Hoop op een nieuwe start… Hope to a new start..

Hoop op een nieuwe start… Hope to a new start..

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Een kleine samenvatting van mijn leven tot hiertoe… mijn kindertijd en adolescentie waren een opeenvolging van tegenslagen, een 15 jaar durende vechtscheiding tussen mijn ouders waarbij de kinderen werden ingezet als pionnen, familiale als persoonlijke verliezen, .. Ik moest vanaf jonge leeftijd de zorg voor de jongste kinderen overnemen van mijn moeder en verantwoordelijkheden opnemen die niet voor kinderen/ adolescenten zijn weggelegd. Daardoor heb ik mijn middelbaar diploma vanwege mijn doorzettingsvermogen pas op latere leeftijd behaald maar hogere studies werden me door familie onmogelijk gemaakt..

Als volwassene kreeg ik het moeilijk met mijn zelfbeeld.. Dit leidde tot Anorexia nervosa waar ik vandaag de dag nog steeds tegen vecht.

Jarenlang kreeg ik de misdiagnose van psychosomatiek ivm vreselijke lichamelijke pijnen. Recent werd endometriose als diagnose gegeven. Hiervoor moet ik een medische behandeling en een operatie ondergaan maar wegens financiële problemen, moet het medische wachten.. Hoe langer er wordt gewacht met de nodige  medische behandelingen, hoe meer de kans verdwijnt om nog kinderen te krijgen. Het is proberen leven met hevige pijn. Dit heeft dan weer gevolgen zoals amper sociale contacten, geen uitstapjes meer met vrienden, geen boodschappen kunnen doen in de winkel, enz.. Teveel dagen waarbij de pijn te hevig is..

Door de pijn in combinatie met mijn anorexia, verloor ik zoveel kilo’s dat mijn kleding te groot werd.. Nieuwe kleding is te duur dus probeer ik mijn te grote kleding wat aan te passen aan mijn huidige maat..

Ook mijn kat Minou heeft geen geluk. Naast een chronische sinusitis, heeft hij een peesletsel ter hoogte van het pootje waardoor hij met pijn moet rondlopen. Ook heeft Minou een gezwel ter hoogte van de keel dat operatief moet weggenomen worden.. Maar ook voor deze medische zorgen, is er geen geld en verslechtert de gezondheid van Minou.

Zoals men kan vermoeden, kon ik geen leven uitbouwen zoals gewone mensen. Daarom woon ik nog in het ouderlijke huis waar geen verwarming is, niet kan gekookt worden, geen warm water is om zich te wassen vanwege een gaslek. Fluvius sloot de gasleiding af wegens te gevaarlijk. Herstellen van de gasleiding kost geld, wat ik niet heb. Het zal m.a.w. een erg koude winter worden..

Het ongeluk weet me te vinden.. Recentelijk moest ik getuigen tegen een familielid in een zeer zware zaak. Voor mijn eigen veiligheid zou ik dringend moeten verhuizen omdat 1 van de aanklachten betrekking heeft met slagen en verwonden.. Weet mijn familielid dat ik getuigde, zou dit zware consequenties hebben voor mij.. Daarom zou ik het ouderlijke huis dringend moeten verlaten. De politie stuurde me naar caw, crisisteam enz maar niemand kon en kan me opvangen, kan me zelfs verder helpen. Ik werd aangeraden een appje van 112 te installeren indien ik me onveilig voelde en kreeg het nummer van slachtofferhulp indien ik eens wou praten. Dat is de hulp hier in België indien je in gevaar verkeert…

Aangezien ik financieel amper de maand rond kom, kan ik geen appartement of studio huren. Daarom startte ik deze crowdfunding. Door de hoogdringendheid vanwege die getuigenis moet ik hier zo snel mogelijk vertrekken en vraag ik jullie me te helpen dit mogelijk te maken.. Ik bezit geen meubels, huishoudtoestellen, enz en moet nog alles aankopen. Eens verhuisd, zou ik ook de nodige medische behandelingen kunnen starten voor mij en Minou.

Ik wens iedereen op voorhand te bedanken die mij aan een happy end wilt helpen na jaren tegenslag en ongeluk..

Lieve groetjes,

Caroline

hoping for a new start…

A small summary of my life so far... my childhood and adolescence were a series of setbacks, a 15-year divorce between my parents in which the children were used as pawns, family and personal losses, .. From an early age I had to take care of taking over the youngest children from my mother and taking on responsibilities that are not reserved for children/adolescents. Because of my perseverance, I only obtained my secondary diploma at a later age, but higher studies were made impossible for me by my family.

As an adult I had a hard time with my self-image. This led to Anorexia nervosa which I still fight today.

For years I was misdiagnosed with psychosomatics due to terrible physical pain. Endometriosis was recently diagnosed. For this I need  to undergo medical treatment and an operation, but due to financial problems it has to wait.  It's very trying to live with severe pain.  There are too many days where the pain is too severe. It has cause me to be socially isolated.  Because of the pain and my anorexia I have lost many kilos and all of my clothing is too big.  It is too expensive for me to replace it.

My cat Minou has chronic sinusitis, a tendon injury in his leg which causes him pain and  also has a tumor in his throat that needs surgery.  Minou's health is deteriorating and I can't afford a veterinarian.

I was not able to live a normal life. That's why I still live in my parental home where there is no heating, no cooking, no hot water for washing because of a gas leak. The gas company closed the gas pipeline because it was too dangerous. The gas line repair will be very expensive and I can't afford it.  It will be a very cold winter.

Misfortune knows how to find me... recently I had to testify against a family member in a very serious case. For my own safety, I would have to move urgently because one of the charges relates to assault and battery. Does my family member know that I testified, this would have serious consequences for me. That is why I would have to leave the parental home urgently. The police sent me to help organizations but no one could and can take care of me, can even help me further. I was advised to install an emergency app if I felt unsafe and was given the number for victim support if I wanted to talk. That is the help here in Belgium if you are in danger...

I can barely make it through the month financially, I cannot rent an apartment or studio. And I can't afford furniture.  That's why I started this crowdfunding. Due to the urgency of that testimony, I have to leave here as soon as possible and I ask you to help me make this possible. With your help I could move out of a very toxic environment and start medical treatments for myself and my cat Minou.

I would like to thank in advance everyone who wants to help me making a new start in life after years of setbacks and misfortunes.


 

Sincerely,

Caroline

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 9/12/2023 gestart
628x bekeken

Actie georganiseerd door:

Caroline M.

Caroline M.

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 9/12/2023 gestart
628x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog