Het zal je maar gebeuren... (For English please Scroll Down)

Het zal je maar gebeuren...                (For English please Scroll Down)
Richard Koot
Share this fundraiser

...dat een ex, zonder biologisch- of juridisch ouderschap en zonder erkenning of voogdij, jouw kind zomaar kan opeisen!

227 donations
14%
€ 6987 of € 50000 raised

It might happen to you…

...that an ex, without biological or legal parenthood and without acknowledgment or custody, can claim your child just like that!

(for the English version please scroll down this page)

 

Wij, de familie en vrienden van Petra, vragen uw steun om Petra te helpen met de financiering van haar rechtszaak om haar dochtertje veilig thuis te kunnen houden. Het streefbedrag is €50.000,- omdat we niet weten wat de totale kosten zullen zijn. We zijn van mening dat kinderen altijd centraal moeten staan, daarom willen we wat er overblijft van deze actie doneren aan SOS-kinderdorpen, of indien gewenst naar rato aan u teruggeven.

Om ons doel te kunnen bereiken vragen wij u dringend om deze steunactie zoveel mogelijk te delen met uw netwerk via Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, email, enz. 

Onze hulpvraag

Petra is een bewust alleenstaande ouder en moeder van Yarah, haar dochtertje van nog geen anderhalf jaar jong, daarnaast is zij in verwachting van haar tweede kindje. Haar roots liggen op Urk, een dorp met een gelovige en zeer hechte gemeenschap in de Noordoostpolder. 

De ex-vriendin van Petra, met wie zij slechts 13 maanden een turbulente LAT-relatie heeft gehad en welke ze vorig jaar beëindigde, heeft via een kortgeding met spoedeisend belang een ingrijpende omgangsregeling afgedwongen op grond van “Family Life”(*). Ook wil haar ex een bodemprocedure starten voor de erkenning van Petra's dochtertje en het ouderlijk gezag opeisen.

De argumenten en beweringen welke haar ex aanvoerde in deze zaak berusten grotendeels op onwaarheden, verdraaide feiten en onvolledige informatie. Wegens het spoedeisend belang heeft er geen diepgaand onderzoek plaatsgevonden en zijn niet alle feiten en bewijzen op de juiste wijze beoordeeld, waarna de voorzieningenrechter snel tot een oordeel is gekomen. Petra moet meewerken aan de opgelegde omgangsregeling op straffe van een dwangsom  van €250,- voor elke dag dat zij hieraan geen gehoor geeft. Desondanks weigert Petra haar medewerking aan deze regeling omdat zij van mening is dat het welzijn en de veiligheid van haar dochtertje daarmee in het gedrang komt. Zij is inmiddels in hoger beroep gegaan.

Met het hoger beroep wil ze aansturen op een bodemprocedure waardoor de rechter(s), de raad voor de kinderbescherming en andere instanties een diepgaand onderzoek gaan instellen waarbij het belang van Yarah voorop staat.

Deze zaak is uniek in Nederland, tot nu toe is er geen vergelijkbare zaak gevonden waaraan gerefereerd kan worden, daarom is een bodemprocedure noodzakelijk.

Op dit moment heeft Petra al meer dan €20.000 aan proces- dwangsom- en advocaatkosten moeten betalen en dit  bedrag loopt nog steeds op, ze is door haar spaargeld heen en leent nu geld bij familie en vrienden. Daarom willen wij via deze crowdfund-actie geld voor haar inzamelen om zoveel mogelijk kosten te kunnen dekken zodat ze door kan gaan met deze rechtszaak. Wij weten allemaal hoezeer zij in haar recht staat en we zijn ervan overtuigd dat ze uiteindelijk zal winnen, zeker wanneer alle feiten onderzocht worden.

Wij hopen dat u Petra massaal wilt steunen in haar strijd tegen dit onrecht, haar dochtertje moet in alle rust en veiligheid kunnen opgroeien.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

(*) De term ”Family Life” wordt onderaan het verhaal van Petra toegelicht.

Hieronder het beknopte verhaal van Petra.

Het verhaal van Petra

Petra is 43 jaar en OK-assistente in het ziekenhuis. Eind 2017 is er bij haar een kinderwens ontstaan en wilde zij bewust een alleenstaande moeder worden. Na een langdurig traject van onderzoeken, het vinden van een donor en diverse mislukte inseminaties, slaagde zij in juli 2019 erin om zwanger te worden middels een IVF-behandeling. Dit resulteerde begin april 2020 in de geboorte van haar prachtige dochtertje Yarah. Een maand voor deze behandeling kreeg ze een LAT-relatie met een vrouw die ze al een aantal jaren kende en welke zelf absoluut geen kinderwens had maar die van Petra wel respecteerde. 

De relatie met haar ex verliep erg slecht en er ontstonden steeds meer problemen waardoor Petra zich ongelukkig begon te voelen. Toch wilde ze dat de relatie zou slagen en deed hier, tegen beter weten in, haar uiterste best voor. Ze gingen zelfs in relatietherapie, maar ook dit bood geen uitkomst. Omdat de zwangerschap niet helemaal lekker liep en er diverse complicaties waren, had Petra de kracht en energie niet om de relatie te beëindigen. De uitbraak van Covid 19 speelde ook een belangrijke rol hierin omdat contact met anderen slechts zeer beperkt was toegestaan en zij daardoor deels ook afhankelijk was van de hulp van haar ex.

Rondom- en na de geboorte van Yarah voelde Petra zich steeds meer overheerst in de relatie waardoor de kraamtijd van Petra en Yarah absoluut niet is geweest wat het had moeten zijn. Petra voelde zich buitengesloten en had het gevoel tekort te schieten en te falen als moeder omdat haar ex zich volledig ontfermde over haar kind en alle zorgtaken overnam. Omdat Petra steeds meer zichzelf verloor en niet meer kon omgaan met deze hele situatie, besloot ze vier maanden na de geboorte van haar dochtertje om een eind te maken aan de relatie. 

Dit ging helaas niet zonder slag of stoot, haar ex eiste een omgangsregeling met Yarah en kreeg dit, tegen de wil van Petra in, uiteindelijk ook voor elkaar, hetzij wel onder bepaalde voorwaarden. De omgangsregeling bleek niet te werken, er was sprake van tegengestelde belangen en verschillende opvattingen in de opvoeding, de onderlinge communicatie was beperkt en de verstandhouding verslechterde zienderogen. Petra was ondertussen van dezelfde donor ook zwanger geworden van het broertje van Yarah en voorzag grote problemen voor de toekomst als de omgangsregeling door bleef gaan. Deze hele situatie zou niet alleen een enorme impact hebben op haar gezinsleven, maar vooral ook op het leventje van Yarah.

Eind mei dit jaar besloot Petra de omgangsregeling te stoppen maar dit werd door haar ex niet geaccepteerd. Zij spande een kortgeding met spoedeisend belang aan om de omgangsregeling alsnog af te dwingen en wil daarna middels erkenning van Yarah het ouderlijk gezag opeisen. Dit terwijl er nimmer sprake is geweest van een gezamenlijke keuze voor de zwangerschap, een huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen of gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor Petra’s dochtertje. Omdat Petra zo goed als alle beweringen van haar ex kon weerleggen meende ze sterk te staan in deze zaak, helaas bleek dit een misschatting.

Zoals de zaken er nu voor staan

De dagvaarding hoger beroep, voorzien van bewijslast, onderbouwing en verklaringen, is inmiddels ingediend bij de rechter, het wachten is nu op een zittingsdatum. Petra hoopt dat de rechterlijke macht voldoende aanleiding ziet om over te gaan tot een bodemprocedure waarbij diepgaand onderzoek zal plaatsvinden en er goed gekeken zal worden naar de zwaarwegende belangen van haar dochtertje.

Petra is heel expliciet van mening dat de omgang met haar ex schadelijk is voor de veiligheid en het welzijn van Yarah, het zal haar gezinsleven volledig ontwrichten en het veilige thuisgevoel van Yarah ondermijnen. En hoe zal ze Yarah in de toekomst moeten uitleggen dat zij haar om de veertien dagen een weekend heeft meegegeven aan een ex-vriendin die Yarah nauwelijks heeft gekend, en die geen enkele band meer heeft met haar moeder of de naaste familie? Petra neemt de dwangsommen voor lief, ook al kost het haar om de week €1000,- en heeft ze dit geld niet. Ze zal zich tot het uiterste blijven verzetten om haar dochtertje te beschermen. 

Tot slot

Uit privacy overwegingen hebben we niet het volledige verhaal kunnen vertellen, bovenstaand is slechts een zeer beknopte omschrijving. Er is genoeg leed, stress en spanning geweest, dit moet stoppen. Haar ex beweert van Yarah te houden, en wat kun je ook anders als je dit (b)engeltje eenmaal kent, maar liefde is niet alleen het willen hebben en vasthouden van...het betekent ook dat je soms moet kunnen loslaten, zeker als dit in het belang is van zo'n lief, klein, onschuldig meisje en het gezin waartoe ze behoort.

Het enige dat Petra wil is rust om zich te kunnen focussen op haar dochtertje en de laatste maanden van haar zwangerschap, zonder al deze spanningen en stress.

Help Petra met uw donatie zodat zij en haar dochtertje straks niet financieel aan de grond komen te zitten door deze zaak, alle kleine beetjes zijn welkom!

Wij steunen Petra, U ook?

(*) Family life (een korte omschrijving)

Men gebruikt de Engelse term "family life" omdat dit recht is vastgelegd in het Europese mensenrechtenverdrag EVRM. Family life bestaat niet alleen bij samenleving van een getrouwde man en vrouw en een kind, maar ook in alle andere situaties waarin tussen mensen een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Denk bijvoorbeeld aan: ongehuwde ouders, pleegouders of grootouders. Al deze mensen kunnen daarom in beginsel om een omgangsregeling verzoeken wanneer het intensieve contact tussen hen en het kind wordt verbroken.

Bron:  https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/ouders-en-recht-6-family-life-en-omgangsrecht

Met dank aan Nicolasina voor haar prachtige gedicht dat we mochten gebruiken.

 

It might happen to you…

...that an ex, without biological or legal parenthood and without acknowledgment or custody, can claim your child just like that!

We, Petra's family and friends, ask for your support to help Petra fund her lawsuit to keep her daughter safe at home. The target amount is €50,000 because we do not know what the total costs will be. We believe that In all cases, the prime concern must be to consider the higher needs and interests of children, so we will donate the remainder of this campaign to SOS children's villages, or return it to you pro rata if desired.

In order to achieve our goal, we urgently ask you to share this support campaign as much as possible with your network via Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, email, etc.

 

Our request for help

Petra has deliberately chosen for motherhood while remaining unattached, to be a mother to Yarah,.. of Yarah, her daughter who is less than a year and a half young. Now, Petra is pregnant, expecting her second child. Her roots lie in Urk, a village with a religious and very close-knit community in the Noordoostpolder.

 

Petra's ex-girlfriend, with whom she had a turbulent LAT relationship for only 13 months and which she ended last year, has enforced a drastic access arrangement on the basis of "Family Life" (*) via an urgent interim injunction proceeding. Her ex also wants to start proceedings on the merits for the recognition of Petra's daughter and to claim parental authority.

 

The arguments and allegations made by her ex in this case are largely based on falsehoods, distorted facts and incomplete information. Due to the urgency of the matter, no in-depth investigation has taken place and not all facts and evidence have been assessed correctly, after which the Preliminary Relief Judge quickly reached a verdict. Petra must coöperate with the visitation arrangement imposed under penalty of a fine of €250 for each day that she does not comply with this. Despite this, Petra refuses to cooperate with this arrangement because she believes that the well-being and safety of her daughter will be jeopardized. She has already filed a new appeal.

 

With the appeal she wants take steps towards a substantive procedure whereby the judge(s), the Child Protection Board and other authorities will start an in-depth investigation, in which the interests of Yarah are paramount.

 

This case is unique in the Netherlands, so far no comparable case has been found to which reference can be made, which is why proceedings on the merits are necessary.

 

At the moment, Petra already had to pay over €20,000 in legal costs, penalty payments and attorney’s fees and this amount is still rising, she has run out of savings and now borrows money from family and friends. That is why we want to raise money for her through this crowdfunding campaign to cover as many costs as possible so that she can continue with this lawsuit. We all know how much she is right and we are convinced that she will win in the end, especially when all the facts are thoroughly examined.

 

The Story of Petra

Petra is 43 years old and an OR assistant in the hospital. At the end of 2017, her wish to have children grew stronger and she deliberately choose to become a single parent. After a lengthy process of research, finding a donor and several failed inseminations, she managed to conceive in July 2019 through IVF treatment. This resulted in the birth of her beautiful daughter Yarah at the beginning of April 2020. A month before this treatment, she began a LAT relationship with a woman she had known for several years and who had absolutely no desire to have children herself, but who respected Petra's wishes.

 

The relationship with her ex went very bad and more and more problems arose which made Petra feel unhappy. Still, she wanted the relationship to succeed and, against her better judgement, tried her very best for it. They even went to couples therapy, but this didn't help either. Because the pregnancy was not going well and there were various complications, Petra did not have the strength and energy to end the relationship. The outbreak of Covid 19 also played an important role in this because contact with others was only allowed to a very limited extent and she was therefore partly dependent on the help of her ex.

 

Around and after the birth of Yarah, Petra felt more and more dominated in the relationship, so that the maternity period of Petra and Yarah was absolutely not what it should have been. Petra felt excluded and had the feeling of falling short and failing as a mother because her ex took full care of her child and took over all the care tasks. Because Petra lost herself more and more and could no longer deal with this whole situation, she decided to end the relationship four months after the birth of her daughter.

 

Unfortunately, this did not go without a fight, her ex demanded a visitation arrangement with Yarah and, against Petra's will, eventually got this done, albeit under certain conditions. The contact arrangements turned out to be ineffective, there were conflicting interests and different views in the upbringing, mutual communication was limited and the relationship deteriorated visibly. In the meantime Petra had also become pregnant with Yarah's brother from the same donor and foresaw major problems for the future if the visitation arrangements continued. This whole situation would not only have a huge impact on her family life, but also on Yarah's life.

 

At the end of May this year, Petra decided to stop the visitation arrangement, but this was not accepted by her ex. She instituted interim measures of urgent nature to still enforce the visitation arrangement and then wants to claim parental authority by recognizing Yarah. This while there has never been a joint choice for pregnancy, marriage, registered partnership, cohabitation or joint care and responsibility for Petra's daughter. Because Petra could refute almost all of her ex's claims, she believed she was strong in this case, unfortunately this turned out to be a miscalculation.

 

As things stand now

The summons for appeal, including the burden of proof, substantiation and statements, has now been submitted to the court, and a hearing date is now awaited. Petra hopes that the judiciary will see sufficient reason to initiate proceedings on the merits in which an in-depth investigation will take place and the weighty interests of her daughter will be carefully considered.

 

Petra explicitly believes that dealing with her ex is harmful to Yarah's safety and well-being, it will completely disrupt her family life and undermine Yarah's sense of security at home. And how will she explain to Yarah in the future that she gave her a weekend every fortnight to an ex-girlfriend who barely knew Yarah, and who no longer has any connection with her mother or the immediate family? Petra takes the penalty payments for granted, even though it costs her € 1000 every other week and she does not have this money. She will continue to do everything she can to protect her daughter.

 

Finally

For privacy reasons we have not been able to tell the full story, the above is only a very brief description. There has been enough suffering, stress and tension; this has to stop. Her ex claims to love Yarah, and what else can you do once you know this little angel, but love is not just wanting and holding on...it also means that sometimes you have to be able to let go, especially if this is in the best interest of such a sweet little innocent girl and the family she belongs to.

 

All Petra wants is rest so that she can focus on her daughter and the last months of her pregnancy, without all this tension and stress.

 

Help Petra with your donation so that she and her daughter do not end up financially on the ground because of this business, every little bit is welcome!

 

We support Petra, you too?

 

(*) Family life (a short description)

The English term "family life" is used because this right is enshrined in the European Convention on Human Rights ECHR. Family life exists not only in the cohabitation of a married man and woman and a child, but also in all other situations where there is a close personal relationship between people. For example: unmarried parents, foster parents or grandparents. All these people can therefore in principle request access arrangements if the intensive contact between them and the child is broken.

Source: https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/ouders-en-recht-6-family-life-en-omgangsrecht

 

Thanks to Nicolasina for her beautiful poem that we were allowed to use.

 

News

Collectors

Loading...
Started on 02-09-2021
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog

Fundraiser organised by:

Richard Koot

Richard Koot

227 donations
14%
€ 6987 of € 50000 raised

Donations

 
Show all donations
Started on 02-09-2021
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog