Behandeling botkanker Thyra

Behandeling botkanker Thyra
Stephan Bijlsma
Deel deze actie via:

Thyra is een geweldig lieve, leuke, jonge hond die helaas botkanker heeft. Ze mag meedoen aan een experimentele behandeling.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Thyra is een geweldige, lieve en vrolijke jonge hond van vier jaar oud. 
Voor mijn werk (ik werk voor een dierenasiel/dierenambulance) helpt ze regelmatig met inzamelingsacties voor de dieren, bij workshops voor kinderen, helpt ze mensen met angst voor honden etc. Ook voor alle vrijwilligers en klanten is ze bron van troost, bijvoorbeeld als iemand bij de dierenambulance afscheid komt nemen van zijn/haar overleden dier mogen ze haar altijd even knuffelen.

Nu heeft Thyra alleen zelf hulp nodig!

De afgelopen tijd liep Thyra niet helemaal mooi, na controle bij de dierenarts kreeg ze het advies; pijnstillers, rust en als het zo zou blijven moest ze na een week of twee toch voor foto’s. Gelukkig heb ik toch de dag daarna een afspraak voor röntgenfoto’s laten maken! Het voelde namelijk niet goed.

Acht maanden nadat ik afscheid heb moeten nemen van mijn schitterende, superlieve en stabiele reu (ook door kanker) heeft Thyra na de röntgenfoto’s de (voorlopige) diagnose botkanker gekregen….. Toen ik de foto’s zag verging mijn wereld…… acht maanden later zou ik weer afscheid moeten nemen, maar nu van mijn hond(/gezinslid). Vooral de mensen die ons kennen kunnen getuigen hoe sterk mijn band met mijn honden is; we zijn altijd samen en volledig op elkaar ingespeeld. Dit is onacceptabel!

En dus heb ik de dierenarts direct gevraagd haar dossier door te sturen naar het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam en konden we daar een aantal dagen later al terecht voor een intake en een ct-scan.

Gelukkig was ik er heel vroeg bij, en zijn er geen uitzaaiïngen. Maar helaas was het wel definitief een osteosarcoom/botkanker, en helaas zit de tumor zo dicht op het gewricht dat de enige oplossing is haar voorpoot te amputeren….

Gelukkig is Thyra toegelaten tot een onderzoek waarbij een nieuw vaccin tegen (bot)kanker wordt getest. Dit middels is zeer veelbelovend en zal hopelijk in de toekomst vele dieren- en mensenlevens gaan redden!! Naast dat dit middel dus Thyra haar leven kan redden draagt ze bij aan een effectieve(re) behandeling van deze zeer nare vorm van kanker.
Helaas ontvangt de kliniek geen subsidies of steun en zijn er geen grote geldschieters. Het onderzoek is daardoor erg kostbaar.

Omdat Thyra zo’n geweldige hond is, nog zo jong is en het onderzoek erbij geholpen is zijn we uiteraard direct gestart met het traject en heeft ze haar eerste vaccin inmiddels gekregen. 
Hierbij echter kunnen we vanwege de hoge kosten wel wat hulp gebruiken. In mijn werk krijg ik kans om vele dieren en mensen te helpen, maar helaas verdiend dit niet veel. Omdat ik alleen woon met mijn pleegzoon komen alle kosten en alle zorgen op mij terecht.

 

Kostenoverzicht:

Tot nu toe ben ik voor de röntgenfoto’s en consulten bij mijn eigen dierenarts €320,- kwijt.

€1294,- voor de eerste ct-scan, welke acht weken na de operatie nogmaals herhaald wordt, à opnieuw €1294,-

Daarnaast kost deelname aan het onderzoek (voor de kosten van het vaccin, begeleiding, controlefoto’s etc.) €5500,- per jaar!!

Hier komen dan de kosten van de pootamputatie nog bij.

Ook moet Thyra de eerstkomende periode iedere twee weken voor het vaccin naar Amsterdam, daarna op termijn iedere twee maanden. Hierbij zullen ook regelmatig controlefoto’s gemaakt gaan worden om uitzaaiïngen uit te sluiten. Daarnaast heb ik hulpmiddelen zoals een speciaal tuig voor ondersteuning na de amputatie aangeschaft en een aantal aanpassingen in huis moeten doen. 

Hierom kunnen we wel wat hulp gebruiken! Iedere bijdrage, hoe groot of klein ook wordt enorm gewaardeerd!! Alles om mijn lieve meisje een kans te geven!
Na het verlies van Taifun 8 maanden geleden hadden we ons net weer herpakt, en planden we een nestje met Thyra, zodat ze wat minder eenzaam zou zijn. Het plan was een pup aan te houden, uiteraard waren bij beide honden alle mogelijk gezondheidsonderzoeken gedaan. Haar vorige loopsheid planden we eigenlijk een nestje, maar toen werd Taifun ziek. Nu is Thyra weer loops, en op het moment dat ze klaar was voor een dekking/nestje begon ons gevecht om haar in plaats daarvan in leven te houden... Thyra heeft namelijk erg veel last gehad van het gemis van Taifun, een hond erbij was voor haar dan ook heel waardevol geweest. Dit is uiteraard een telleurstelling, maar het verlies van Thyra, en zonder hond te eindigen zou voor mij de grootste klap zijn die ik kan krijgen….. Dus daarom doen we er alles aan om haar te redden!

