Wat doe je zonder water? Que faire sans eau?

Wat doe je zonder water? Que faire sans eau?
Benoit Aigret

Steunactie voor water- en voedselautonomie voor een zeer arme gemeenschap in Niger.

 

Wat doe je zonder water? 

Niet veel, zoals momenteel een Wodaabe stam in het zuiden van Niger (regio Agadez) ondervind. Een klein dorp van 25 families van semi-nomaden. Hier vonden 2 broers, Sapo en Dari, hun onderkomen nadat ze 12 jaar geleden Mali ontvluchtten. 

Als dankbaarheid vatte Sapo een project aan om het dorp te hlepen. Hij leerde over plaatselijke agrocultuur en richte een vereniging op. 

Hun vereniging, l'association Sotoré agro ecologiste au Niger, diende een subsidiedossier in bij de lokale overheid. De broers verkregen ook een reisvergunning om in Europa hun traditionele toareg juwelen te verkopen. 

Ik leerde hen enkele jaren geleden kennen. Hun verhaal, hun oprechte houding en hun determinatie overtuigden me om hen te steunen. Ik kon snel concluderen dat ze netto niet veel overhielden van hun verkopen, maar toch nog altijd méér dan in Niger zelf. 

Door de klimaatwijzigingen moet iedereen in het dorp dagelijks 10 km te voet om water te halen. 

De kosten voor het bouwen van een waterput, lopen intussen op. De materialen worden schaars, de prijs voor de boring van de put is plots verdubbeld waardoor ze na 11 jaar hun project volledig in het water zien vallen, of beter gezegd ZONDER WATER. 

Door de militaire staatsgreep (juli 2023) werd alle hulp vanuit het westen aan Niger stopgezet. De beloofde subsidie voor hun agricultuur project is hierdoor afgelast. Ik had mijn oude (maar nog bruikbare) wagen reeds per boot verzonden naar Cotonu, de dichtsbijzijnde haven in Benin. Deze konden ze dan gebruiken als ambulance, om water te halen,… De auto is aangekomen in Benin maar alle verkeer is nog verboden. De stallingskosten in de haven lopen ondertussen op. Hierdoor bestaat de kans dat ze deze moeten opgeven.

Ik wil hen een beter leven gunnen. 

SAMEN MET U. 

U bent onmisbaar om hen autonomie in water en voedselvoorziening te bezorgen. Niet enkel dit dorp, maar ook de 8 naburige dorpen zullen hierdoor een betere toegang tot water krijgen. 

Het project omvat o.a. 

 • Boren van een waterput
 • irrigatiepomp om hun dieren en de aan te leggen groententuin te voorzien van water
 • Zonnepanelen voor de werking van de irrigatiepomp
 • afrastering om de tuin van de kudde dieren te beschermen
 • stallingskosten van de auto in de haven tot de invoer mogelijk wordt.
 • Herstelling van het ingestorte huis voor Sapo's familie.

We beraamden deze kosten op 3000€ Uw kleine of grote bijdrage wordt in dank aanvaard door deze gemeenschap. 

 

 

HET LANGERE, PERSOONLIJKERE VERHAAL

Twee jaar geleden leerde ik Sapo kennen, een Toeareg uit Mali die 12 jaar geleden na de dood van zijn beide ouders is gevlucht uit Mali voor het aanhoudende geweld. Samen met zijn vrouw, broer en kinderen vond hij een veilig onderkomen bij een Woodabe stam in het zuiden van Niger (regio Agadez). Dit kleine dorp in de hete sahel van zo'n 25 families van semi-nomaden leidde toen al onder de sterk verminderde periodieke regenval waardooor hun bestaan sterk onder druk kwam te staan. Als dankbaarheid voor zijn opvang vatte Sapo een project aan om het dorp er weer boven op te krijgen. Hij richtte een vereniging (l'association Sotoré agro ecologiste au Niger) op en bezocht andere succesverhalen in Niger om meer over de plaatselijke agrocultuur te leren. Het plan was er, nu moest hij enkel nog het geld bij elkaar krijgen. Hij diende een subsidiedossier in bij de lokale overheid en regelde een reisvergunning voor hem en zijn broer Dari, en al enkele jaren reizen ze in de zomer naar Europa om hier traditionele toeareg juwelen (proberen) te verkopen om dit bij elkaar gespaard te krijgen. Zijn oprechte houding en determinatie overtuigde me destijds om hen financieel wat te steunen en onze wegen scheidden. 

Dit jaar kwam ik Sapo en Dari toevallig terug tegen in portugal. Onze connectie groeide sterker uit en ik reisde een tijdje met hen mee en hielp hen met hun ‘business’ aangezien de taalbarriere (zij spreken enkel Frans, Fulani en wat andere lokale dialecten) het hen moeilijk maakt om vlot te kunnen verkopen (onderhandelen). Met mij aan hun zijde ging het allemaal veel vlotter en dus vond ik het wel een goede investering van mijn tijd. Naarmate onze relatie groeide kwam ik wat meer van hun zakelijke onderneming te weten om eigenlijk te moeten concluderen dat ze, na aftrek van hun reis-, verblijf en standhouderskosten netto niet veel over hielden van deze onderneming. Maar in vergelijking met wat ze in Niger konden bijeensprokkelen waren ze er toch van overtuigd dat dit de enige manier was om hun project te kunnen realiseren. 

Toen er dan plots een staatsgreep uitbrak zaten de broers in zak en as. Hun terugreis werd plots onmogelijk aangezien alle luchtverkeer naar Niger werd geschrapt. Ze hadden me eerder al laten vallen dat ze op zoek waren naar een wagen om als ambulance te kunnen gebruiken. Ik had ze mijn vorige, weliswaar oude maar nog bruikbare wagen reeds voorgesteld als geschenk, en besloot deze op eigen kost per direct op de boot te zetten richting Cotonou, de dichtsbijgelegen haven in Benin. Ze zouden dan op Benin kunnen vliegen en hun reis huiswaarts met de auto kunnen vervolledigen. De auto zou immers ook als tijdelijke noodoplossing kunnen dienen om water te halen, daar zowat iedereen van het dorp dagelijks 10 km te voet om water moet gaan. Niet enkel voor hen, maar ook voor al hun dieren, momenteel hun enige zelf voorziene voedselbron, aangezien de oogsten van hun gewassen de laatste jaren steeds minder wordt ten gevolge van het veranderende klimaat. 

Ik nodigde hen uit om een tijdje bij mij te logeren, en alvorens de auto aankwam werd luchtverkeer weer mogelijk. Daar ze begrijpelijk zeer ongerust waren over het welzijn van hun familie en vrienden, besloten ze deze plots zeer dure terugreis te bekostigen uit de weinige winst die ze de hele zomer hadden kunnen maken. 

Door de militaire staatsgreep werd alle ontwikkelingshulp vanuit het westen aan Niger stopgezet. De beloofde subsidie voor hun agricultuur project is hierdoor ook afgelast. De auto is ondertussen in Benin aangekomen, maar staat daar momenteel vast omdat alle verkeer nog steeds verboden is. Hierdoor lopen de stallingskosten in de haven ook verder op, en zou het kunnen dat ze de auto zullen moeten opgeven als ze deze kosten niet gedekt krijgen. 

Ondertussen lopen ook de kosten voor het bouwen van hun put op. Materialen worden schaars en dus duurder, en de prijs van de boring is plots verdubbeld (de enige ‘firma’ die hen hierbij kan helpen vraagt nu een schrikpremie omdat ze hun machine zo ver moeten verplaatsen in gevaarlijk gebied) waardoor ze na 11 jaar hun project in het (of beter gezegd - zonder) water zien vallen. 

Daarom heb ik besloten om hen verder te helpen. Als westerling zijn er veel meer mogelijkheden om anderen te bereiken die hen ook wel een beter leven gunnen. Samen stelden we een plan van aanpak op om hen autonomie in water en voedselvoorziening te bezorgen. We willen in de eerste plaats een waterput laten boren en deze voorzien van een door zonnepanelen gevoede (irrigatie)pomp die de hier rond aan te leggen groenten- en gewassen tuin kan voorzien van het benodigde water. Dit geheel zal omringd moeten worden met een hekwerk, om het van hun granzende kudde te beschermen. Deze waterput zal ook toegankelijk zijn voor de 8 naburige gemeenschappen, die hierdoor hun toegang tot water zien verbeteren.  Ook wil ik Sapo en zijn familie in staat stellen om zijn ingestorte huis te kunnen herstellen, gezien zij nu al jaren in een bijeengeraapte tent wonen. omdat hij het waterproject altijd voor zijn eigen onderkomen heeft gesteld. Ook zouden we de onvoorziene stallingkost van de auto willen dekken, aangezien ze hem anders waarschijnlijk zullen moeten verkopen of opgeven. Daar deze in eerste instantie als een ambulance zou moeten dienen zouden we deze toch nog steeds willen behouden. We hebben de totale kost van het project op 3000€ geraamd. Samen met uw hulp kunnen we hen een beter leven schenken. 

QUE FAIRE SANS EAU?

Pas beaucoup, comme le vit actuellement une tribu Wodaabe au sud du Niger (région d'Agadez). Un petit village de 25 familes de semi-nomades. Deux frères, Sapo et Dari, ont trouvé refuge ici après avoir fui le Mali il y a 12 ans. 

En remerciement, Sapo a lancé un projet pour aider le village. Il s'initie à l'agriculture locale et fonde une association. 

Leur association, l'association Sotoré agro écologiste au Niger, a déposé un dossier de subvention auprès du gouvernement local. Les frères Sapo et Dari ont également reçu un permis de voyage pour vendre leurs bijoux traditionnels touaregs en Europe. 

Je les ai rencontrés il y a quelques années. Leur histoire, leur attitude sincère et leur détermination m'ont convaincu de les soutenir. J'ai pu rapidement conclure qu'ils ne tiraient pas beaucoup de bénéfice net de leurs ventes, mais quand même plus qu'au Niger même.

En raison du changement climatique, tous les habitants du village doivent marcher 10 km chaque jour pour aller chercher de l'eau. 

Let coûts de construction d'un puits augmentent désormais. Les matériaux se raréfient, le prix du forage du puits a du coup doublé, si bien qu'au bout de 11 ans ils voient leur projet complètement dans l'eau, ou plutôt SANS EAU.

Le coup d'état militair (juillet 2023) a interrompu toute aide de l'ouest au Niger. La subvention promise pour leur projet agricole a donc été annulée. J'avais déjà envoyé mon ancienne voiture (mais toujours utilisable) par bateau à Cotonu, le port le plus proche au Bénin. Ils pourraient alors l'utiliser comme ambulance, pour aller chercher de l'eau… La voiture est arrivée au Bénin mais toute circulation est toujours interdite. Parallèlement, les coûts de stockage dans le port augmentent. En conséquence, il est possible qu'ils soient obligés d'y renoncer. 

Je veux leur offrir une vie meilleure. 

ENSEMBLE AVEC TOI.

Vous êtes indispensable pour leur donner une autonomie en eau et en nourriture. Non seulement ce village, mais aussi les 8 villages voisins auront un meilleur accès à l'eau. 

Le projet comprend entre autres:

 • Forer un puits d'eau
 • pompe d'irrigation pour fournir de l'eau à leurs animaux et au potager à créer.
 • des panneaux solaires pour le fonctionnement de la pompe d'irrigation
 • une clôture pour protéger le jardin du troupeau d'animaux
 • les frais de stockage de la voiture au port jusqu'à ce que l'importation devienne possible
 • Réparation de la maison effondrée pour la famille de Sapo.

Nous avons estimé ces coûts à 3000 euros. Votre petite ou grande contribution sera acceptée avec gratitude par cette communauté

WHAT DO YOU DO WITHOUT WATER?

Not much, as a Wodaabe tribe in the south of Niger (Agadez region) is currently experiencing. A small village made up of 25 families of semi-nomads. Two brothers, Sapo and Dari, found refuge there after fleeing Mali 12 years ago. 

In gratitude, Sapo started a project to help the village. He learned about local agriculture and founded an organisation.

Their association, l'association Sotoré agro ecologiste au Niger, submitted a subsidy file to the local government. The brothers Sapo and Dari also recieved a travel permit to sell their traditional tuareg jewelry in Europe.

I met them a few years ago. Their story, their sincere attitude and their determination convinced me to support them. I could quickly conclude that they did not make much net from their sales, but still much more than would be possible in Niger itself.

Due to the climate changes, everyone in the village has to walk 10 km every day to fetch water. 

The cost of building a well are now increasing. The materials are becoming scarce, the price for drilling the well had suddenly doubled, so that after 11 years they see their project completely in the water, or rather WITHOUT WATER.

The military coup (july 2023) stopped all aid from the west to Niger. The promised subsidy for their agricultural project has therefore been cancelled. I had already sent my old (but still usable car) by boat to Cotonu, the nearest port in Benin. They could then use this as an ambulance, to fetch water,… The car has arrived in Benin but all trafic is still prohibited. In the meantime, storage costs in the port are increasing. As a result, there is a chance that they will have to give it up.

I want to give them a better life. 

TOGETHER WITH YOU,

You are indispensable to give them autonomy in water and food supply. Not only this village, but also the 8 neighboring villages will have better acces to water.

The project includes, among other things:  

 • drilling a water well
 • irrigation pump to provide water for their animals and the vegetable garden to be created.
 • Solar panels for the operation of the irrigation pump
 • fencing to protect the garden from the herd of animals
 • storage costs for the car in the port until importation becomes possible
 • repair of the collapsed house for Sapo's family

We estimated these costs at 3000 euros. Your small or large contribution will be gratefully accepted by this community. 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 18/11/2023 gestart
463x bekeken

Actie georganiseerd door:

Benoit Aigret

Benoit Aigret

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 18/11/2023 gestart
463x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog