Karel en Marja zijn alles kwijt

Karel en Marja zijn alles kwijt
Brigitte vd Vooren, Jozet vd Weijden, Maarten van Strien, Wendy Ophorst
Deel deze actie

Het onvoorstelbare is gebeurd: Het huis en de vakantieappartementen van Finca Paraiso zijn compleet opgeslokt door de lava.

308 donaties
89%
€ 35639 van € 40000 ingezameld

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3994226/karel-en-marja-raakten-alles-kwijt-maar-kijken-positief-naar-de-toekomst

Het einde is nog niet in zicht , de vulkaan roert zich nog steeds. Onze lieve vrienden Karel en Marja hebben nog elke dag te maken met de gevolgen van de vulkaanuitbarsting maar zij zitten niet bij de pakken neer, de steunactie heeft al een fantastisch bedrag opgeleverd waar zij dolblij mee zijn. Het helpt hen enorm bij het maken van een nieuwe start op La Palma, zij zijn druk met de zoektocht naar een ander huis met verhuurmogelijkheden voor de ontvangst van toeristen. De doneeractie loopt gewoon door, uw bijdrage groot of klein is meer dan welkom!

In de Media vandaag: La Palma bedekt onder dikke laag as: ‘Elk uur bezem ik de vloer van de zaak’ | Buitenland | AD.nl

---

Finca Paraiso

Lees het volledige bericht op de blog van Finca Paraiso 

HIJ STOPT, HIJ STOPT NIET, HIJ STOPT, HIJ STOPT NIET ……

door Marja Brummer | nov 18, 2021 | La Palma, vulkaanuitbarsting La Palma

Hij weet het zelf ook niet geloof ik, of hij door zal gaan of toch maar ophouden. Is hij inmiddels verworden tot een oudje zonder tanden, zoals medeblogger Siepko hem deze week noemde, of heeft hij deze belediging persoonlijk opgenomen en besloten ons nog eens een poepie te laten ruiken? De afgelopen week werd er serieus gedacht dat de vulkaan aan het einde van zijn levensdagen begon te komen. De seismische activiteit nam aanzienlijk af en ook de uitstoot van SO2 vertoonde een constant dalende tendens. De wetenschappers waren er bijna uit, hij is op zijn retour. Helaas heeft ‘la bestía’ zich kennelijk bedacht en gaat hij toch nog even door met ‘eilandje pesten’, want op woensdag was er opeens een hevige opleving van het aantal aardbevingen. De ene na de andere was duidelijk voelbaar, het bleek de heftigste magma-activiteit die gemeten is sinds het begin van de uitbarsting. ‘s Avonds begon de vulkaan significant meer lawaai te maken en stroomde de lava ook over de noordelijke coladas opnieuw rijkelijk. Wederom angstige momenten voor vrienden van ons, wier huis zich tot nu toe staande heeft gehouden in het lavageweld, maar wat zomaar kan veranderen als hij besluit om serieus verder te gaan aan de noordkant. En zo houdt de vulkaan het eiland in een wurggreep…..

Lees het volledige bericht op de blog van Finca Paraiso 

 

---

Faites défiler vers le bas pour le texte en français, (désolé pour les fautes 😊)

For English translation see bottom of the page.

Steun Karel en Marja met het maken van een nieuwe start na vulkaanuitbarsting

Dinsdag 21 september kwam het ongelooflijke bericht binnen van onze lieve vrienden en Maartens oom en tante, Karel en Marja:  “Finca Paraiso is niet meer." Hun huis en vakantie-appartementen op La Palma zijn totaal bedolven onder een dikke laag lava. Alles wat ze hebben opgebouwd in de afgelopen jaren is door de uitbarsting van de vulkaan in één klap weg. 

Karel en Marja waren op het moment van de uitbarsting in Nederland voor een bruiloft in de familie. Ze zijn zo snel als het kon teruggegaan naar het eiland in de hoop dat het mee zou vallen. Al snel werd duidelijk dat de lavastroom hun huis en appartementen niet voorbij was gegaan. Ze hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen dat een enorme berg brandende lava alles heeft weggevaagd.  

Ze kunnen gelukkig tijdelijk terecht in een appartement van vrienden op La Palma. Een koffertje met spullen is het enige wat ze nu nog hebben. Verder zijn ze alles kwijt. Niet alleen hun huis met alle dierbare herinneringen, maar ook hun inkomen uit de vakantie appartementen en hun plannen voor de toekomst. 

Hoe het financieel uitpakt, is op dit moment nog onzeker. Een noodfonds zal zeker een gedeelte uitkeren, maar het zal niet voldoende zijn om weer iets nieuws op te bouwen.  

Al snel ontstond bij familie en vrienden het idee om hen te helpen, om ze een steuntje in de rug bieden zodat ze weer een toekomst op kunnen gaan bouwen. Alhoewel het moeilijk is om nu al toekomstplannen te maken zien Karel en Marja hun toekomst nog steeds op La Palma. Ondanks de donkere wolken boven het eiland willen ze graag meehelpen het eiland weer opnieuw op te bouwen. 

Om hen een kans te geven om een doorstart te maken starten we een steunactie. We zijn heel dankbaar voor iedere donatie die jullie willen doen. Iedere bijdrage, groot of klein, kan hen helpen. 

Wil je meer weten over hoe het was op Finca Paraiso, kijk dan op La Palma, Finca Paraiso - vakantiewoningen in het zonnige westen van La (fincaparaiso-lapalma.com) en lees hun laatste blog op de website.

Familie en vrienden van Karel en Marja

---------------------------------------------

En dan dit nog:

Voor wie bredere hulp wil bieden aan de slachtoffers op la Palma verwijzen we jullie graag naar:

Solidair met eilandbewoners van La Palma

https://lapalma-oceaanzicht.nl/solidair-met-de-getroffen-eilandbewoners-van-la-palma/?fbclid=IwAR3UOQDiCo05l12KV9jvfq0cWangRS58vqxUGFElaZJ-BCv8vD86iImaykI

Document waarin de gemeente El Paso verklaart titelhouder te zijn van het banknummer voor hulp aan de getroffen eilandbewoners door de vulkaan.

We worden overstelpt met vragen van La Palma Lovers die me vragen naar een banknummer om geld te doneren. Er zijn op dit moment een aantal banknummers geopend voor hulp aan de eilandbewoners die hun huis hebben verloren.

Ik geef het banknummer van de gemeente El Paso dat speciaal is geopend voor de eilandbewoners die hun huis hebben verloren en direct hulp nodig hebben.

De afgelopen 20 jaar dat ik in El Paso woon heb ik de gemeente leren kennen als uitermate sociaal met bijzonder veel aandacht en bijstand voor de minder bedeelden.

Ik ben er van overtuigd dat jouw donatie morgen nog terecht gaat komen waar het echt nodig is. Hulp is hard nodig!

NaamAyuntamiento El Paso de la Palma
BanknummerES57 3076 0480 6710 0761 6723
BankCAJA RURAL DE TENERIFE

 

En Français

Karel et Marja ont perdu tout.

Cette semaine, l'inimaginable s'est produit : la maison et les appartements de vacances de Finca Paraiso ont été engloutis par la lave.

Aidez Karel et Marja à réaliser une relance après l’éruption volcanique.

Mardi dernier, le 21 septembre, l'incroyable message est arrivé de nos chers amis et de l'oncle et la tante de Maarten, Karel et Marja : « Finca Paraiso n'est plus là. » Leur maison et leurs appartements de vacances à La Palma sont complètement ensevelis sous une épaisse couche de lave. Ce qu'ils ont construit ces dernières années a disparu d'un seul coup à cause de l'éruption du volcan.

Karel et Marja étaient aux Pays-Bas au moment de l'éruption pour un mariage familial. Ils sont retournés sur l'île aussi vite qu'ils le pouvaient dans l'espoir que tout irait bien. Il est vite devenu évident que la coulée de lave n'avait pas dépassé leur maison et leurs appartements. Ils ont vu de leurs propres yeux qu'une énorme montagne de lave brûlante a tout essuyé.

Heureusement, ils peuvent séjourner temporairement dans une maison d'amis à La Palma. Une valise avec quelques vêtements est tout ce qu’il leur reste. Ils ont perdu tout le reste. Non seulement leur maison avec tous les bons souvenirs, mais aussi leur source de revenus et leurs projets d'avenir.

Comment cela se passera financièrement est encore incertain pour le moment. Un ‘Consorcio de Compensación’ en paiera certainement une partie, mais ce ne sera pas suffisant pour rebâtir un nouveau Finca Paraíso.

C’est pourquoi la famille et les amis ont eu l'idée de les aider, de leur offrir un coup de main pour qu'ils puissent commencer à se reconstruire un avenir. Bien qu'il soit difficile de faire des projets d'avenir maintenant, Karel et Marja voient toujours leur avenir à La Palma. Malgré les nuages ​​sombres au-dessus de l'île, ils sont impatients d'aider à reconstruire l'île.

Pour leur donner une possibilité de prendre un nouveau départ, nous lançons une campagne de soutien. Nous sommes très reconnaissants pour tout don que vous souhaitez faire. Toute contribution, grande ou petite, peut les aider.

Si vous voulez en savoir plus sur ce que c'était à Finca Paraiso, consultez le site internet www.fincaparaiso-lapalma.com .

Famille et amis de Karel et Marja

--------------------------------------

Et encore ça :

Pour ceux qui souhaitent offrir une aide aux victimes de La Palma en général, nous vous renvoyons à :

Solidarité avec les insulaires de La Palma 

la municipalité d'El Paso a ouvert un compte bancaire pour les dons pour les résidents de La Palma touchés par les éruptions volcaniques.

Nom                                 Ayuntamiento El Paso de la Palma

No de compte                  ES57 3076 0480 6710 0761 6723

Banque                             CAJA RURAL DE TENERIFE

 

English

Support for Karel and Marja after volcanic eruption destroyed their home and livelihood.

Last Tuesday, September 21, came the incredible news  from our dear friends and Maarten's uncle and aunt, Karel and Marja: "Finca Paraiso is no more." Their house and holiday apartments on La Palma were  completely buried under a thick layer of lava. What they had built up over the past few years had  disappeared in one fell swoop due to unexpected eruption of the volcano right above their house.

Karel and Marja were in the Netherlands at the time of the eruption for a family wedding. They went back to the island as soon as possible in the hope that everything would be fine. It soon became clear that the lava flow had not passed their house and apartments. They have seen with their own eyes that a huge pile of burning lava has wiped out everything.

Fortunately, they can temporarily stay in an apartment of friends on La Palma. A suitcase with a few items is all they have left now. They've lost everything else. Not only their home with all the precious memories, but also their income from the holiday apartments and their plans for the future.

How it will end financially is still uncertain at the moment. An emergency fund will certainly pay out part of it, but it will not be enough to build something new again.

Soon family and friends came up with the idea to help them, to offer them a helping hand so that they can start a future again. Although it is now difficult to make future plans, Karel and Marja still see their future on La Palma. Despite the dark clouds over the island, they are eager to help rebuild the island.

To give them a chance to make a fresh start, we have started a support campaign. We are very grateful for any donation you want to make. Any contribution, large or small, will be appreciated.

If you want to know more about what it used to be like at Finca Paraiso, check out La Palma, Finca Paraiso - holiday homes in the sunny west side of La Palma (fincaparaiso-lapalma.com) and read their latest blog on the website.

Family and friends of Karel and Marja

--------------------------------------------

and further:

For those who want to provide broader help to the other victims on La Palma, we would like to refer you to:

Solidarity with islanders of La Palma

https://lapalma-oceaanzicht.nl/solidair-met-de-getroffen-elandbewoners-van-la-palma/?fbclid=IwAR3UOQDiCo05l12KV9jvfq0cWangRS58vqxUGFElaZJ-BCvvD86iImaykI

The municipality of El Paso declares that it is the title holder of the bank number for assistance to the islanders affected by the volcano.

We are inundated with questions from La Palma lovers who ask me for a bank number to donate money. A number of bank numbers are currently open to help the islanders who have lost their homes.

I hereby provide the bank number of the municipality of El Paso, which is specially opened for the islanders who have lost their home and need immediate help.

In the past 20 years that I have lived in El Paso, I have come to know the municipality as extremely social with a lot of attention and assistance for the less fortunate.

I am convinced that your donation will end up where it is really needed tomorrow. 

Help is desperately needed!

Name                        Ayuntamiento El Paso de la Palma

Account number       ES57 3076 0480 6710 0761 6723

Bank                          CAJA RURAL DE TENERIFE

 

Nieuws

Collectanten

Laden...
op 25-09-2021 gestart
12539x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Brigitte vd Vooren, Jozet vd Weijden, Maarten van Strien, Wendy Ophorst

Brigitte vd Vooren, Jozet vd Weijden, Maarten van Strien, Wendy Ophorst

308 donaties
89%
€ 35639 van € 40000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25-09-2021 gestart
12539x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

In de media

Na de lava vreest La Palma nu de economische gevolgen. ‘Het maakt zo’n enorme indruk’

29 Sep 2021

Nederlands echtpaar: ‘Iedereen helpt elkaar’ - Marja en Karel Brummer hadden een huis op La Palma en verhuurden er twee vakantiewoningen totdat de vulkaan Cumbre Vieja begon te borrelen. Inmiddels zijn hun vakantiehuizen door de lava opgeslokt en is het huis door de hitte van de lava afgebrand.

Trouw

La Palma: de Vulkaan Straft én Ontziet – STEUNACTIE

26 Sep 2021

De uitbarsting van de Cumbre Vieja vulkaan op La Palma is reeds een hele tijd in het nieuws, en daarbij was het nagelbijtend afwachten hoe de twee toeristische accommodaties van land- en taalgenoten op het eiland de natuurkrachten zouden overleven. Jammer genoeg ligt Finca Paraiso intussen bedolven onder een 15 meter dikke laag lava en zijn Karel & Marja alles kwijt. Voor Casa Shanti – dat in het noorden is gelegen – is alles onder controle, ook al zijn eigenaars Marianne & Andreas heel zwaar onder de indruk. We spraken met de eigenaars van beide accommodaties.

BijLandgenoten.be

Het huis van Karel is verzwolgen door lava: 'Je ziet alleen een grote zwarte massa

22 Sep 2021

Het huis van Karel Brummer en zijn vrouw Marja is gisteren verzwolgen door een dikke laag lava. Het stel woont op het Canarische eiland La Palma, waar zondagmiddag de Cumbre Vieja-vulkaan uitbarstte. "We zijn alles kwijt."

RTL Nieuws

Karel en Marja zien hun huis onder lava verdwijnen: 'We hebben niets meer'

21 Sep 2021

Door de uitbarsting van de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma zijn Karel en Marja Brummer uit Oosterhout hun huis kwijtgeraakt. Nu logeert hij noodgedwongen samen met zijn vrouw Marja bij vrienden. "Ons hele huis is bedolven onder een vijftien meter dikke laag lava."

Omroep Brabant