Ghadi heeft Natte FIP!!

Ghadi heeft Natte FIP!!
C.P. Verkuil

Help Ghadi om FIP te overleven met nieuw medicijn! Please help Ghadi to heal from FIP with a new medicin!.

 

Ghadi is een kater, uit een nestje van vier kittens, van begin dit jaar. Samen met zijn broer is hij verhuisd.

Een aantal weken terug kreeg ik het trieste nieuws dat Ghadi positief op natte FIP is getest.

Iedereen weet dat dit tot voor kort altijd een dodelijke afloop heeft. 

Echter op mijn advies is de nieuwe eigenaar alsmede hun dierenarts bereidwillig geweest om Ghadi niet in te laten slapen om hem een kans te geven op genezing met een nieuw medicijn genaamd SAK. 

Ik heb dezelfde dag er nog voor gezorgd dat het eerste flesje met medicatievloeistof er kwam zodat er gelijk gestart kon worden met dit nieuwe medicijn tegen FIP. 

Hij moet nu echter 84 dagen daar mee gespoten worden wat niet makkelijk is.

Daarna volgen er nog 84 dagen in observatie. Het medicijn is helaas heel erg duur omdat het medicijn niet geregistreerd is voor de diergeneeskunde en de dierenarts het niet mag verkopen. We zijn nu 24 dagen op weg en Ghadi gaat met sprongen vooruit. Van een hoopje ellende is hij in 24 keer injecteren (24 dagen) met het medicijn weer veranderd in een levenslustige jonge kater, zonder hoge koorts en geeldraadtrekkend vocht in de buik. Hij wil nog zo graag leven en begint weer met spelen. 

Vreselijk dat nu hij zich steeds beter voelt de behandeling zou moeten stoppen vanwege geld, omdat de eigenaar aan heeft gegeven dat er geen geld meer is voor verdere behandeling. Met in achtname van zijn groei, het medicijn gaat op gewicht, gaat het geschatte bedrag wat nodig is om hem verder te blijven behandelen tot aan 84 dagen en de nodige tussentijdse bloedonderzoeken circa € 2.000 kosten. Als hij zwaarder word heeft hij meer van het medicijn nodig of als hij niet meer te injecteren is en over moet gaan op tabletvorm dan worden de kosten hoger. Het gevraagde bedrag is dus een indicatie op zijn huidige gewicht. 

Het kan toch niet waar zijn, dat nu hij zo goed aan het genezen is van een dodelijke ziekte en nog best een moeilijke en zware tijd tegemoet gaat (want de spuiten doen echt heel erg zeer en hij gilt het uit tot 2 minuten na het injecteren) we naar de dierenarts moeten gaan om hem in te slapen terwijl hij zich nu weer gedraagt als een gezonde jonge kater?

 Alleen al in het afgelopen anderhalfjaar zijn er in Belgie en Nederland al ruim 900 katten nu genezen met dit nieuwe medicijn, en wereldwijd al enkele duizenden, dus het werkt echt en ik heb het nu gezien met eigen ogen. Geen enkele kat met 1 van de 4 varianten van FIP hoeft meer ingeslapen te worden. 

Ik vraag dan ook namens Ghadi of iedereen die dat kan een donatie wil storten om de € 2.000,-- bij elkaar te krijgen zodat hij verder kan genezen! Elke euro is er 1. 

Helpt u mee om Ghadi een mooie toekomst te geven zodat hij heel oud mag worden en 1 van de FIP warriors wordt die genezen zijn van FIP?

Ragnarok Ghadi has wet FIP!

Ghadi is a male, from a litter of four kittens, from the beginning of this year.

He moved with his brother. A few weeks ago I got the sad news that Ghadi has tested positive for wet FIP.

Everyone knows that until recently this always has a fatal outcome.

However, on my advice, the new owner as well as their vet has been willing not to put Ghadi to sleep to give him a chance of recovery with this treatment with SAK.

The same day I made sure that the first bottle with medication liquid was delivered so that we could immediately start with this new medicine from against FIP.

However, he now has to be injected with it for 84 days which is not easy.

This is followed by another 84 days of observation. The medication is unfortunately very expensive because the medicine is not registered for veterinary medicine and the vet is not allowed to sell it.

We are now 24 days on the road and Ghadi is progressing by leaps and bounds. From a heap of misery he has changed whit 24 injections (20 days) with the medicine into a lively young male, without a high fever and yellow thread-drawing fluid in the abdomen. He still wants to be alive and starts playing again.

Awful that now that he is feeling better and better the treatment should stop because of money, because the owner has indicated that there is no more money for further treatment.

Taking into account his growth, the medicin goes on weight, the estimated amount needed to continue treating him up to 84 days and the necessary interim blood tests will cost €2,000.

Surely it can't be true that now that he is recovering so well from a deadly disease and is going to have quite a hard and difficult time (because the syringes really hurt and he screams it out until 2 minutes after injecting ) we have to go to the vet to put him to sleep, as he is now acting like a healthy young male again?

In the past one and a half year alone, more than 900 cats in Belgium and the Netherlands have now been cured with this new medicin, and several thousand worldwide, so it really works and I have now seen it with my own eyes. No cat with 1 of the 4 variants of FIP needs to be put to sleep anymore.

I therefore ask on behalf of Ghadi whether anyone who can do so would like to make a donation to raise the € 2,000 so that he can continue to heal! Every euro is one.

Will you help to give Ghadi a bright future so that he can grow very old and become one of the FIP warriors who are healed from FIP?

Who has paypal can donate via Paypal stating: healing Ghadi. https://www.paypal.me/CatteryRagnarok Or from abroad on: NL62INGB0435838334 in the name of C.P. Verkuil. Quoting donation healing Ghadi.
 

 

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 04/11/21
Viewed 1593x

Fundraiser organised by:

C.P. Verkuil

C.P. Verkuil

 

Donations

 
Show all donations
Started on 04/11/21
Viewed 1593x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Animals
Report abuse