Van Religie tot Relatie

Van Religie tot Relatie
Esther Newland

De Geloofsreis van Esther

 
€ 0 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

Een boek met 21 hoofdstukken, gegeven door God en geschreven binnen een periode van 6 maanden…

Esther neemt je mee in haar reis waarin ze vertelt hoe ze als afgestaan kindje in een Nederlands gezin terechtkwam en uiteindelijk tot geloof kwam in een levende relatie met God. In dit boek schrijft ze ook over verschillende ontmoetingen die ze heeft gehad met Jezus. “Van Religie tot Relatie” is als een diamant met verschillende facetten, die het Licht van God reflecteert richting de lezer met Zijn kennis en openbaring. De veelzijdigheid van Gods Koninkrijk komt duidelijk naar voren en nodigt je uit in de diepten van Gods Geest.

Dit is een boek geschreven voor iedereen die naar een diepere relatie met God verlangt en ook voor degenen die God nog niet kennen, en juist op zoek zijn naar de betekenis van het leven. Door het lezen van dit boek, zul je door de ogen van de schrijfster een voorproefje krijgen van hoe mooi en dynamisch een leven met God kan zijn.  

Je zult ook lezen over hoe Esther trauma's overwonnen heeft, door de waarheid van het Woord van God toe te passen in haar leven. Het gaat over “The good, The bad, The ugly en The Transforming”. 

Esther stelt zich kwetsbaar op, zodat God alle eer krijgt voor de transformatie die Hij heeft gebracht tot in de duistere hoekjes van haar leven. Wat duidelijk zal worden is wat het verschil is tussen religie en een relatie met God. Esther bespreekt taboes en leugens die rusten op de levens van vele (on)gelovigen en zet de waarheid van het Woord daar tegenover, zodat men ware vrijheid zal kunnen ervaren door het ontmoeten van De Waarheid in hun leven. De Waarheid is een Persoon genaamd Jezus Christus. 

Esther bidt dat dit boek je zal vrijzetten van schaamte en afwijzing en genezing zal brengen in geest ziel en lichaam, zodat je in je ware bestemming zult kunnen leven zoals God dit heeft bedoeld voor jouw leven. Hij heeft jou liefgehad vóór de grondlegging der wereld en Hij heeft een prachtig doel voor jouw bestaan.

Esther is erg blij om te delen dat Van Religie naar Relatie is vertaald in het Nederlands en Engels. Het is gepland dat het boek dit jaar uitkomt, wat ook mogelijk wordt gemaakt door jouw giften.

Er is  een mogelijkheid om het boek vooraf te bestellen. Zorg er in dat geval voor dat je je naam, adres en e-mailadres opgeeft bij het doen van een donatie, of ga naar de website.

We zijn God erg dankbaar voor Zijn Genade & Inspiratie, en voor jouw hulp dit boek werkelijkheid te laten worden.

Door te doneren zorg je ervoor dat dit boek wereldwijd verspreid kan worden.

Kingdom Blessings,

Esther Newland 

Geboren voor een tijd als deze

www.esthernewland.com

From Religion to Relationship

The Faith journey of Esther


A book with 21 chapters, received directly from God and written within a period of 6 months: 

 

Esther takes you on her journey, sharing how she as a little baby was given up for adoption, ended up in a Dutch family and eventually came to faith in a living relationship with God. In this book, she also writes about various encounters she has had with Jesus. "From Religion to Relationship" is like a diamond with different facets, reflecting the Light of God towards the reader with His knowledge and revelation. The multifaceted nature of God's Kingdom is clearly highlighted,  inviting you into the depths of God's Spirit.
 

This book is written for anyone who desires a deeper relationship with God and also for those who do not yet know God and are seeking for the meaning of life. By reading this book, you will get a glimpse, through the eyes of the author, of how beautiful and dynamic a life with God can be.

You will also read about how Esther  overcame traumas by applying the truth of God's Word in her life. This book covers "The Good, The Bad, The Ugly, and The Transforming." Esther opens up vulnerably, so that God receives all the glory for the transformation He has brought to the dark corners of her life. It will become clear what the difference is between religion and a relationship with God. Esther discusses taboos and lies that rest on the lives of many believers and non-believers, contrasting them with the truth of the Word, so that one can experience true freedom through encountering The Truth in their life. The Truth is a Person named Jesus Christ. Esther prays that this book will set you free from shame and rejection and bring healing to spirit, soul, and body so that you can live in your true destiny as God intended for your life. He loved you before the foundation of the world, and He has a beautiful purpose for your existence.

Esther is very excited to share that From Religion to Relationship is translated in Dutch & English and is planned to come out this year, which will also be made possible by your giving.

There's also a possibility to pre-order the book, in this case make sure you provide your name, adress and email adress when making a donation, or go to the website.

 

We're very grateful to God, for His grace & inspiration and for your help making this book a reality.

By donating you will help to spread this book worldwide.

 

Kingdom Blessings,

Esther Newland 

Born for such a time as this 

www.esthernewland.com

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 5/06/2024 gestart
61x bekeken

Actie georganiseerd door:

Esther Newland

Esther Newland

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 5/06/2024 gestart
61x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog