Rugoperatie voor mijn mama.

Rugoperatie voor mijn mama.
Aleen Jay Viscayno

Zoon zoekt steun voor haar mama haar operatie. (Vertebral augmentation/vertebroplasty)

 
Available in:  Dutch

Lieve mensen,

 

Ik heb me hier ingeschreven in de hoop dat jullie jullie vrijgevigheid zult vergroten om mijn moeder te helpen met haar wervel-/lumbale operatie.

 

Mijn lieve Mama Leonita, 65 jaar, was op mei dit jaar heel onverwacht ziek geworden. Ze was een paar keer naar ziekenhuis opgenomen door verschillende redenen.  Eerst, door een zware onsteking en complicaties op haar nieren die vocht in haar hart veroorzaakt. Sindsdien is haar toestand niet meer beter geworden en haar pijn wordt erger en erger. Ze kan moeilijk plassen en veel moeite om te kunnen afgaan.  Ze heeft ook last van tintelingen tot gevoelloos in sommige delen van haar lichaam. Ze heeft afgezien van pijn dat ze moeilijk kan slapen of heel vaak wakker worden door veel pijn. Langdurig zitten en staan wordt tegenwoordig voor haar ook heel moeilijk. Na een paar diagnose en testen is het gebleken dat ze probleem heeft met haar rugwervels. Er zijn al veel medicaties voorgeschreven voor haar om de pijn te verminderen maar het helpt niet veel. De dokter raadt haar aan om een operatie te ondergaan (Lumbar/vertebral augmentation or vertebroplasty ).  Deze operatie (Lumbar/vertebral augmentation or vertebroplasty ) zou veel kosten en we waren gevraagd om tenminste 400,000pesos (7,000€) zeker te sparen. Mijn moeder en familie wonen nog in de filipijnen en daar hebben we geen verzekering zoals hier dus alle kosten moeten we zelf betalen. 

 

 

Ik werk hier in België als zorgkundige en ik vind het moeilijk om mijn moeder te zien lijden met veel pijn en ik kan niet bij haar om haar de nodige zorg te geven. Ik doe mijn best om mijn familie financieel te steunen. Maar met alle kosten na haar ziekenhuis opname, dure medicatie en alle testen wordt het voor mij heel moeilijk. Ik heb al mijn familie meer dan 6 jaar niet (fysiek) gezien. Met de situatie nu wordt mijn verlangen om mijn familie te gaan bezoeken veel groter. Had een paar keer kunnen gaan maar door de pandemie was het afgelast.

 

Voldoen aan de behoeften om deze operatie mogelijk te maken. Ik doe deze inzamelingsactie in de hoop dat jullie mij een steun kunnen geven en helpen om het bedrag te kunnen verzamelen.

 

Jullie hulp, groot of klein, kunnen grote veranderingen teweegbrengen en nieuwe kansen geven aan iemands leven, mijn Mama.

 

Ik zou het ook op prijs stellen als u deze steunactie zou willen delen met uw vrienden, kennissen of op uw sociale media.

 

Bij voorbaat dank ik jullie voor jullie hulp en steun. Uw vrijgevigheid zal worden gewaardeerd en herinnerd. ??❤️

 

Groetjes, 

Aleen Jay Viscayno

Hello everyone!

 

I am here in the hope that you will extend your generosity to help my mother with her spinal/lumbar surgery.

 

My dear Mama Leonita, 65, had unexpectedly fallen ill on May this year. She had been hospitalized several times for many reasons. First, due to a severe infection and complications to her kidneys that caused fluid to build up in her heart. Since then, her condition hasn't gotten any better and her pain is getting worse. She have difficulty urinating and a lot of effort to pass. She also suffers from tingling and numbness in some parts of her body. She has suffers alot  having difficulty sleeping or waking up very often due to the unbearable pain. Sitting and standing for long periods of time is also becoming very difficult for her these days. After a few diagnoses and tests it was found that she has a problem with her vertebrae. She takes already different medication for her to reduce the pain but it does not help much. The doctor advises her to undergo an operation(lumbar/vertebral augmentation or vertebroplasty). This surgery (lumbar/vertebral augmentation or vertebroplasty) would cost a lot and we were needed to certainly save at least 400,000 pesos (7,000 €). My mother and family still live in the Philippines and they don't have insurance there like here so we have to pay all costs ourselves.

 

I work here in Belgium as a caregiver and It's emotionally difficult for me to see my mother suffering from this agony and I can't be there to take care of her. I do my best to support my family financially. But with all the costs after her hospitalization, expensive medication and all the tests, it becomes very difficult for me. I haven't seen my family (physically) in over 6 years. With the situation now, my desire to go to my family has become much greater. I could have gone a few times but was canceled due to the pandemic.

 

Meeting the needs to make this operation possible. I am doing this fundraising activity in the hope that you can support me and help me to collect the amount.

Any help, big or small, can make create changes and give new opportunities to someone's life, my mama.

 

I would also appreciate it if you would share this support campaign with your friends, acquaintances or on your social media.

 

Thank you in advance for your help and support. Your generosity will be highly appreciated and remembered. ️❤️??

 

Sincerely, 

Aleen Jay Viscayno 

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 03/11/22
Viewed 3409x

Fundraiser organised by:

Aleen Jay Viscayno

Aleen Jay Viscayno

 

Donations

 
Show all donations
Started on 03/11/22
Viewed 3409x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Care
Report abuse