Mocht het doelbedrag tegen alle verwachtingen in gehaald worden zal iedere euro gebruikt worden voor de kosten van volgend jaar. Mocht Thyra helaas, tegen alle verwachtingen en zorgen in, toch overlijden zal ik met het MCD afspreken dat een een eventueel overgebleven bedrag wordt gebruikt om een hond te redden van een eigenaar die het ook niet ruim heeft.

Namens Thyra alvast bedankt voor de hulp! Hopelijk kan zij dan snel weer haar plekje innemen als favorietje van alle vrijwilligers van het Dierenasiel, de Dierenambulance, en haar taken opnieuw oppakken om de stichting te ondersteunen en mensen te helpen!

Thyra haar verhaal zal verder gedeeld worden op de Facebookpagina waarop ik eerst de verhalen plaatste van Thyra en Taifun en hun mogelijke toekomstige nestje. Nu blijft echter alleen Thyra over, maar kunnen we hopelijk anderen van goede informatie voorzien die met (bot)kanker, pootamputaties e.d. te maken krijgen. 

 

Volg haar verhaal dus verder via facebook.com/AmandiLeones.

Thyra is a wonderful, sweet and cheerful young dog of four years old. 
For my work (I work for an animal shelter / animal ambulance) she regularly helps with fundraising campaigns for the animals, at workshops for children, she helps people with a fear of dogs, and so on. 
She's also a source of comfort for all volunteers and customers, for example if someone has to say goodbye to his / her deceased animal which the pet Ambulance has foun, they can always hug her. 

But now Thyra needs help herself! 

Thyra hasn't been walking comlpletely normal lately, after checking at the vet she got this advise; painkillers, rest and if it stayed that way she had to go for X-rays after a week or two. 

Fortunately, I decided to make an appointment for X-rays the day after! Because it didn't feel right. 

Eight months after I had to say goodbye to my beautiful, super sweet and stable male (also due to cancer) Thyra received the (provisional) diagnosis of bone cancer after the x-rays….. 

When I saw the photos my world came to an end…… eight months after I had to say goodbye to my boy i might have to say goodbye again, but now from my other dog (/ family member), my little girl Thyra. Especially the people who know us can testify to how strong my bond is with my dogs; we are always together and fully attuned to each other. This is unacceptable! 

And so I immediately asked the vet to forward her file to the Medical Center for Animals in Amsterdam and we were able to go there a few days later for an intake and a CT scan. 

Fortunately, i found out very early, and there are no metastases. But unfortunately it was definitively an osteosarcoma / bone cancer, and unfortunately the tumor is so close to the joint that the only solution is to amputate her front leg…. 

Fortunately, Thyra has been admitted to a study testing a new vaccine against (bone) cancer. This vaccine is very promising and will hopefully save many animal and human lives in the future!! 

In addition to the fact that this vaccine can save her life, she contributes to a (more) effective treatment of this very nasty form of cancer. 

Unfortunately, the clinic receives no subsidies or support and there are no major donors. The research is therefore very expensive. 

Because Thyra is such a great dog, is still so young and the research has helped, we naturally started the process immediately and she has now received her first vaccine. 

However, due to the high costs, we could use some help with this. In my work I get the chance to help many animals and people, but unfortunately this doesn't earn much. Because I live alone with my foster son, all costs and all worries fall on me. 

Cost overview: 

So far I have payed € 320 for the x-rays and consultations with my own vet. 

€1294 for the first CT scan, which is repeated again eight weeks after the operation, at a further €1294 

In addition, participation in the study (for the costs of the vaccine, guidance, control photos, etc.) costs € 5500 per year!! 

The costs of the leg amputation are added to this. 

Thyra also has to go to Amsterdam every two weeks for the vaccine in the coming period, then every two months in the long term. Regular control photos will also be taken to exclude metastases. 

In addition, I have purchased aids such as a special harness for post-amputation support and had to make a number of adjustments at home. 

This is why we could use some help! Any contribution, no matter how big or small, is greatly appreciated!! 

Anything to give my sweet girl a chance! 

After the loss of Taifun 8 months ago, we had just recovered and planned a litter with Thyra, so that she would be less lonely. The plan was to keep a puppy, of course all possible health tests had been done on both dogs. We actually planned a litter for her previous heat, but then Taifun got sick. Now Thyra is in season again, and the moment she was ready for a mating/litter, our fight to keep her alive started instead... Thyra has suffered a lot from the loss of Taifun, an second dog was therefore very valuable to her. This is of course a disappointment, but losing Thyra, and ending up without a dog would be the biggest blow to me….. 

So that's why we're doing everything we can to save her! If the target amount is reached against all expectations, every euro will be used for next year's costs. If Thyra unfortunately dies, against all expectations and despite al the care, I will agree with the MCD that any remaining amount will be used to save a dog from an owner who also doesn't have a very high income. 

On behalf of Thyra, thanks in advance for the help! 

Hopefully she will soon be able to take her place again as a favorite of all volunteers of the Animal Shelter, the Animal Ambulance, and resume her duties to help the foundation and help people! 

Thyra's story will be further shared on the Facebook page where I first posted the stories of Thyra and Taifun and their possible future litter. Now only Thyra remains, but hopefully we can provide others with good information who are dealing with (bone) cancer, leg amputations, and so on. 

So please follow her story further via facebook.com/AmandiLeones.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 5/02/2023 gestart
2162x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Stephan Bijlsma

Stephan Bijlsma

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 5/02/2023 gestart
2162x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden