Deni Iseli verwerkt gaslighting gebruikt door haar moeder

Deni Iseli verwerkt gaslighting gebruikt door haar moeder
Deni Iseli

Met haar lage WIA-uitkering kan ze haar therapie om gaslighting op een optimale manier te verwerken, niet betalen.

 
€ 0 ingezameld

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Lieve mensen, ik vraag niet graag om aandacht in het openbaar, maar wie niet waagt, die niet wint, dus doe ik het nu gewoon.

Ik ben een Indische vrouw, geboren in Mojokerto op het eiland Java in Indonesië in augustus 1957. Ik ben nu 66 jaar oud. Ik heb geen kinderen. Ik ben een HSP (Highly Sensitive Person), een HSS (High Sensation Seeker) en ben hoogbegaafd.

Wie kan mij helpen met mijn therapiekosten die niet worden vergoed? Ik heb geen familieleden, vrienden of sociale contacten die mij financieel kunnen of willen steunen.

Het duurt hoogstwaarschijnlijk de rest van mijn leven om te herstellen van het gedrag van mijn open narcistische vader (overleden in 2005) en mijn verborgen narcistische moeder (overleden in 2017).

Ik ben opgegroeid in een disfunctioneel gezin met de aanwezigheid van de psychische aandoeningen PTSS (Posttraumatische stress-stoornis), (open en verborgen) narcisme, codependentie, gaslighting (geslepen manipulatietechniek van verborgen narcisme) en TPS (theatrale persoonlijkheidsstoornis).

Mijn broer en zusje blijken automatisch en onbewust het negatieve gedrag van mijn ouders overgenomen te hebben. Ik heb bewust het contact met hen verbroken.

In 2006 ontdekte ik na 6 jaren een schijnrelatie en een schijnhuwelijk, dat mijn tweede ex-echtgenoot uit Maïda in Algerije ook gaslighting had gebruikt om een verblijfsvergunning en een Nederlands (Europees) paspoort te verkrijgen.

Ik ontdekte pas op mijn leeftijd van 60 jaar na het overlijden van mijn moeder in december 2017 dat ze gaslighting (psychische mishandeling op onbewust niveau) had gebruikt.

Ik heb van jongs af aan constant een waas in mijn hoofd alsof ik gehypnotiseerd ben en alsof ik niet altijd 100% in de realiteit leef. Die waas in mijn hoofd beïnvloedt mijn leven op een negatieve manier en verdwijnt langzaam maar zeker door de therapie. Herstellen gaat helaas niet snel, het is gelukkig wel mogelijk.

Ik ben in 2007 in elkaar gezakt. In 2009 diagnosticeerde de antroposofische arts een burn-out. Ik werd 80-100% arbeidsongeschikt verklaard met als gevolg een lage WIA-uitkering. Ik ontdek sinds 2018 dat mijn jeugd de oorzaak is van mijn burn-out, mijn dissociatie, mijn hypoglykemie alsook mijn concentratie- en geheugenstoornissen.

Niemand, ik ook niet, wist dat ik aanleg had voor lage bloeddruk. In combinatie met de langdurige stress in mijn negatieve jeugd had ik te weinig zuurstof in mijn hersens en werkten mijn neurotransmitters steeds minder goed.

Uit therapeutisch oogpunt schrijf en publiceer ik sinds 2018 kleine boeken via www.amazon.com (en door mezelf vertaald in Engels, Frans en Duits), waarvan de lage royalties worden afgetrokken van mijn WIA-uitkering.

Na verschillende therapeuten te hebben geprobeerd, bleken de behandelingen sinds januari 2015 via www.wholismproject.nl mij werkelijk te helpen.

Na aftrek van mijn vaste lasten, kan ik niet alle nodige behandelingen betalen. Ik gebruik mijn vakantiegeld daarvoor. Ik bezuinig op alle mogelijke manieren: minder eten, geen verwarming, minder gebruik van gas, water en elektriciteit, geen feestdagen, geen verjaardagen, geen film, geen concert, geen theater, geen museum en andere uitstapjes, geen eigen auto, geen televisie, geen huisdieren, ik rook niet, ik drink geen alcohol, ik gebruik geen medicijnen, geen pijnstillers, geen drugs, ik leef op een redelijk minimalistische manier met weinig materiële spullen. Ook als ik rijk zou zijn, zou ik op een minimalistische manier leven.

Ik heb elke dag geestelijke en lichamelijke ongemakken en genereer elke dag weinig energie. Ik doe elke dag alleen de noodzakelijkste dingen en geen “leuke dingen” meer. Mijn gezondheid kan alleen verbeteren als ik doorga met de therapie. Ik ben elke dag fulltime bewust bezig met de therapie.

Net als de andere therapieën, zullen mijn therapiekosten altijd stijgen. Maar mijn inkomen zal nooit veel hoger zijn dan dat ik nu heb. Het was nooit in me opgekomen om spaargeld opzij te zetten en een pensioenregeling op te bouwen. Dat heeft te maken met de waas in mijn hoofd.

Het moeilijkste is om de negatieve beïnvloeding door mijn moeder te verwerken, want dat gebeurt op een onbewust niveau. Het is gelukkig wel mogelijk. Dat idee houdt mij positief. Ik voel me nog steeds zwaar verdoofd in mijn hoofd, maar ik voel me nu in elk geval iets beter dan in 2007.

Ik weet geen andere weg niet hoe ik op een realistische manier aan geld kan komen. Ik schaam me niet om te vragen om geld. Toen ik nog in staat was om te werken, steunde ik spontaan andere mensen die weinig financiële middelen hadden, zonder dat ze erom vroegen. Ik verwachtte geen tegenprestatie. Als ik kan, deel ik mijn geld met anderen.

 

Om optimaal te kunnen verwerken, en als ik nu nog zou werken, zou ik ongeveer minimaal €660,00 per maand en afgerond ongeveer minimaal €8.000,00 per jaar besteden aan de therapie.

Maar door allerlei wettelijke regelgeving, zou ik als gevolg van elk donatiebedrag mijn WIA-uitkering en mijn huurtoeslag en zorgtoeslag kunnen kwijtraken. De enige manier waarop ik optimaal therapie zou kunnen volgen is als iemand bereid zou zijn om mij miljonair te maken. Dat zou een waardevolle investering zijn in mij als een medemens die oprecht, bewust en positief in het leven staat. Mijn dankbaarheid zou onvoorstelbaar groot zijn.

Het zou me elke dag extra stimuleren om op een positieve manier door het leven te gaan.

Warme groet en dank voor het lezen,

Deni Iseli

P.S. Deze actie is op verzoek ook in het Duits beschikbaar.

Dear all, I don't like to ask for attention in public, but he who doesn't dare doesn't win, so I just do it now.

I am an Indonesian woman, born in Mojokerto on the island of Java in Indonesia in August 1957. I am now 66 years old. I do not have children. I am an HSP (Highly Sensitive Person), an HSS (High Sensation Seeker) and am highly gifted.

Who can help me with my therapy costs that are not reimbursed?

It will most likely take the rest of my life to recover from the behavior of my open narcissistic father (died in 2005) and my hidden narcissistic mother (died in 2017).

I grew up in a dysfunctional family with the presence of the mental disorders PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), (open and hidden) narcissism, codependency, gaslighting (cunning manipulation technique of hidden narcissism) and TPS (theatrical personality disorder).

It has turned out that my brother and sister have automatically and unconsciously adopted my parents' negative behavior. I consciously broke off the contact with them in 2018.

In 2006, after 6 years of a sham relationship and a sham marriage, I discovered that my second ex-husband from Maïda in Algeria had also used gaslighting to obtain a residence permit and a Dutch (European) passport.

I only discovered at my age of 60 years after my mother's death in December 2017 that she had used gaslighting (mental abuse on an unconscious level).

From an early age, I have constantly had a haze in my head as if I were hypnotized and as if I was not always living 100% in reality. That haze in my head affects my life in a negative way and slowly, but surely disappears through the therapy. Unfortunately, recovery is not quick, but fortunately it is possible.

I collapsed in 2007. In 2009, the anthroposophical doctor diagnosed a burnout. I was declared 80-100% incapacitated for work, resulting in a low WIA benefit. Since 2018, I have discovered that my youth is the cause of my burnout, my dissociation, my hypoglycemia as well as my concentration and memory disorders.

No one, including me, knew that I was predisposed to low blood pressure. In combination with the long-term stress in my negative childhood, I had too little oxygen in my brain and my neurotransmitters were working less and less well.

From a therapeutic point of view, I have been writing and publishing small books since 2018 via www.amazon.com (and translated by myself into English, French and German), from which the low royalties are deducted from my WIA benefit.

After having tried different therapists, the treatments since January 2015 via www.wholismproject.nl  turned out to really help me.

After deducting my fixed costs, I cannot pay for all the necessary treatments. I use my holiday pay for that. I economize in every possible way: less food, no heating, less use of gas, water and electricity, no holidays, no birthdays, no movies, no concerts, no theater, no museums and other trips, no private car, no television, no pets, I don't smoke, I don't drink alcohol, I don't use any medications, no painkillers, no drugs, I live in a fairly minimalist way with few material things. Even if I were rich, I would live in a minimalist way. 

I have mental and physical discomfort every day and generate little energy every day. Every day I only do the most necessary things and no more “fun things”. My health can only improve if I continue with the therapy. I am busy in a conscious way with therapy every day full time.

Like the other therapies, my therapy costs will always increase. But my income will never be much higher than what I have now. It had never occurred to me to set aside savings and build a retirement plan. That has to do with the haze in my head.

The hardest part is processing the negative influencing by my mother, because that happens on an unconscious level. Fortunately it is possible. That idea keeps me positive. I still feel very numb in my head, but at least I feel a little better now than I did in 2007.

I don't know any other way to get money in a realistic way. I'm not ashamed to ask for money. When I was still able to work, I spontaneously supported other people who had little financial resources, without them asking for it. I didn't expect anything in return. If I can, I share my money with others.

 

In order to process optimally, and if I were still working now, I would spend approximately at least €660.00 per month and, rounded up, approximately at least €8,000.00 per year on the therapy.

But due to all kinds of legal regulations, I could lose my WIA benefit and my rental subsidy and healthcare subsidy as a result of any donation amount. The only way I could optimally pursue the therapy is if someone were willing to make me a millionaire. That would be a valuable investment in me as a fellow human being who has a sincere, conscious and positive outlook on life. My gratitude would be unimaginably great.

It would give me extra encouragement every day to go through life in a positive way.

Warm regards and thanks for reading,

Deni Iseli

P.S. This action is also available in German upon request.

Chers tous, je n'aime pas demander de l'attention en public, mais celui qui n'ose pas ne gagne pas, alors je le fais maintenant.

Je suis une femme Indonésienne, née à Mojokerto sur l'île de Java en Indonésie en août 1957. J'ai aujourd'hui 66 ans. Je n’ai pas d'enfants. Je suis une HSP (Highly Sensitive Person), une HSS (High Sensation Seeker) et je suis très douée.

Qui peut m'aider avec mes frais de thérapie qui ne sont pas remboursés ?

Il me faudra très probablement le reste de ma vie pour me remettre du comportement de mon père narcissique ouvert (décédé en 2005) et de ma mère narcissique cachée (décédée en 2017).

J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle avec la présence des maladies mentales PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), narcissisme (ouvert et caché), codépendance, gaslighting (technique de manipulation rusée du narcissisme caché) et TPS (trouble de la personnalité théâtrale).

Il s'est avéré que mon frère et ma sœur ont automatiquement et inconsciemment adopté le comportement négatif de mes parents. J’ai consciemment rompu tout contact avec eux en 2018.

En 2006, après 6 ans de fausse relation et de mariage simulé, j'ai découvert que mon deuxième ex-mari de Maïda en Algérie, avait également utilisé le gaslighting pour obtenir un permis de séjour et un passeport néerlandais (européen).

Je n'ai découvert qu'à mon âge de 60 ans, après le décès de ma mère en décembre 2017, qu'elle avait utilisé le gaslighting (abus mental à un niveau inconscient).

Depuis mon plus jeune âge, j'ai constamment eu une brume dans la tête, comme si j'étais hypnotisée et comme si je ne vivais pas toujours à 100% dans la réalité. Cette brume dans ma tête affecte ma vie de manière négative, mais disparaît lentement mais sûrement grâce à la thérapie. Malheureusement, la guérison n’est pas rapide, mais heureusement elle est possible.

Je me suis effondrée en 2007. En 2009, le médecin anthroposophe a diagnostiqué un burnout. J'ai été déclarée incapable de travailler à 80-100%, ce qui a mené à un faible bénéfice WIA. Depuis 2018, j'ai découvert que ma jeunesse est la cause de mon burnout, de ma dissociation, de mon hypoglycémie ainsi que de mes troubles de concentration et de mémoire.

Personne, moi y compris, ne savait que j'étais prédisposée à l'hypotension. En combinaison avec le stress à long terme dans mon enfance négative, j'avais trop peu d'oxygène dans mon cerveau et mes neurotransmetteurs fonctionnaient de moins en moins bien.

D'un point de vue thérapeutique, j'écris et publie depuis 2018 des petits livres via www.amazon.com (et traduits par moi-même en anglais, français et allemand), dont les faibles redevances sont déduites de mon bénéfice WIA.

Après avoir essayé différents thérapeutes, les traitements depuis janvier 2015 via www.wholismproject.nl se sont avérés vraiment m'aider.

Après déduction de mes frais fixes, je ne peux pas payer tous les traitement nécessaires. J'utilise mon pécule de vacances pour ça. J'économise de toutes les manières possibles: moins de nourriture, pas de chauffage, moins de consommation de gaz, d'eau et d'électricité, pas de vacances, pas d'anniversaires, pas de cinéma, pas de concerts, pas de théâtre, pas de musées et autres voyages, pas de voiture privée, pas de télévision, pas d'animaux, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne prends aucun médicament, pas d'analgésique, pas de drogue, je vis d’une manière assez minimaliste avec peu de choses matérielles. Même si j’étais riche, je vivrais d’une manière minimaliste.

J'éprouve un inconfort mental et physique chaque jour et je génère peu d'énergie chaque jour. Chaque jour, je ne fais que les choses les plus nécessaires et je ne fais plus de «choses amusantes». Ma santé ne peut s'améliorer que si je continue la thérapie. Je suis occupée de manière consciente avec la thérapie chaque jour à temps plein.

Comme pour les autres thérapies, les coûts de ma thérapie augmenteront toujours. Mais mes revenus ne seront jamais beaucoup plus élevés que ceux dont je dispose actuellement. Il ne m’était jamais venu à mon esprit de mettre de l’argent de côté et de bâtir un plan de retraite. Cela a à voir avec la brume dans ma tête.

Le plus difficile est de traiter l’influence négative par ma mère, car cela se produit à un niveau inconscient. Heureusement, c'est possible. Cette idée me garde positive. Je me sens encore très engourdie dans ma tête, mais au moins je me sens un peu mieux maintenant qu'en 2007.

Je ne connais pas d'autre moyen d'obtenir de l'argent de manière réaliste. Je n'ai pas honte de demander de l'argent. Quand j'étais encore en mesure de travailler, j'ai spontanément soutenu d'autres personnes qui avaient peu de ressources financières, sans qu'elles me le demandent. Je n'attendais rien en retour. Si je le peux, je partage mon argent avec les autres.

 

Afin de traiter de manière optimale, et si je travaillais encore aujourd'hui, je dépenserais environ au moins €660,00 par mois et, arrondi, environ au moins €8.000,00 par an en thérapie.

Mais en raison de toutes sortes de réglementations légales, je pourrais perdre mon allocation WIA ainsi que ma subvention au loyer et ma subvention aux soins de santé comme conséquence de tout montant de don. La seule façon pour moi de poursuivre la thérapie d’une manière optimale est si quelqu'un était prêt à faire de moi une millionnaire. Ce serait un investissement précieux en moi en tant qu’être humain qui a une vision sincère, consciente et positive de la vie. Ma gratitude serait incroyablement grande.

Cela me donnerait chaque jour un encouragement supplémentaire pour vivre la vie d’une manière positive.

Salutations chaleureuses et merci d'avoir lu,

Deni Iseli

P.S. Cette action est également disponible en allemand sur demande.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 1/11/2023 gestart
130x bekeken

Actie georganiseerd door:

Deni Iseli

Deni Iseli

 
€ 0 ingezameld

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 1/11/2023 gestart
130x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog