Katleho Junior Molebatsi

Katleho Junior Molebatsi
Bart van Dijk

Mijn vriend Junior wil graag gaan studeren, maar helaas heeft hij geen beurs gekregen om de kamerhuur te betalen.

 
Available in:  English

Hallo, ik ben Bart en ik heb een crowdfunding opgestart voor mijn vriend Junior die ik heb leren kennen tijdens mijn tijd in Phuthaditjhaba. Hij heeft de afgelopen jaren geprobeerd om aan het werk te komen. Waaronder een baan bij de overheid om tijdens de coronapandemie bevolkingsonderzoek te doen. Daar heeft hij erg hard gewerkt, maar uiteindelijk heeft hij daar toen de laatste tijd niet zijn volledige salaris uitbetaald gekregen en dergelijke. Samen hebben we eerder al zijn collegegeld kunnen opbrengen. Helaas is het zo dat hij zijn studie nog niet kon starten, want hij heeft geen beurs toegekend gekregen om zijn inwoning te betalen. Vandaar dat we de crowdfunding opnieuw openen. Zie hieronder zijn initiële motivatie van oktober vorig jaar en een update waarin de huidige situatie, maart 2024, wordt toegelicht:

Dear Sir/Madam,

My name is Katleho (or Junior), I live in South Africa. I wrote this letter to kindly ask for financial assistance so I can further my studies.

Earlier on this year I applied and got accepted to study a Professional Chef Course at Capsicum Culinary Studio which is one of the top ten ranked culinary schools in the whole of Africa, but due to financial limitations I find myself being unable to afford tuition fees.

I am a son of a former Apartheid Military Veteran, who just like Nelson Mandela fought for the freedom of South Africa and was arrested at Robben Island. The South African law states that all dependents of military veterans who have registered in the Department of Military Veterans database are entitled to benefits which one of many is bursaries but because of the state of our country and corruption in our government there is a chance that I might not even be awarded the bursary.

The funding companies which are available do not fund private learning institutions. I am also unable to apply for a loan because the salary I get is way too little so I do not qualify.

Here is why I want to study with Capsicum Culinary Studio and not at a public university or college.

  • At Capsicum I will get work integrated learning/internship while I study, this will give an opportunity to network with possible employers before I graduate (at most public institutions learners are responsible to find their own internships).
  • Capsicum hosts career exhibitions days where lots of hospitality companies and international placement organizations showcase employment and further education opportunities for students both locally and internationally in the culinary field.
  • Capsicum will offer me an optional opportunity to write a Quality Trade Exam which will qualify me to be an artisan, I will also have an option to write an international endorsement exam (City & Guilds) which will open doors for me abroad.
  • Capsicum is in partnership with the Swiss Education Group, American Hospitality Academy and Placement International.

Update March 2024

Through the help of this campaign last year, which raised 2.800 euros, I was able to pay my study fees so that I could go to class and start my course. On the 28th of February we had our orientation day where we were issued books, chef jackets, utensils etc. However, in my previous campaign I carelessly and regrettably neglected to account for possible accommodation costs, because I had hope that I would be able to receive help from our government and other organizations which had promised to assist me in my pursuit of studying. Unfortunately, because of corruption and untrustworthiness of people in government and Trust Fund Organizations in South Africa I did not manage to obtain a bursary.

Since I will not be able to pay the 220 euros per month for my housing myself, I had to make the decision to postpone my studies until July 2024. In total I will need 2.600 euros to pay for my housing. From now until July I’m hoping to gather around 900 euros to contribute to my housing costs. I will manage this if my job application at the Electoral Commission will be successful. This leaves an amount of around 1.700 euros outstanding. I would really appreciate any amount to contribute to gather the costs for my housing so that I can start classes in July.

For your convenience I shall attach proof of acceptance from Capsicum Culinary Studio and the link for accommodation. 

Feel free to send Bart a message to get into contact with me.

Yours Truly,

Katleho Junior Molebatsi

Geachte heer mevrouw,

Mijn naam is Katleho (of Junior), ik woon in Zuid-Afrika. Ik heb deze brief geschreven om vriendelijk om financiële hulp te vragen, zodat ik mijn studie kan voortzetten.

Eerder dit jaar heb ik me aangemeld en werd ik toegelaten om een professionele chef-kokcursus te volgen bij Capsicum Culinary Studio, een van de tien best gerangschikte culinaire scholen in heel Afrika, maar vanwege financiële beperkingen merk ik dat ik het collegegeld niet kan betalen.

Ik ben een zoon van een voormalige militaire veteraan van de Apartheid, die net als Nelson Mandela vocht voor de vrijheid van Zuid-Afrika en werd gearresteerd op Robbeneiland. De Zuid-Afrikaanse wet bepaalt dat alle gezinsleden van militaire veteranen die zich hebben geregistreerd in de database van het Department of Military Veterans recht hebben op uitkeringen, waaronder beurzen, maar vanwege de staat van ons land en de corruptie in onze regering bestaat de kans dat ik misschien niet eens de beurs toegekend.

De beschikbare financieringsmaatschappijen financieren geen particuliere leerinstellingen. Ook kan ik geen lening aanvragen omdat het salaris dat ik krijg veel te laag is, dus ik kom niet in aanmerking.

Dit is de reden waarom ik wil studeren bij Capsicum Culinary Studio en niet aan een openbare universiteit of hogeschool.

  • Bij Capsicum krijg ik werkgeïntegreerd leren/stage terwijl ik studeer, dit geeft de kans om te netwerken met mogelijke werkgevers voordat ik afstudeer (bij de meeste openbare instellingen zijn leerlingen verantwoordelijk voor het vinden van hun eigen stageplaats).
  • Capsicum organiseert carrièrebeursdagen waar veel horecabedrijven en internationale stageorganisaties werkgelegenheid en vervolgopleidingsmogelijkheden voor studenten zowel lokaal als internationaal op culinair gebied onder de aandacht brengen.
  • Capsicum biedt mij de optionele mogelijkheid om een Kwaliteitshandelsexamen af te leggen dat mij kwalificeert om een ambachtsman te zijn. Ik zal ook de optie hebben om een internationaal goedkeuringsexamen te schrijven (City & Guilds) dat deuren voor mij in het buitenland zal openen.
  • Capsicum werkt samen met de Swiss Education Group, American Hospitality Academy en Placement International.

Update maart 2024

Dankzij deze actie vorig jaar, die 2.800 euro opbracht, kon ik mijn studiegeld betalen, zodat ik naar de les kon en met mijn cursus kon beginnen. Op 28 februari hadden we onze oriëntatiedag waar we boeken, koksbuizen, bestek etc. kregen. In mijn vorige campagne heb ik echter onzorgvuldig en spijtig genoeg nagelaten om eventuele verblijfskosten te verantwoorden, omdat ik hoopte dat ik dat wel zou kunnen doen. hulp krijgen van onze overheid en andere organisaties die hadden beloofd mij te helpen bij mijn studie. Helaas is het mij vanwege corruptie en onbetrouwbaarheid van mensen in de overheid en trustfondsorganisaties in Zuid-Afrika niet gelukt een beurs te bemachtigen.

Omdat ik de 220 euro per maand voor mijn huisvesting niet zelf kan betalen, heb ik het besluit moeten nemen mijn studie uit te stellen tot juli 2024. In totaal heb ik 2.600 euro nodig om mijn huisvesting te bekostigen. Vanaf nu tot juli hoop ik zo’n 900 euro bij elkaar te krijgen om bij te dragen aan mijn woonlasten. Als mijn sollicitatie bij de Kiescommissie succesvol is, zal ik dit voor elkaar krijgen. Er resteert dan nog een bedrag van circa 1.700 euro. Ik zou het zeer op prijs stellen als ik een bijdrage zou leveren om de kosten voor mijn huisvesting te verzamelen, zodat ik in juli met de lessen kan beginnen.

Voor uw gemak voeg ik een bewijs van acceptatie van Capsicum Culinary Studio en de link voor accommodatie bij.

Stuur Bart gerust een bericht om met mij in contact te komen.

Ondergetekende,

Katleho Junior Molebatsi

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 27/09/23
Viewed 278x

Fundraiser organised by:

Bart van Dijk

Bart van Dijk

 

Donations

 
Show all donations
Started on 27/09/23
Viewed 278x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Education
Report abuse