Franky en Coen gaan weer friet en snacks bakken in Oekraïne

Franky en Coen gaan weer friet en snacks bakken in Oekraïne
Franky van Hintum & Coen van Oosten
Deel deze actie via:

Franky en Coen serveerden met uw hulp nu al meer dan 150.000 porties friet en 150.000 snacks aan vluchtelingen in Oekraïne.

 
€ 0 ingezameld

Franky en Coen's 12e reis naar Oekraïne in 13 maanden

Wij, Franky en Coen, gaan elke keer opnieuw met onze frietwagen naar Oekraïne en bakken daar gratis friet en snacks voor kinderen, vluchtelingen, militairen en andere hulpbehoevenden. Vaak bakken we meer dan 2.000 porties op 1 dag.

We waren tijdens de oorlog al 11x op reis richting Oekraïne en hebben meer dan 150.000 porties friet en even zoveel snacks weggegeven! Daarbij hebben we ook aan kinderen honderden kilo's snoep en duizenden donuts uitgedeeld. 

we waren o.a. in Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kharkiv, Izium, Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk and Lyman (10km from Bakhmut)

Afgelopen reizen hebben we ook gebakken voor burgers en militairen heel dicht aan het front. Alle locaties in de Donbas waren indrukwekkend. We waren o.a. in Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk en Lyman. Vooral in Lyman was het heftig omdat we verplicht met kogelwerende kleding moesten werken. We hoorden continue de oorlogsgeluiden. Aan het einde van de dag moesten we snel inpakken omdat er een Russische drone was gezien.

De planning voor onze 12e reis:
Ruim een jaar geleden maakten we onze eerste reis naar de Pools / Oekraïense grens, en nu gaan we al voor de twaalfde keer naar Oekraïne, waar de situatie is nog steeds verschrikkelijk is. Dagelijks worden burgerdoelen beschoten door de Russische agressor. Vooral in het oosten in de Donbas (regio Donetsk) is de situatie verschrikkelijk Toch gaan we in april juist daar naartoe omdat daar de hulp en steun het hardst nodig is.

Onze missie is meervoudig: we bakken friet en snacks maar we hebben ook een aantal andere projecten lopen. Zo nemen we weer een aantal Ford generators mee, om te schenken aan mensen en instanties die zonder stroom en of verwarming zitten. Met één zo’n generator kunnen we 6-8 woningen voorzien van behoorlijk veel stroom.

We financierden mee aan een operatiekamer in Kiyiv en steunen een weeshuis. Daarbij steunen we ook de stichting “Symvol Viry” die medicijnen en voedselpakketten afleveren in frontgebieden.


Front:
Deze reis gaan we naar de regio Donetsk (tijdens onze laatste reis werkten we tot 10km vanaf Bakhmut) . Onze missie is niet gemakkelijk, maar onze drive om te helpen is groter dan ooit.

Tijdens onze reizen bakken we friet en snacks voor duizenden vluchtelingen (tot zo'n 2000 porties op 1 dag). we bakken ook bij kindertehuizen, bejaarden tehuizen en ziekenhuizen.

Elke dag zien we in Oekraïne het leed dat de onschuldige mensen door de Russen is aangedaan. Wij willen proberen dit iets te verzachten. Wij gaan voor de glimlach!

Op onze website en bij onze social media zijn veel foto's en filmpjes te zien van al deze dagen.

Onze reizen zijn bijzonder heftig. We kwamen op de meest bijzondere plaatsen. We hebben fantastische mensen ontmoet, verschrikkelijke verhalen gehoord maar ook de mooiste momenten beleefd. We hebben gelachen en gejankt. Maar het was weer geweldig en we hadden dit nooit willen missen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor jullie steun. Geweldig bedankt! We gaan de mensen verwennen en ons best doen om weer een glimlach op de gezichten toveren.

Wij zullen nooit vergeten wat we allemaal hebben meegemaakt. We hebben geweldige mensen ontmoet die zich in een afschuwelijke situatie bevonden. Ze hebben verschrikkelijke verliezen geleden maar toch verbaasden ze ons telkens weer met hun optimisme en kracht. Het is niet eerlijk dat een land met alle inwoners zo moeten leiden omdat een ander land dit hen aandoet. Oorlog is verschrikkelijk! Dit is de reden waarom we door moeten.

We zijn heel veel in het nieuws zijn geweest (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid en Sophie, Half 8 enz.) en bijna alle tv en radio zenders in Nederland hebben aandacht aan ons besteed (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Zelfs in het buitenland zijn reportages uitgezonden over onze actie. 

Door deze aandacht hebben we veel donaties gehad van zowel particulieren als ook van bedrijven en zelfs van TV-beroemdheden zoals o.a. de Toppers, en we waren o.a. vaste gasten in de Coen en Sander Show.

Kijk zeker ook eens op onze website www.frankyandcoen.nl

We willen graag lang blijven helpen. Hoe lang we dit kunnen doen hangt af van donaties. Daarom, lieve mensen, help ons alstublieft helpen. Wij zullen ten alle tijden duidelijk laten zien hoe we het geld spenderen. 

Alle hulp is welkom en het delen van deze pagina en onze social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Hartelijke dank,

Franky en Coen

Onze vorige reizen:

April / mei reis
Bekijk de videobeelden van de april / mei reis op Youtube

Februari / maart reis
Bekijk de videobeelden van de februari / maart reis op Youtube

De december reis
Bekijk de videobeelden van de december reis op Youtube

De november reis
Bekijk de videobeelden van de november reis op Youtube

De oktober reis:

Bekijk de videobeelden van de oktober reis op Youtube

Franky and Coen's 12th trip to Ukraine in 13 months

We, Franky and Coen, go to Ukraine every time with our fries truck and bake free fries and snacks for children, refugees, soldiers and other needy people. Often we fry more than 2,000 portions in one day. We have been 11x on a trip to Ukraine during the war and have given away more than 150,000 portions of fries and as many snacks! In addition, we also distributed to children hundreds of kilos of candy and thousands of donuts.

We fried french fries for refugees, soldiers, orphans and elderly for example in Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Kharkiv, Izium, Sloviansk, Kramatorsk, Lyman (10km from Bakhmut) and many more towns.

Last trips we also baked for civilians and soldiers very close to the front. All the locations in the Donbas were impressive. Among others, we were in Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk and Lyman. Especially in Lyman it was intense because we were required to wear body armor. We continuously heard the sounds of war. At end of the day we had to pack quickly because a Russian drone was seen.

Planning for our 12th trip:Over a year ago we made our first trip to the Polish-Ukrainian border, and now we are going to Ukraine for the twelfth time, where the situation is still terrible. Civilian targets are shelled daily by the Russian aggressor. Especially in the east, in the Donbas (Donetsk region), the situation is terrible. Yet in April we will go there precisely because that is where help and support are most needed.

Our mission is multiple: we fry French fries and snacks but we also have a number of other projects. For example, we will again take a number of Ford generators with us, to donate to people and institutions without electricity and/or heating. With one of these generators we can provide 6-8 homes with quite a lot of electricity, we financed an operating room in Kiyiv and we support an orphanage. In addition, we also support the foundation "Symvol Viry" who deliver medicines and food parcels in front areas.

Front: This trip we are again going to the Donetsk region (during our last trip we worked up to 10km from Bakhmut) . Our mission is not easy, but our drive to help is greater than ever.During our trips we bake French fries and snacks for thousands of refugees (up to about 2000 servings in 1 day).We also bake at children's homes, elderly homes and hospitals.

During our trips we bake French fries and snacks for thousands of refugees (often about 2000 servings in 1 day). we also bake at children's homes, elderly homes and hospitals.

Every day in Ukraine we see the suffering inflicted on the innocent people by the Russians. We want to try to alleviate this a little. We are going for the smile!

Our travels are particularly intense. We came to the most extraordinary places. We met amazing people, heard terrible stories but also experienced the most beautiful moments. We laughed and we cried. But it was great again and we would never have wanted to miss it.

We are extremely grateful for your support. Thank you so much! We are going to spoil people and do our best to put smiles on their faces again.

We will never forget all that we experienced. We met wonderful people who were in horrible situations. They suffered terrible losses yet they amazed us time and again with their optimism and strength. It's not fair that a country with all its people have to suffer like this because another country does this to them. War is terrible! This is why we have to go on.

We have been in the news a lot (Beau, Jinek, Hart van Nederland, Khalid and Sophie, Half 8 etc.) and almost all TV and radio stations in the Netherlands have paid attention to us (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Even abroad, reports were broadcast about our action.

Because of this attention we have had many donations from both individuals and companies and even from TV celebrities such as the Toppers, and we were regular guests in the Coen and Sander Show.

Be sure to check out our website www.frankyandcoen.nl/en

We would like to help for a long time. How long we can do this depends on donations. Therefore, dear people, please help us. We will show clearly at all times how we spend the money.

All help is welcome and sharing this page and our social media is greatly appreciated!

Many thanks,

Franky and Coen

Our April / May trip
Watch video footage of the April/May trip on Youtube

Our February/March trip
Watch video footage of the February/March trip on Youtube

Our December Christmas trip
Watch video footage of the December trip on Youtube

The November trip
Watch video footage of the November trip on Youtube

The October trip
Watch video footage of the October trip on Youtube

Franky und Coen's 12. Reise in die Ukraine in 13 Monaten

Wir, Franky und Coen, fahren jedes Mal mit unserem Pommeswagen in die Ukraine und backen kostenlos Pommes und Snacks für Kinder, Flüchtlinge, Soldaten und andere Bedürftige. Oft frittieren wir mehr als 2.000 Portionen an einem Tag. Wir waren 11 Mal während des Krieges in der Ukraine unterwegs und haben mehr als 150.000 Portionen Pommes frites und ebenso viele Snacks verschenkt! Außerdem haben wir Hunderte von Kilo Süßigkeiten und Tausende von Donuts an Kinder verteilt.

Wir haben Pommes frites für Flüchtlinge, Soldaten, Waisen und ältere Menschen gebacken, zum Beispiel in Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Charkiw, Izium, Sloviansk, Kramatorsk, Lyman (10 km von Bakhmut entfernt) und vielen anderen Städten.

Bei den letzten Reisen haben wir auch für Zivilisten und Soldaten in unmittelbarer Nähe der Front gebacken. Alle Orte im Donbas waren beeindruckend. Unter anderem waren wir in Sviatogirsk, Sloviansk, Kramatorsk und Lyman. Besonders in Lyman war es sehr intensiv, weil wir Schutzwesten tragen mussten. Wir hörten ständig Kriegsgeräusche. Am Ende des Tages mussten wir schnell packen, weil eine russische Drohne gesichtet wurde.

Planung unserer 12. Reise: Vor über einem Jahr haben wir unsere erste Reise an die polnisch-ukrainische Grenze unternommen, und jetzt fahren wir zum zwölften Mal in die Ukraine, wo die Situation immer noch schrecklich ist. Täglich werden zivile Ziele vom russischen Aggressor beschossen. Vor allem im Osten, im Donbas (Region Donezk), ist die Lage schrecklich. Dennoch werden wir im April genau dorthin gehen, denn dort werden Hilfe und Unterstützung am dringendsten benötigt.

Unser Auftrag ist vielfältig: Wir frittieren Pommes frites und Snacks, aber wir haben auch eine Reihe anderer Projekte. So werden wir zum Beispiel wieder einige Ford-Generatoren mitnehmen, um sie Menschen und Einrichtungen ohne Strom und/oder Heizung zu spenden. Mit einem dieser Generatoren können wir 6-8 Haushalte mit viel Strom versorgen, wir haben einen Operationssaal in Kiyiv finanziert und wir unterstützen ein Waisenhaus. Darüber hinaus unterstützen wir die Stiftung "Symvol Viry", die Medikamente und Lebensmittelpakete in die Frontgebiete liefert.

Vorderseite: Diese Reise führt uns erneut in die Region Donezk (bei unserer letzten Reise haben wir bis zu 10 km von Bakhmut entfernt gearbeitet). Während unserer Reisen backen wir Pommes frites und Snacks für Tausende von Flüchtlingen (bis zu 2000 Portionen an einem Tag), wir backen auch in Kinderheimen, Altenheimen und Krankenhäusern.

Auf unseren Reisen backen wir Pommes frites und Snacks für Tausende von Flüchtlingen (oft bis zu 2000 Portionen an einem Tag). wir backen auch in Kinderheimen, Altenheimen und Krankenhäusern.

In der Ukraine sehen wir jeden Tag das Leid, das die Russen den unschuldigen Menschen zufügen. Wir wollen versuchen, dieses Leid ein wenig zu lindern. Wir gehen für das Lächeln!

Unsere Reisen sind besonders intensiv. Wir kamen an die außergewöhnlichsten Orte. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, schreckliche Geschichten gehört, aber auch die schönsten Momente erlebt. Wir haben gelacht und wir haben geweint. Aber es war wieder großartig und wir möchten es nicht missen.

Die Reise:

Unsere Ukrainereise im April Mai
Sehen Sie sich das Video von der Reise im April/Mai auf Youtube an.

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im auf Youtube an

Unsere letzte Weihnachtsreise (Dezember)

Sehen Sie sich das Video von der Reise im Dezember auf Youtube an.

Die Reise im November:

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im November auf Youtube an

Die Reise im Oktober:

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im Oktober auf Youtube an

Auf unseren Reisen backen wir Pommes frites und Snacks für Tausende von Flüchtlingen (oft etwa 2.000 Portionen an einem Tag). Wir backen auch in Kinderheimen, Altenheimen und Krankenhäusern.

Wir haben in den schwer getroffenen Städten Bucha, Irpin und Hostomel gebacken. Es handelt sich um Städte, in denen 70 % der Häuser von Raketeneinschlägen oder Artilleriebeschuss getroffen wurden. In diesen Städten sind die Menschen oft ohne Strom, Wasser und Heizung.

Wir haben auch an der Front in Charkow und Izium gebacken. Diese Orte sind auch heute noch unter Beschuss. Wir möchten den Ukrainern das Gefühl geben, dass sie von unserem Land unterstützt werden. Dass wir hinter ihnen stehen. Jeden Tag sehen wir in der Ukraine das Leid, das die Russen unschuldigen Menschen zugefügt haben. Wir wollen versuchen, dieses Problem ein wenig zu lindern. Auf unserer Website und in unseren sozialen Medien können Sie viele Fotos und Videos von all diesen Tagen sehen, denn unsere Reisen sind besonders intensiv. Wir kamen zu den außergewöhnlichsten Orten. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, schreckliche Geschichten gehört, aber auch die schönsten Momente erlebt. Wir haben gelacht und geweint. Aber es war wieder großartig, und wir hätten es nicht missen wollen.

Wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen vielmals! Wir werden die Menschen verwöhnen und unser Bestes tun, um ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Andere Projekte: Wir würden gerne andere Projekte mit Ihrer Hilfe unterstützen. Wir unterstützen zum Beispiel ein Waisenhaus und Symvol Viry. Simvol Viry ist eine Stiftung, die Medikamente aus dem sichereren Teil der Ukraine (oft unter Einsatz ihres Lebens) in das Frontgebiet liefert.

Wir werden nie vergessen, was wir dort erlebt haben. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, die sich in schrecklichen Situationen befanden. Sie haben schreckliche Verluste erlitten, aber sie haben uns immer wieder mit ihrem Optimismus und ihrer Stärke verblüfft. Es ist nicht fair, dass ein Land mit all seinen Menschen so leiden muss, weil ein anderes Land es ihnen antut. Krieg ist schrecklich! Deshalb müssen wir weitermachen.

Wir waren oft in den Nachrichten (Jinek, Hart van Nederland, Khalid und Sophie, Half 8 usw.) und fast alle Fernseh- und Radiosender in den Niederlanden sind auf uns aufmerksam geworden (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Sogar im Ausland wurden Berichte über unsere Aktion gesendet. Aufgrund dieser Aufmerksamkeit erhielten wir viele Spenden von Privatpersonen und Unternehmen und sogar von Fernsehprominenten wie den Toppers, und wir waren regelmäßig zu Gast in der Coen und Sander Show.

Besuchen Sie unbedingt unsere Website www.frankyandcoen.nl/de

Wir möchten noch lange Zeit helfen. Wie lange wir dies tun können, hängt von den Spenden ab. Deshalb, liebe Leute, bitte helft uns. Wir werden jederzeit deutlich machen, wofür wir das Geld ausgeben.

Jede Hilfe ist willkommen und das Teilen dieser Seite und unserer sozialen Medien wird sehr geschätzt!

 

Vielen Dank!

Franky und Coen
 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 24/03/2022 gestart
186773x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

Stichting Franky and Coen Into The Breach

Stichting Franky and Coen Into The Breach

TikTok icon

Actie georganiseerd door:

Franky van Hintum & Coen van Oosten

Franky van Hintum & Coen van Oosten

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24/03/2022 gestart
186773x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog