HELP ONS OM AGNIESZKA HAAR LEVEN TE VERLENGEN.

HELP ONS OM AGNIESZKA HAAR LEVEN TE VERLENGEN.
Annelies van den Berg

Help ons met onze missie om Agnieszka haar leven te verlengen en zo optimaal mogelijk te houden.

 
€ 0 ingezameld

Agnieszka ziet er zo fit en gezond uit, maar wat niemand van de buitenkant kan zien is dat zij voor de derde keer slecht nieuws heeft gekregen. De tumor in haar hals is weer terug. Hij blijkt zeer agressief en kan niet operatief meer worden verwijderd. Naast de immunotherapie die ze nu ondergaat (deze word wel vergoed in België) wil ze graag andere therapieën volgen in Duitsland.  Er is geld nodig om haar onder andere een levensverlengende hyperthermie te kunnen laten doen. 

Aga (zoals wij haar noemen) is opgegroeid in Polen. Zij heeft een prachtige dochter en heeft hier een lieve man, Jacky, ontmoet waar ze mee is getrouwd. Al snel werd Jacky ernstig ziek. In slechts 4 jaar tijd heeft hij de strijd verloren aan kanker.  Iets meer dan 2 jaar geleden moest ze hem loslaten.  Kort daarna ontdekte ze dat zij zelf kanker had en is behandeld. Dit was een pittige en pijnlijke periode, mede omdat het proces van rouw nog volop gaande was. Gelukkig is Aga een levensgenieter, een sterke vrouw en lukte het haar ondanks alles, steeds meer van het leven te genieten. Tot zij afgelopen december opnieuw is geopereerd aan een tumor. Even leek het rustig, maar iets voelde er toch niet goed. Op eigen aandringen is er verder gezocht en bleek te tumor terug te zijn, snel te groeien en zeer agressief te zijn. Aga kreeg te horen dat deze tumor niet meer operatief verwijderd kan worden omdat deze tegen de zenuwen groeit. De tumor drukt tegen haar luchtpijp, waardoor ademhalen, slapen en praten lastig is. Verder kan ze haar schouder niet goed meer gebruiken door de tumor en heeft ze steeds vaker hulp nodig. 

Aga is een enorme door zetter en wij bewonderen haar kracht en hoeveel levenslust ze heeft. Aga is altijd bezig met haar gezondheid, sportte veel, eet supergezond, doet aan zelfreflectie en zorgt in de breedste zin goed voor zichzelf. Ze maakt zelfs nu, nog steeds de tijd om voor anderen te koken en ze is een geweldige kok! Deze krachtige vrouw die zich ook op spiritueel vlak met van alles bezighoudt en daarmee ook anderen helpt is nog lang niet klaar om te gaan. Zij heeft nog zoveel moois te doen en te geven. Wij willen zo graag helpen om dit te bereiken. 

Wij zetten ons in om geld in te zamelen om de nodige therapieën en behandelingen mogelijk t maken voor haar en doen dit ook voor die zij lief heeft, zoals haar familie en hondje Spikey. Daarnaast om haar te ontlasten, zodat zij zich kan focussen op zichzelf. Wij helpen haar dus niet alleen met de crowdfunding, maar ook met haar zoektocht, afspraken en alle andere dingen die op haar pad komen. 

Als levensverlengende en -verbeterende optie is immunotherapie geboden en dit traject is inmiddels ook opgestart in Leuven. Om de levenskwaliteit te behouden of misschien zelfs te verbeteren,  zijn er nog andere therapieën wenselijk, waar ze graag mee wil starten. 

Er is veel geld nodig voor alle behandelingen, vandaar deze crowdfunding. Wij schatten dat hier zeker 50.000 euro voor nodig zal zijn. Dit is afhankelijk van hoe lang en hoe frequent haar behandelingen zullen zijn. Dus hoe beter het gaat, hoe langer we geld in zullen blijven zamelen voor haar. 

WIE ZIJN WIJ? Wij zijn de vriendinnen van Agnieszka en samen zetten wij ons in om haar te helpen.

Ilona, Carla, Saskia, Daantje & Annelies

Namens Aga, enorm bedankt. 

Agnieszka looks so fit and healthy, but what no one can see from the outside is that she has received bad news for the third time. The tumour in her neck has returned. It turns out to be very aggressive and can no longer be surgically removed. Money is needed to allow her to have life-extending hyperthermia, among other things.  

Aga (as we call her) grew up in Poland. She has a beautiful daughter and here she met a lovely man, Jacky, whom she married. Soon Jacky became seriously ill. In just 4 years, he lost the battle to cancer.  Just over 2 years ago, she had to let go of him.  Soon after, she discovered that she herself had cancer and was treated. This was a tough and painful period, partly because the process of grieving was still in full swing. Fortunately, Aga is a bon vivant, a strong woman and, despite everything, managed to enjoy life more and more. Until she underwent another tumour surgery last December. For a while, things seemed calm, but something still didn't feel right. At her own insistence, further investigations were carried out and it turned out that the tumour had returned, was growing rapidly and was very aggressive. Aga was told that this tumour can no longer be surgically removed because it is growing against the nerves. The tumour presses against her trachea, making breathing, sleeping and talking difficult. Furthermore, she can no longer use her shoulder properly because of the tumour and needs more and more help.  

Aga is an enormous go-getter and we admire her strength and how much zest for life she has. Aga is always working on her health, exercising a lot, eating super healthy, doing self-reflection and taking good care of herself in the broadest sense. She even now, still makes time to cook for others and she is a great cook! This powerful woman who also engages in all sorts of things on a spiritual level and in doing so helps others is far from ready to go. She still has so much beauty to do and give. We are so keen to help her achieve this.  

We are committed to raising money to make the necessary therapies and treatments possible for her and also for those she loves, such as her family and dog Spikey. In addition, to relieve her stress, so she can focus on herself. So we not only help her with the crowdfunding, but also with her search, appointments and all other things that come her way.  

As a life-extending and life-enhancing option, immunotherapy has been offered and this course has now also been started in Leuven. To maintain or perhaps even improve quality of life, other therapies are desirable, which she would like to start.  

A lot of money is needed for all the treatments, hence this crowdfunding. We estimate that at least 50,000 euros will be needed for this. This depends on how long and how frequent her treatments will be. So the better things go, the longer we will continue to raise money for her.  

WHO ARE WE? We are Agnieszka's friends and together we are committed to helping her.

Ilona, Carla, Saskia, Daantje & Annelies

On behalf of Aga, thank you very much.

Agnieszka wygląda tak dobrze i zdrowo, ale to, czego nikt nie widzi z zewnątrz, to fakt, że po raz trzeci otrzymała złe wieści. Guz powrócił znowu w szyji Okazuje się, że jest bardzo agresywny i nie można go już usunąć chirurgicznie. Potrzebne są pieniądze m.in. na hipertermię przedłużającą jej życie.  

Aga (tak ją nazywamy) wychowała się w Polsce. Ma piękną córkę i tutaj poznała uroczego mężczyznę, Jacky'ego, za którego wyszła za mąż. Wkrótce Jacky poważnie zachorował. W ciągu zaledwie 4 lat przegrał walkę z rakiem.  Nieco ponad 2 lata temu musiała się z nim rozstać.  Wkrótce potem odkryła, że sama ma raka i została poddana leczeniu. Był to trudny i bolesny okres, po części dlatego, że proces żałoby wciąż trwał. Na szczęście Aga jest bon vivantem, silną kobietą i mimo wszystko potrafiła coraz bardziej cieszyć się życiem. Aż do czasu, gdy w grudniu zeszłego roku przeszła kolejną operację guza. Przez chwilę wszystko wydawało się spokojne, ale nadal coś było nie tak. Za jej namową przeprowadzono dalsze badania i okazało się, że guz powrócił, szybko rośnie i jest bardzo agresywny. Aga została poinformowana, że guza nie można już usunąć chirurgicznie, ponieważ rośnie on w kierunku nerwów. Guz uciska jej tchawicę, utrudniając oddychanie, spanie i mówienie. Co więcej, z powodu guza nie może już prawidłowo używać ramienia i potrzebuje coraz większej pomocy.  

Aga jest ogromną osobą, podziwiamy jej siłę i radość życia. Aga zawsze pracuje nad swoim zdrowiem, dużo ćwiczy, super zdrowo się odżywia, dokonuje autorefleksji i dba o siebie w najszerszym tego słowa znaczeniu. Nawet teraz wciąż znajduje czas na gotowanie dla innych i jest świetną kucharką! Ta potężna kobieta, która angażuje się również w różnego rodzaju rzeczy na poziomie duchowym, pomagając w ten sposób innym, jest daleka od gotowości do odejścia. Wciąż ma tak wiele piękna do zrobienia i podarowania. Bardzo chcemy jej w tym pomóc.  

Jesteśmy zaangażowani w zbieranie pieniędzy, aby umożliwić jej niezbędne terapie i zabiegi, a także dla tych, których kocha, takich jak jej rodzina i pies Spikey. Ponadto, aby złagodzić jej stres, aby mogła skupić się na sobie. Pomagamy jej więc nie tylko w finansowaniu społecznościowym, ale także w poszukiwaniach, spotkaniach i wszystkich innych sprawach, które pojawiają się na jej drodze.  

Jako opcję przedłużającą i poprawiającą jakość życia zaproponowano immunoterapię, a kurs ten rozpoczął się teraz również w Leuven. Aby utrzymać, a może nawet poprawić jakość życia, pożądane są inne terapie, które chciałaby rozpocząć.  

Na wszystkie terapie potrzeba dużo pieniędzy, stąd ta zbiórka crowdfundingowa. Szacujemy, że potrzeba na to co najmniej 50 000 euro. Zależy to od tego, jak długie i jak częste będą jej zabiegi. Więc im lepiej będzie, tym dłużej będziemy zbierać dla niej pieniądze.  

KIM JESTEŚMY? Jesteśmy przyjaciółmi Agnieszki i razem chcemy jej pomóc.

Ilona, Carla, Saskia, Daantje i Annelies

W imieniu Agi bardzo Państwu dziękujemy.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17/06/2023 gestart
6514x bekeken

Actie georganiseerd door:

Annelies van den Berg

Annelies van den Berg

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17/06/2023 gestart
6514x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden