Help Sara en haar kinderen! Help Sara and her kids! Aidez Sara et enfants!

Help Sara en haar kinderen! Help Sara and her kids! Aidez Sara et enfants!
Attika Dahri

Stel je voor dat je een alleenstaande moeder bent die onvermoeibaar werkt om je twee jonge kinderen te onderhouden,...

 

Cher tous,

Imaginez être une mère célibataire qui travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de vos deux jeunes enfants. Imaginez maintenant le poids de la dette accumulée, totalisant 10 275 €, pesant sur vos épaules. C'est la réalité pour Sara, une maman que je connais personnellement et de près.

Il y a des années, le mari de Sara est parti, la laissant avec deux enfants âgés de 2 et 3 ans. Ils ont maintenant 11 et 12 ans. Depuis, elle a du mal à joindre les deux bouts avec ses revenus, malgré son travail acharné. La situation est devenue de plus en plus désastreuse à mesure que les dettes se sont accumulées, jetant une ombre d'insécurité et de fatigue mentale sur leur vie.

En tant que mère, elle aspire à fournir les soins que ses enfants méritent, mais ses limites financières rendent cela presque impossible. Le poids de cette responsabilité est immense, le mois en cours vient de commencer, et il ne reste à Sara que 30€ après avoir payé ses factures et une partie de ses dettes…

C'est là que nous pouvons faire la différence ! En nous rassemblant en tant que communauté, nous pouvons alléger la pression financière sur cette famille et donner de l'espoir pour l'avenir de ses enfants. Espérons leur donner un peu de répit pendant les vacances d'été. Une contribution, peu importe le montant, aura un impact sur leur vie, leur donnera un peu plus de stabilité, une lueur d'espoir et la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin.

Soutenons Sara et ses enfants et montrons leur qu'ils ne sont pas seuls. Un don lui permettra de continuer avec un courage et une détermination renouvelés. Ensemble, nous pouvons leur offrir une chance pour un avenir meilleur. Si nous pouvons les aider à surmonter cela, nous espérons qu'ils pourront commencer septembre avec une nouvelle page blanche.

Votre gentillesse est très appréciée !

Bien à vous,

Attika.

Stel je voor dat je een alleenstaande moeder bent die onvermoeibaar werkt om je twee jonge kinderen te onderhouden. Stel je nu het gewicht van de opgehoopte schulden voor, in totaal maar liefst € 10.275, die op je schouders drukken. Dit is de realiteit voor Sara, een mama die ik persoonlijk en van dichtbij ken. 

Jaren geleden vertrok de man van Sara, en liet hij haar achter met twee kinderen van 2 en 3 jaar. Ondertussen zijn ze 11 en 12. Sindsdien heeft ze moeite om rond te komen met haar inkomen, ondanks haar harde werken. De situatie is steeds nijpender geworden naarmate de schulden zich hebben opgestapeld, wat een schaduw van onzekerheid en mentale vermoeidheid over hun leven werpt.

Als moeder verlangt ze ernaar om de zorg te bieden die haar kinderen verdienen, maar haar financiële beperkingen maken het bijna onmogelijk. Het gewicht van deze verantwoordelijkheid is immens, de huidige maand is net begonnen, en Sara houdt nog maar 30 € over na het betalen van haar rekeningen…

Hierin kunnen wij het verschil maken! Door samen te komen als gemeenschap, kunnen we de financiële druk op dit gezin verlichten en hoop bieden voor de toekomst van haar kinderen. Hopelijk een beetje ademruimte geven in de zomervakantie. Een bijdrage, ongeacht het bedrag, zal een impact hebben op hun leven, hun wat meer stabiliteit, een sprankje hoop en rust geven die ze nodig hebben.

Laten we ons achter Sara en haar kinderen zetten en laten zien dat ze niet alleen zijn. Een donatie zal haar in staat kunnen stellen om met hernieuwde moed en vastberadenheid verder te gaan. Samen kunnen we hen een kans bieden op een betere toekomst. Als we hen kunnen helpen om dit te overwinnen, kunnen ze hopelijk september starten met een nieuwe bladzijde.

Dank is groot! 

Warme groeten,

Attika.

Imagine being a single mother who works tirelessly to support your two young children. Now imagine the weight of accumulated debt, totaling a whopping € 10275 , weighing on your shoulders. This is the reality for Sara, a mom I know personally and up close.

Years ago, Sara's husband left, leaving her with two children aged 2 and 3. They are now 11 and 12. Since then she has struggled to make ends meet on her income, despite her hard work. The situation has become increasingly dire as debts have piled up, casting a shadow of insecurity and mental fatigue over their lives.

As a mother, she longs to provide the care her children deserve, but her financial limitations make it nearly impossible. The weight of this responsibility is immense, the current month has just begun, and Sara is left with only €30 after paying her bills and a part of her debts…

This is where we can make a difference! By coming together as a community, we can ease the financial strain on this family and provide hope for the future of her children. Hopefully give them a little breathing space during the summer holidays. A contribution, no matter the amount, will make an impact on their lives, give them a little more stability, a glimmer of hope and peace of mind that they need.

Let's stand behind Sara and her kids and show them they're not alone. A donation will enable her to continue with renewed courage and determination. Together we can offer them a chance for a better future. If we can help them overcome this, hopefully they can start September with a new blank page.

Your kindness is much apreciated!

Warm regarards,

Attika.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 3/07/2023 gestart
648x bekeken

Actie georganiseerd door:

Attika Dahri

Attika Dahri

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 3/07/2023 gestart
648x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Schulden
Misbruik melden