Let Their Smile Sparkle Again!

Let Their Smile Sparkle Again!
Wilco den Otter

Gratis tandheelkundige service voor minstens 100 kansarme kinderen (en hun ouders) in Zimbabwe in voorjaar 2024

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Om de impact van tandziekten te verminderen en de kinderen te helpen een gezond leven te leiden.

Stichting Sparklekids Nederland ondersteunt organisaties, projecten en individuen in zuidelijk Afrika welke gericht zijn op het creëren van kansen voor jongeren om te ontsnappen aan armoede en hun achtergestelde situatie.

We vragen jouw hulp voor een project in Zimbabwe, waarbij de Zuidafrikaanse tandarts Claude Kelfkens en voormalig Sparklekid Nyasha Boko kansarme kinderen en hun ouders voor het eerst in hun leven mondzorg en -hygiëne bieden in afgelegen dorpen in de regio Chimanimani.

Zimbabwe is één van de armste landen van Afrika. Goede gezondheidszorg is voor velen (financieel) onbereikbaar. De kinderen in plattelandsgebieden hebben nog nooit in hun leven een tandarts gezien, laat staan een behandeling gehad of informatie ontvangen over hoe je je gebit gezond kunt houden. 

Het doel van het project:

Claude en Nyasa willen direct de grootste tandheelkundige problemen verhelpen en het belang van mondverzorging voor een gezond leven vergroten door:

  • Behandeling van tandziekten (tandplak verwijderen, extraheren, gaatjes vullen, rotte kiezen trekken enz.)
  • Het geven van voorlichtingslessen over mondgezondheid
  • Het uitdelen van tandpasta's en borstels aan elk kind

Het team bestaat uit:

  • Claude Kelfkens, ervaren tandarts uit Zuid-Afrika die zijn tijd, tandheelkundige kennis en kunde gratis beschikbaar zal stellen
  • Theo Krynauw, oprichter van Sparklekids Zuid-Afrika. Hij begeleidt en assisteert Claude als ook helpt hij Nyasha met de organisatie.
  • Wilco den Otter, oprichter van Stichting Sparklekids Nederland. Hij zal het gehele project visueel vastleggen en assisteren waar mogelijk. Hij gaat op persoonlijke titel en daarmee ook op eigen kosten.
  • Nyasha Boko, voormalig Sparklekid. Zij zal als de lokale contactpersoon in Zimbabwe fungeren, en de verbinding leggen en communicatie voeren met de dorpshoofden van de verschillende dorpen om zodoende toestemming en een goede samenwerking te bewerkstelligen. Daarnaast heeft zij direct contact met de gezondheid instanties in Chimanimani.

We vragen jouw financiële bijdrage aan kosten van vervoer, verblijf en educatieve voorzieningen om dit project goed ten uitvoer te kunnen brengen. Ieder teamlid werkt geheel belangeloos mee, zodat jouw donatie enkel en geheel besteed wordt aan daadwerkelijke projectkosten. 

Elk bedrag is welkom, klein of groot. 

Uiteraard houden we je van het begin tot het eind op de hoogte. We zullen regelmatig updates plaatsen. Mocht je in de tussentijd meer informatie willen, neem dan contact met ons op via sparklekids.nl@outlook.com.

Meer weten over het werk van Sparklekids Zuid Afrika? Klik hier om het 10-jarig jubileumboekje te downloaden.

In deze video stelt Nyasha zich voor;

Free dental service for 100 underprivileged children (and their parents) in Zimbabwe in 2024.

 To reduce the impact of dental diseases and help the children live a healthy life.

We at the Stichting Sparklekids Nederland support organizations, projects and individuals in southern Africa that aim to create opportunities for young people to escape poverty and their disadvantaged situation.

We are asking for your help for a project in Zimbabwe, where South African dentist Claude Kelfkens and former Sparklekid Nyasha Boko provide underprivileged children and their parents with oral care and hygiene for the first time in their lives in remote villages in the Chimanimani region.

 Zimbabwe is one of the poorest countries in Africa. Good healthcare is (financially) out of reach for many. Children in rural areas have never seen a dentist in their lives, let alone received treatment or received information about how to keep their teeth healthy.

Claude and Nyasa want to immediately solve the biggest dental problems and increase the importance of oral care for a healthy life by:

- Treatment of dental diseases (removing plaque, extracting it, filling cavities, etc.)

- Providing educational lessons about oral health

- Handing out toothpastes and brushes to each child

The team consists of:

  • Claude Kelfkens, experienced dentist from South Africa who will make his time, dental knowledge and skills available free of charge
  • Theo Krynauw, founder of Sparklekids South Africa. He guides and assists Claude and he also helps Nyasha with the organization.
  • Wilco den Otter, founder of the Sparklekids Netherlands Foundation. He will visually record the entire project and assist where possible. He is going in a personal capacity and therefore also at his own expense.

We ask for your financial contribution to the costs of transport, accommodation and educational facilities to properly implement this project. Every team member works completely selflessly, so that your donation is solely spent on actual project costs.

Any amount is welcome, small or large.

Of course we will keep you informed from start to finish. We will post regular updates. In the meantime, if you would like more information, please contact us at sparklekids.nl@outlook.com.

Want to know more about the work of Sparklekids South Africa? Click here  to download the 10th anniversary booklet.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 27/01/2024 gestart
322x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Stichting Sparklekids Nederland

Actie georganiseerd door:

Wilco den Otter

Wilco den Otter

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 27/01/2024 gestart
322x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog