaced to schools with their family.

We want to continue helping people as long and we can and as much as we can!

We want to help more people focussing on children and elderly people!

I am sure that we, together we can make a change even it was a little change we have to try.

The same principal applies as you are taking that needed action to donate and help our people. any donation how small it was can make a big difference in the life of others.

You can’t imagine the compound effect of your donation to people and helping will be reflected to your life with joy, happiness, love, and satisfaction.

Thank you for taking the time to read my appeal!

I will be posting updates over the impact of your contributions!

So, rest assured your contribution will go the right destination.

…………….

NL:

 

Wat zou jij doen als u in zijn plaats, haar plaats of hun plaats was?

Ik ben Ismael Alair, een Belgisch/Palestijnse elektrotechnisch ingenieur afgestudeerd aan de universiteit van Gent in België.

Ik voer deze campagne op om zoveel mogelijk mensen te helpen die getroffen zijn door de oorlog tegen Gaza. Probeer alstublieft twee minuten lang in hun schoenen te staan en mij te vertellen wat u zou doen!

U wordt dagelijks wakker met vreselijke nachtmerries, bezorgd over uw familie die in een conflictgebied leeft. Het wordt een conflict genoemd, maar het is te veel meer dan een conflict.

Het is een oorlog die u alles heeft ontnomen, uw recht om onder een dak te leven, uw dromen, uw school, uw universiteit, de vorm van uw stad waar u hebt gewoond en zoveel mooie herinneringen had, de meeste van uw verwanten, uw kinderen, uw vader of moeder of in veel gevallen beide.

Sinds het begin van de oorlog in oktober 2023 heb ik mijn angsten, verdriet, empathie en zorgen over ons volk uitgedrukt door middel van het schrijven van poëzie. Maar dit was niet genoeg, noch om de oorlog te stoppen, noch om mij dat gevoel van betrokkenheid, participatie en menselijkheid te laten voelen toen ik u schreef om uw hulp te vragen voor onze behoeftige mensen die op straat leven en niet verder kunnen met hun dagelijkse leven.

Ze vinden bijna niets om te eten noch te drinken. Ze weten niet of ze de hele nacht met hun maag zullen vechten omdat we geen diner hadden. De hongersnood is al in de stad aangekomen met alle negatieve gevolgen van dien voor:

1- De prijzen van het voedsel en alle basisbehoeften van een mens.

2- Wachtrijen over alles, van 's ochtends naar het toilet gaan om hun vitale behoeften te oefenen of zelfs hun gezicht te wassen als ze water in de regio mochten vinden.

3- De mankracht waarbij kinderen arbeiders zijn geworden en voorbereid voedsel op straat verkopen om hun oude moeder of vader te helpen. Er zijn kinderen die flessen water bij zich hebben die zonder overdrijven zwaarder zijn dan zij zelf wegen.

En de lijst is eindeloos.

Maar stel u dit ook eens voor: de hele zomer in een tent leven zonder elektriciteit, gas en zelfs zonder een deur dat u dicht kan doen.

 

Ik weet het, we kunnen niet alles veranderen.

Ik kan niet zeggen dat mijn campagne een wereld van verschil zal maken voor de mensen in Gaza, maar jouw bijdrage wel.

Deze campagne kan een overleden moeder niet terugbrengen naar haar kinderen, echtgenoot, broers en zussen, maar jouw medeleven en empathie zullen haar hoop geven om te leven.

Geld kan een overleden vader niet terugbrengen naar zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zussen, maar uw donatie en contributie zullen haar de hoop geven standvastig te zijn en hun leven voort te zetten.

Het ingezamelde geld zal worden gestuurd naar vrijwilligers in Gaza, aan wie ik al wat geld heb gestuurd. Deze geld wedren zonder te vragen gedoneerd, door mensen die mij kennen en vertrouwen en onze mensen willen helpen die werden besteed op:

1- We kochten duizenden liters water en gaven aan het aan mensen om de flessen te invullen.

2- We gaven contant geld aan weeskinderen en ouderen!

3- We verzorgden amusement voor kinderen die met hun gezin gedwongen naar school moesten gaan dak zoeken.

Wij willen mensen blijven helpen zolang we kunnen en zoveel we kunnen!

Ik ben er zeker van dat we samen een verandering kunnen teweegbrengen, ook al was het een kleine verandering.

Hetzelfde principe is van toepassing als u de noodzakelijke actie onderneemt om te doneren en onze mensen te helpen. Elke donatie, hoe klein ook, kan een groot verschil maken in het leven van anderen.

U kunt zich niet voorstellen dat het samengestelde effect van uw donatie aan mensen en hulp met vreugde, geluk, liefde en voldoening in uw leven zal worden weerspiegeld.

Bedankt dat u de tijd hebt genomen om mijn oproep te lezen!

Ik zal updates plaatsen over de impact van uw bijdragen!

U kunt er dus zeker van zijn dat uw bijdrage naar de juiste plek terecht gaat.

………….

FR

 

Que feriez-vous si vous étiez à sa place ou à leur place ?

Je m'appelle Ismael Alair, un ingénieur électricien Belg-palestinien diplômé de l'université de Gand en Belgique.

Je lance cette campagne pour aider autant que possible les personnes affectées par la guerre à Gaza.

Essayez pendant deux minutes de vous mettre à leur place et dites-moi ce que vous feriez !

Vous vous réveillez quotidiennement avec d'horribles cauchemars, inquiet pour votre famille qui vit dans une zone de conflit. Ils appellent cela un conflit, mais c’est bien plus qu’un conflit.

C'est une guerre qui vous a tout enlevé, votre droit de vivre sous un toit, vos rêves, votre école, votre université, la forme de votre ville où vous aviez l'habitude de vivre et de garder de nombreux et beaux souvenirs, la plupart de vos votre famille, vos enfants, votre père ou votre mère, ou les deux dans de nombreux cas.

Depuis le début de la guerre en octobre 2023, j'exprimais mes peurs, ma tristesse, mon empathie et mes inquiétudes à l'égard de notre peuple à travers l'écriture de poète. Mais cela n'a pas suffi ni pour arrêter la guerre ni pour me permettre de ressentir ce sentiment d'implication, de participation et d'humanité en vous écrivant pour demander votre aide à nos personnes dans le besoin qui vivent dans la rue, ne trouvent pas leur quotidien. repas, je ne sais pas s'ils se battront toute la nuit avec leur estomac pour le faire taire quand il se précipitera à cause de la faim et de la famine qui est déjà arrivée dans la ville avec tout son impact négatif sur :

1- Les prix de la nourriture et tous les besoins fondamentaux d'un humain.

2- Faire la queue pour tout, depuis aller aux toilettes le matin pour pratiquer leurs besoins vitaux ou même se laver le visage s'ils trouvent de l'eau dans la zone.

3- La main-d'œuvre où les enfants deviennent travailleurs, vendant des plats préparés dans la rue pour aider leur vieille mère ou leur vieux père. Il y a des enfants qui portent des bouteilles d'eau qui pèsent sans exagération plus qu'eux.

Et la liste est interminable. Mais imaginez cela aussi, vivre sous une tente tout l'été sans électricité, sans gaz et même sans porte à fermer sur soi.

 

Je sais, on ne peut pas tout changer.

Je ne peux pas dire que ma campagne fera toute la différence pour les habitants de Gaza, mais votre contribution le fera.

Cette campagne ne peut pas ramener une mère auprès de ses enfants, de son mari, de ses frères et sœurs, mais votre compassion et votre empathie lui donneront un espoir de vivre.

L'argent ne peut pas ramener un père décédé à sa femme, à ses enfants et à ses frères et sœurs, mais votre don et votre miséricorde lui donneront l'espoir de rester ferme et de continuer sa vie.

L'argent collecté sera envoyé à des volontaires à Gaza à qui j'ai déjà envoyé de l'argent sans rien demander à des personnes qui me connaissent, me font confiance et veulent aider notre peuple.

1- Nous avons acheté des milliers de gallons d'eau et les avons fournis aux gens.

2- Nous avons donné de l'argent liquide aux orphelins et aux personnes âgées !

3- Nous avons organisé des animations pour les enfants déplacés de force vers les écoles avec leurs familles.

Nous voulons continuer à aider les gens aussi longtemps et autant que nous le pouvons !

Nous voulons aider davantage de personnes en nous concentrant sur les enfants et les personnes âgées !

Je suis sûr que nous pouvons, ensemble, faire un changement, même s'il s'agit d'un petit changement que nous devons essayer.

Le même principe s’applique lorsque vous prenez les mesures nécessaires pour faire un don et aider notre peuple. tout don, aussi petit soit-il, peut faire une grande différence dans la vie des autres.

Vous ne pouvez pas imaginer l'effet composé de votre don aux gens et votre aide se reflétera dans votre vie avec joie, bonheur, amour et satisfaction.

Merci d'avoir pris le temps de lire mon appel !

Je publierai des mises à jour sur l'impact de vos contributions !

Alors, soyez assuré que votre contribution ira à la bonne destination.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
1 week, 2 dagen geleden gestart
22x bekeken

Actie georganiseerd door:

Ismael ALAIR

Ismael ALAIR

 

Donaties

 
Toon alle donaties
1 week, 2 dagen geleden gestart
22x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog