Opgesloten in de maatschappij

Opgesloten in de maatschappij

Mijn doel is om een sociale onderneming te starten Als slachtoffer van de staat van de gesloten jeugdzorg affaire.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Introductie en achtergrondinformatie ‘Opgesloten in de maatschappij’ 

In 2015 werd ik ‘wakker’. Er ontstond bij een bewustwording van hoe ik vanaf jongs af overal in vastloop en geen positieve stappen lijk te maken in de maatschappij. Met deze bewustwording kreeg ik ook inzichten in hoe ik van de ene gefaalde hulpverlening- en jeugdzorg traject naar de andere ging. Hoe ik zowel vrijwillig als gedwongen geholpen werd, maar geen stap vooruit kwam. Maar vooral ook hoe mijn verleden en tijd in de jeugdhulpverlening en opsluiting in de jeugdgevangenis (om mij zogenaamd te beschermen) mij nog steeds achtervolgd en in de weg staat. 

Naar aanleiding van dit bewustwordings moment begon mijn zoektocht, onderzoek en drive naar anderen die opgesloten zijn in de maatschappij, de jeugdzorg, het onderwijssysteem en boven alles de strijd om mezelf te verbeteren, ontwikkelen en onderwijzen. Deze zoektocht en onderzoek heeft ook veel vragen bij mij opgeroepen. Daarnaast merk ik dat mijn verhaal en die van de anderen, die dit hebben meegemaakt onbekend is. De verhalen, onderzoeken, verenigingen en schadevergoedingen voor mensen die tijdens de jeugdzorgtrajecten mishandeld of misbruikt zijn bekend. Maar hoe zit het met ons? 

Ons verleden heeft ook een groot vooral negatieve impact op ons nu en in de toekomst. Veel voorkomende kenmerken : 

- We hebben vaak geen erkende opleidingen kunnen afronden. 

- Behoorlijke psychische problemen en soms ook verslavingen. 

- We zijn vaak afhankelijk van een uitkering 

- Wij kunnen lastig werk vinden of een opleiding afronden 

- Wij worden bestempeld als criminelen of lastpakken in de maatschappij - Onze kinderen komen vaak ook onder begeleiding van jeugdzorg terecht omdat we vaak enerzijds moeilijkheden hebben met onze ouderschapsrol, maar anderzijds ook sneller aangepakt worden omdat wij zogenaamd ‘instabiele’ ouders zijn. Zelf zie ik

dat andere moeders, die niet mijn stempel hebben en dezelfde fouten als ik maken in de opvoeding, er mee weg komen. 

In mijn weg om mijn leven te verbeteren, loopt mijn verleden mij constant in de weg. Opleidingen  volgen en werk vinden lukt niet omdat ik geen startkwalificatie heb. Als gevolg van mijn verleden heb  ik psychische en neurologische klachten, die dit proces verder moeilijker maken. 

In mijn re-integratietraject kwam ik erachter dat ik naast het volgen van een opleiding en  werkervaring opdoen, mijn verhaal wil gieten in een project/initiatief. 

Wat ik hiermee wil bereiken is: 

⁃ Mijn verhaal vertellen. 

⁃ Anderen bewust maken van dat er mensen zoals ik zijn in de Nederlandse maatschappij. ⁃ Jeugd en gezin professionals leren over onze ervaringen en hoe met ons om te gaan. ⁃ Het voorkomen dat jongeren hetzelfde meemaken als ik. 

⁃ Mensen zoals ik inspireren en motiveren om te werken aan zichzelf en om boven hun  labels uit te stijgen

Translate

Engels-nederlands

Nu

Tekst

Frans Nederlands

DeepL

Zinnen

Nederlands Duits

Nederlands Spaans

DeepL document

 

 

 

Zoekresultaten

Vertaalresultaat

 

Nederlands

Engels

 

 

 

 

 

Introduction and background information 'Locked up in society' In 2015 I 'woke up'. I became aware of how, from an early age, I have been stuck in everything and cannot seem to make any positive steps in society. With this awareness I also gained insights into how I went from one failed social and youth care program to another. How I was helped both voluntarily and coercively, but made no progress. But especially how my past and time in youth care and incarceration in youth prison (to supposedly protect me) still haunts and hinders me. Following this moment of awareness, my search, research and drive for others who are locked up in society, youth care, the education system and above all the struggle to improve, develop and educate myself began. This search and research has also raised many questions for me. In addition, I notice that my story and that of others who have experienced this is unknown. The stories, research, associations and compensation for people who were mistreated or abused during youth care processes are well known. But what about us? Our past also has a major, mainly negative impact on us now and in the future. Common features: - We have often not been able to complete recognized training courses. - Significant psychological problems and sometimes addictions. - We are often dependent on benefits - It is difficult for us to find work or complete training - We are labeled as criminals or troublemakers in society - Our children often end up under the supervision of youth care because on the one hand we often have difficulties with our parenting role, but on the other hand we are also dealt with more quickly because we are so-called 'unstable' parents. I see myself that other mothers, who do not have my stamp and make the same mistakes as me in raising children, get away with it. In my path to improve my life, my past constantly gets in the way. It is not possible to follow courses and find work because I do not have a starting qualification. As a result of my past, I have psychological and neurological complaints, which further complicate this process. During my reintegration process, I discovered that in addition to following training and gaining work experience, I want to transform my story into a project/initiative. What I want to achieve with this is: ⁃ Tell my story. ⁃ Making others aware that there are people like me in Dutch society. ⁃ Youth and family professionals learn about our experiences and how to interact with us. ⁃ Preventing young people from experiencing the same thing as me. ⁃ Inspire and motivate people like me to work on themselves and rise above their labels

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 2/02/2024 gestart
27x bekeken

Actie georganiseerd door:

Dora R

Dora R

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 2/02/2024 gestart
27x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog