Franky en Coen bakken friet aan het front en helpen oorlogsslachtoffers

Franky en Coen bakken friet aan het front en helpen oorlogsslachtoffers
Franky van Hintum & Coen van Oosten

Franky en Coen serveerden meer 300.000+ gratis porties friet en snacks aan vluchtelingen in Oekraïne en helpen vluchtelingen

 
€0 raised

Wij, Franky en Coen, gaan elke keer opnieuw met onze frietwagen naar Oekraïne maar hebben ook een eigen opvangcentrum voor vluchtelingen in Oost-Oekraine. We helpen oorlogsslachtoffers dan ook op alle voor ons mogelijke manieren.

Nu (van 30 mei tot +/- 30 juni) zijn we ook weer oorlogsslachtoffers steunen nabij het front. Het meest bekend zijn we van onze friet-bak -acties in het frontgebied. We bakken gratis friet en snacks voor kinderen, vluchtelingen, militairen en andere hulpbehoevenden. Vaak bakken we meer dan 2.000 porties op 1 dag. Het gaat niet alleen om de lekkere maaltijd maar vooral ook om een gevoel van steun over te brengen op de Oekraiïnse bevolking.

Minder bekend is dat we oorlogsslachtoffers steunen met hulpgoederen en opvang. Vluchtelingen die vanaf de meest gevaarlijke locaties zelf niet meer kunnen vluchten worden geëvacueerd door onze vriend Denis Khristov en kunnen bij ons wonen in onze opvangcentrum 80 km van het front.

Sinds  februari 2022 zijn we al actief aan het helpen. Eerst vanaf de Pools / Oekrainse grens en daarna vanuit Oekraïne. Zo waren we in meer dan 60 plaatsen zoals o.a. in Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kyiv, Kherson, Mykolayiv, Zaporizha, Kharkiv, Izium, Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk, Lyman en veel meer.

We gingen al tientallen keren en zijn net weer terug uit oost Oekraïne. We merkten grote verschillen met onze vorige reizen aan het front. Het front is verschoven en helaas voor Oekraïne niet naar de goede richting. Ook van onze basis locatie waar we slapen horen we vaak oorlogsgeluiden. We hebben daarom slecht geslapen. 

Tijdens onze vorige reis werden we enkele dagen vergezeld door Nederlandse politici en ze waren zeer onder de indruk van onze werkzaamheden maar vooral geschokt door de resultaten van de oorlog. Toen ze vertrokken (vanuit Kyiv) gingen wij verder naar de Donbas. We hebben tijdens deze reis friet gebakken in o.a. Zaparozha, Kharkiv, Sviatogirsk en Kramatorsk maar we zijn ook mee geweest met Denis Khrystov die dagelijks zijn leven riskeert om mensen te evacueren uit levensgevaarlijke gebieden en hebben met eigen ogen gezien wat hij allemaal moet doorstaan tijdens zo'n evacuatie. Het constant dichtbij horen van artillerie inslagen en de dreiging van een drone aanval iwas doodeng. We hebben nu samen met Dennis een eigen opvanghuis geopend in een voormalig hotel, Hier kunnen we zo'n 60 mensen tijdelijk onderdak en medische verzorging geven, direct nadat deze mensen geëvacueerd zijn.

We hebben ook allerhande andere hulpacties uitgevoerd tijdens onze reizen. Natuurlijk blijft frietbakken voor zoveel mogelijk mensen een prioriteit voor ons.

De reis daar weer voor was tijdens de kerstperiode en waren we in Oekraïne om kinderen, vluchtelingen, ouderen en militairen te voorzien van friet en snacks. We organiseerden op alle locaties tijdens deze reis een waar kerstfeest. Zo gingen we naar weeshuizen, ouderen tehuizen, een militair hospitaal en naar locaties met veel vluchtelingen.

Ook In oktober en november waren we in het frontgebied van Oekraïne waar we o.a. friet en snacks uitdeelden in Mykolayiv, Odessa, Kherson, Zaparozha, Lyman, Kramatorsk, Kharkiv en meer. 

Raketinslag in Kramatorsk
Helaas waren wij 27 juni aanwezig in het Ria Lounge restaurant in Kramatorsk waar een zware (3800kilo) Iskander raket insloeg. Hierbij vielen 13 doden en meer dan 60 gewonden. Bij de mensen die overleden waren oa twee meisjes van 14 jaar en 1 van 17. Deze meisjes waren bedienend personeel en persoonlijk bekenden van ons. 

Wij hadden extreem veel geluk en werden slechts lichtgewond. Dit omdat er precies daar waar wij zaten het dak niet was ingestort.

Onze koel-auto werd zwaar beschadigd maar zowel ik (Franky) als ook Coen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Afgelopen reizen hebben we gebakken voor burgers en militairen heel dicht aan het front. Alle locaties in de Donbas waren indrukwekkend. We waren o.a. in Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk en Lyman. Vooral in Lyman was het heftig omdat we verplicht met kogelwerende kleding moesten werken. Eerder deze reis waren we ook in Kherson. Deze stad en de inwoners krijgen het keer op keer zwaar te verduren met artillerievuur en raketinslagen. Zowel in Kherson alsook in de plaatsen in de Donbas hoorden we met grote regelmaat de inslagen. 

Ook waren we in Zaparozha. Hier leven de mensen in permanente angst voor raketinslagen maar ook is men bang voor de kerncentrale welke in Russische handen is. 

Eerdere reizen:
Vorig jaar maart maakten we onze eerste reis naar de Pools / Oekraïense grens, en nu gaan we al voor de dertiende keer naar Oekraïne, waar de situatie is nog steeds verschrikkelijk is. Dagelijks worden burgerdoelen beschoten door de Russische agressor. Vooral in het zuiden bij Kherson en Zaparozha en in het oosten in de Donbas (regio Donetsk) is de situatie verschrikkelijk Toch gaan we juist daar naartoe omdat daar de hulp en steun het hardst nodig is. 

Onze missie is meervoudig: we bakken friet en snacks maar we hebben ook een aantal verschillende andere projecten lopen. Zo delen we hulpgoederen uit zoals generators en gas-kooktoestelletjes. Daarbij richten we ons veel op individueel leed van burgers. juist deze mensen helpen we zo veel mogelijk vaak met goederen maar ook financieel

Ook financierden mee aan een operatiekamer in Kiyiv en steunen een weeshuis. Daarbij helpen we ook Oekraïense stichtingen die medicijnen en voedselpakketten afleveren in frontgebieden

Elke dag zien we in Oekraïne het leed dat de onschuldige mensen door de Russen is aangedaan. Wij willen proberen dit iets te verzachten. Wij gaan voor de glimlach!

Op onze website en bij onze social media zijn veel foto's en filmpjes te zien van al deze dagen.

Onze reizen zijn bijzonder heftig. We kwamen op de meest bijzondere plaatsen en we hebben fantastische mensen ontmoet, verschrikkelijke verhalen gehoord, maar ook de mooiste momenten beleefd. We hebben gelachen en gejankt. Maar het was weer geweldig en we hadden dit nooit willen missen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor jullie steun. Geweldig bedankt! We gaan de mensen verwennen en ons best doen om weer een glimlach op de gezichten toveren.

Wij zullen nooit vergeten wat we allemaal hebben meegemaakt. We hebben geweldige mensen ontmoet die zich in een afschuwelijke situatie bevonden. Ze hebben verschrikkelijke verliezen geleden, maar toch verbaasden ze ons telkens weer met hun optimisme en kracht. Het is niet eerlijk dat een land met alle inwoners zo moeten leiden, omdat een ander land dit hen aandoet. Oorlog is verschrikkelijk! Dit is de reden waarom we door moeten.

We zijn heel veel in het nieuws zijn geweest (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid en Sophie, Half 8 enz.) en bijna alle tv en radio zenders in Nederland hebben aandacht aan ons besteed (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Ook in het buitenland zijn reportages uitgezonden over onze acties. 

Door deze aandacht hebben we veel donaties gehad van zowel particulieren als ook van bedrijven en zelfs van Tv-beroemdheden.

Kijk zeker ook eens op onze website www.frankyandcoen.nl

Bekijk de beelden van al onze 14 reizen op ons YouTube-kanaal

https://www.youtube.com/channel/UCE1VGRVUJi0M6sf4-FOcJmw/

of meld je aan voor onze nieuwsbrief https://www.frankyandcoen.nl/nieuwsbrief

We willen graag lang blijven helpen. Hoe lang we dit kunnen doen hangt af van donaties. Daarom, lieve mensen, help ons alstublieft helpen. Wij zullen te allen tijde duidelijk laten zien hoe we het geld spenderen. 

Alle hulp is welkom en het delen van deze pagina en onze social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Hartelijke dank,

Franky en Coen

We, Franky and Coen, go to Ukraine every time with our foodtruck but also have our own refugee center in Eastern Ukraine. We help war victims in any way we can.

At this moment we are helping war victims near the front. We are best known for our fastfood actions in the front area. We bake free French fries and snacks for children, refugees, soldiers and other needy people. Often we bake more than 2,000 servings in 1 day. It is not just about the tasty meal but mainly about conveying a sense of support to the Ukrainian people.

Less well known is that we support war victims with relief supplies and shelter. Refugees who cannot flee from the most dangerous locations themselves are evacuated by our friend Denis Khristov and can live with us in our shelter 80 km from the front.

Since February 2022 we are already actively helping. First from the Polish / Ukrainian border and then from Ukraine. So we were in more than 60 places such as Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kyiv, Kherson, Mykolayiv, Zaporizha, Kharkiv, Izium, Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk, Lyman and many more.

We went dozens of times and have just returned from eastern Ukraine. We noticed big differences from our previous trips at the front. The front has shifted and, unfortunately for Ukraine, not in the right direction. In the nights we often heard sounds of war. Therefore, we slept badly. During our February/March trip we were accompanied for several days by Dutch politicians and they were very impressed by our work but especially shocked by the results of the war. When they left we continued east.During this trip we fried French fries in Sviatogirsk and Kramatorsk among other places but we also went with Denis Khrystov who risks his life daily to evacuate people from life-threatening areas. We spent a day with him and saw firsthand what he has to endure during such an evacuation. The constant close hearing of artillery strikes and the threat of a drone attack is extreme. We are now going to open our own shelter with Dennis in a former hotel, Here we can initially give about 40 people temporary shelter and medical care right after these people are evacuated.

We also conducted all kinds of other relief activities during this trip. Of course, french fries for as many people as possible remains a priority for us.The trip before that was during the Christmas period and we were in Ukraine providing french fries and snacks to children, refugees, the elderly and military personnel. We organized a true Christmas feast at all locations during this trip. For example, we went to orphanages, homes for the elderly, a military hospital and locations with many refugees.

Also In October and November we were in the front area of Ukraine where we distributed French fries and snacks in Mykolayiv, Odessa, Kherson, Zaparozha, Lyman, Kramatorsk, Kharkiv and more, among other places. 

Missile strike in Kramatorsk
June 27 we were present at the Ria Lounge restaurant in Kramatorsk where a heavy (3800kilo) Iskander missile struck. This killed 13 people and injured more than 60. Among those who died were two girls aged 14 and one aged 17. These girls were waiters and personal acquaintances of ours.

We were extremely lucky and were only slightly injured. This was because exactly where we were sitting the roof had not collapsed.

Our refrigerated car was heavily damaged but both I (Franky) and Coen got away with minor injuries.

Last trips we fried for civilians and soldiers very close to the front. All the locations in the Donbas were impressive. We were among others in Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk and Lyman. It was especially intense in Lyman because we were required to wear body armor. Earlier this trip we were also in Kherson. This city and its inhabitants get hit hard time and again with artillery fire and rocket impacts. Both in Kherson and the towns in the Donbas, we heard the strikes with great regularity.

We were also in Zaparozha. Here the people live in permanent fear of rocket impacts but they are also afraid of the nuclear power plant which is in Russian hands.

Our mission is multiple: we bake French fries and snacks but we also have a number of other projects underway. For example, we are taking with us a number of Ford generators to donate to people and institutions that are without electricity and/or heating. With one of these generators we can provide 6-8 homes with quite a lot of electricity, we financed an operating room in Kiyiv and we support an orphanage. We also support Ukrainian foundations that deliver medicine and food parcels to frontline areas.

Every day in Ukraine we see the suffering inflicted on the innocent people by the Russians. We want to try to alleviate this a little. We go for the smile!On our website and on our social media you can see many pictures and videos of all these days.Our trips are particularly intense. We came to the most extraordinary places and we met amazing people, heard terrible stories but also experienced the most beautiful moments. We laughed and we cried. But it was great again and we would never have wanted to miss it.

We are extremely grateful for your support. Thank you so much! We are going to spoil people and do our best to put smiles on their faces again.

We will never forget all that we experienced. We met wonderful people who were in horrible situations. They suffered terrible losses yet they amazed us time and again with their optimism and strength. It's not fair that a country with all its people have to suffer like this because another country does this to them. War is terrible! This is why we have to go on

We have been in the news a lot (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid and Sophie, Half 8 etc.) and almost all TV and radio stations in the Netherlands have paid attention to us (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Even abroad, reports were broadcast about our action. Because of this attention we have had many donations from both individuals and companies and even from TV celebrities such as the Toppers, and we were regular guests in the Coen and Sander Show.

Make sure to also check out our website https://www.frankyandcoen.nl/en

Watch the footage from all 14 of our journeys on our YouTube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCE1VGRVUJi0M6sf4-FOcJmw/

We would like to help for a long time. How long we can do this depends on donations. Therefore, dear people, please help us. We will show clearly at all times how we spend the money.

All help is welcome and sharing this page and our social media is greatly appreciated!

Many thanks,

Franky and Coen

Wir, Franky und Coen, fahren jedes Mal mit unserem Foodtruck in die Ukraine, betreiben aber auch unser eigenes Flüchtlingsaufnahmezentrum in der Ostukraine. Wir helfen den Kriegsopfern auf jede erdenkliche Weise.

Diesen Monat werden wir auch wieder losziehen, um Kriegsopfer in Frontnähe zu unterstützen. Am bekanntesten sind wir für unsere Pommes-Back-Aktionen im Frontgebiet. Wir backen kostenlos Chips und Snacks für Kinder, Flüchtlinge, Soldaten und andere Bedürftige. Wir backen oft mehr als 2.000 Portionen an einem Tag. Dabei geht es nicht nur um das leckere Essen, sondern vor allem darum, dem ukrainischen Volk ein Gefühl der Unterstützung zu vermitteln.

Weniger bekannt ist, dass wir Kriegsopfer mit Hilfsgütern und Unterkünften unterstützen. Flüchtlinge, die nicht selbst aus den gefährlichsten Gebieten fliehen können, werden von unserem Freund Denis Khristov evakuiert und können bei uns in unserer Unterkunft 80 km von der Front entfernt leben.

Seit Februar 2022 helfen wir aktiv. Zuerst von der polnisch-ukrainischen Grenze und dann von der Ukraine aus. So waren wir in mehr als 60 Orten wie Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kyiv, Kherson, Mykolayiv, Zaporizha, Kharkiv, Izium, Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk, Lyman und vielen mehr.

Wir waren Dutzende Male dort und sind gerade aus der Ostukraine zurückgekehrt. Wir haben große Unterschiede zu unseren früheren Reisen an die Front festgestellt. Die Front hat sich verlagert, und zum Leidwesen der Ukraine nicht in die richtige Richtung. In den Nächten hörten wir oft Kriegsgeräusche. Wir haben daher schlecht geschlafen. Während unserer Reise im Februar/März wurden wir mehrere Tage lang von niederländischen Politikern begleitet, die von unserer Arbeit sehr beeindruckt, aber vor allem von den Folgen des Krieges schockiert waren. Während dieser Reise haben wir unter anderem in Swjatogirsk und Kramatorsk Pommes frites gebraten, aber wir waren auch bei Denis Chrystow, der täglich sein Leben riskiert, um Menschen aus lebensbedrohlichen Gebieten zu evakuieren. Wir verbrachten einen Tag mit ihm und sahen mit eigenen Augen, was er bei einer solchen Evakuierung ertragen muss. Das ständige Hören von Artillerieeinschlägen und die Bedrohung durch einen Drohnenangriff sind extrem. Wir werden nun zusammen mit Dennis eine eigene Unterkunft in einem ehemaligen Hotel eröffnen, in der wir zunächst etwa 40 Menschen vorübergehend unterbringen und medizinisch versorgen können, sobald diese Menschen evakuiert sind.

Auch sonst haben wir auf dieser Reise allerlei Hilfsaktionen durchgeführt. Die Pommes frites für möglichst viele Menschen haben für uns natürlich nach wie vor Priorität: Die Reise davor fiel in die Weihnachtszeit und wir waren in der Ukraine, um Kinder, Flüchtlinge, ältere Menschen und Militärangehörige mit Pommes frites und Snacks zu versorgen. Während dieser Reise haben wir an allen Standorten ein wahres Weihnachtsfest organisiert. So besuchten wir beispielsweise Waisenhäuser, Altenheime, ein Militärkrankenhaus und Orte mit vielen Flüchtlingen.

Auch im Oktober und November waren wir im Frontgebiet der Ukraine, wo wir Pommes frites und Snacks unter anderem in Mykolajiw, Odessa, Cherson, Saparozha, Lyman, Kramatorsk und Charkiw verteilten. 

Raketeneinschlag in Kramatorsk
Hier waren wir am 27. Juni im Restaurant Ria Lounge in Kramatorsk, wo eine schwere (3800 Kilo schwere) Iskander-Rakete einschlug. Dabei gab es 13 Tote und mehr als 60 Verletzte. Unter den Toten befanden sich zwei Mädchen im Alter von 14 und ein Mädchen im Alter von 17 Jahren, die Kellnerinnen und persönliche Bekannte von uns waren.

Wir hatten großes Glück und wurden nur leicht verletzt. Das lag daran, dass genau dort, wo wir saßen, das Dach nicht eingestürzt war.

Unser Kühlwagen wurde schwer beschädigt, aber sowohl ich (Franky) als auch Coen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Bei den letzten Reisen haben wir für Zivilisten und Soldaten in unmittelbarer Nähe der Front gebacken. Alle Standorte im Donbass waren beeindruckend. Wir waren u. a. in Swjatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk und Lyman. In Lyman war es besonders intensiv, weil wir Schutzwesten tragen mussten. Zu Beginn dieser Reise waren wir auch in Cherson. Diese Stadt und ihre Einwohner werden immer wieder durch Artilleriebeschuss und Raketeneinschläge schwer getroffen. Sowohl in Cherson als auch in den Städten im Donbass hörten wir die Einschläge mit großer Regelmäßigkeit.

Wir waren auch in Zaparozha. Hier leben die Menschen in ständiger Angst vor Raketeneinschlägen, aber auch vor dem Atomkraftwerk, das sich in russischer Hand befindet.

Frühere Reisen:
Im vergangenen März waren wir zum ersten Mal an der polnisch-ukrainischen Grenze, und jetzt fahren wir zum dreizehnten Mal in die Ukraine, wo die Situation immer noch schrecklich ist. Täglich werden zivile Ziele vom russischen Aggressor beschossen. Vor allem im Süden in der Nähe von Kherson und Zaparozha und im Osten im Donbas (Donezk-Region) ist die Lage schrecklich. Doch wir fahren genau dorthin, weil dort Hilfe und Unterstützung am dringendsten benötigt werden. 

Unsere Aufgabe ist vielfältig: 
Wir frittieren Pommes frites und Snacks, aber wir führen auch eine Reihe anderer Projekte durch. Zum Beispiel verteilen wir Hilfsgüter wie Generatoren und Gaskocher. Dabei konzentrieren wir uns sehr auf die individuelle Not der Bürger. Genau diesen Menschen helfen wir so gut wie möglich. Wir haben auch einen Operationssaal in Kiyiv mitfinanziert und unterstützen ein Waisenhaus. Außerdem unterstützen wir ukrainische Stiftungen, die Medikamente und Lebensmittelpakete in die Frontgebiete liefern.

Jeden Tag sehen wir in der Ukraine das Leid, das die Russen unschuldigen Menschen zufügen. Wir wollen versuchen, dieses Leid ein wenig zu lindern. Auf unserer Website und in den sozialen Medien können Sie viele Fotos und Videos von unseren Reisen sehen, die besonders intensiv sind. Wir haben die außergewöhnlichsten Orte besucht und erstaunliche Menschen getroffen, schreckliche Geschichten gehört, aber auch die schönsten Momente erlebt. Wir haben gelacht und wir haben geweint. Aber es war wieder großartig und wir möchten es nicht missen.

Wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Vielen Dank dafür! Wir werden die Menschen verwöhnen und unser Bestes tun, um ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Wir werden nie vergessen, was wir durchgemacht haben. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, die sich in schrecklichen Situationen befanden. Sie haben schreckliche Verluste erlitten, aber sie haben uns immer wieder mit ihrem Optimismus und ihrer Stärke verblüfft. Es ist nicht fair, dass ein Land mit all seinen Menschen so leiden muss, weil ein anderes Land es ihnen antut. Krieg ist schrecklich! Deshalb müssen wir weitermachen.

Wir waren oft in den Nachrichten (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid und Sophie, Half 8 usw.) und fast alle Fernseh- und Radiosender in den Niederlanden haben uns Aufmerksamkeit geschenkt (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Auch im Ausland wurden Berichte über unsere Aktionen gesendet. Aufgrund dieser Aufmerksamkeit haben wir viele Spenden von Privatpersonen und Unternehmen und sogar von TV-Prominenten erhalten.

Schau unbedingt auch auf unserer Website https://www.frankyandcoen.nl/de vorbei.

Sieh dir die Aufnahmen von allen 14 unserer Reisen auf unserem YouTube-Kanal an:

https://www.youtube.com/channel/UCE1VGRVUJi0M6sf4-FOcJmw/

Wir möchten noch lange Zeit weiterhelfen. Wie lange wir das tun können, hängt von den Spenden ab. Deshalb, liebe Menschen, helfen Sie uns bitte zu helfen. Wir werden jederzeit deutlich machen, wofür wir das Geld ausgeben.

Jede Hilfe ist willkommen und das Teilen dieser Seite und unserer sozialen Medien wird sehr geschätzt!

Vielen Dank!

Franky und Coen

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 24/03/22
Viewed 232256x

Fundraiser organised for:

Stichting Franky and Coen Into The Breach

Stichting Franky and Coen Into The Breach

Fundraiser organised by:

Franky van Hintum & Coen van Oosten

Franky van Hintum & Coen van Oosten

 
€0 raised

Donations

 
Show all donations
Started on 24/03/22
Viewed 232256x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog