Help ons met ons huisje / Aidez-nous avec notre maison

Help ons met ons huisje / Aidez-nous avec notre maison

Aannemer heeft voorschot gevraagd, deze is betaald geweest en is nooit komen opdagen. Alles staat nu stil door budget tekort.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Hallo iedereen, 

Graag willen wij ons verhaal doen.

In 2022 kwam eindelijk onze droom uit dat onze verbouwingen zouden beginnen. Het huis dat we 7 jaar geleden gekocht hadden, had een heel hoge epc, door slechte muren, ramen, dak… wij hadden deze dus aan goede prijs gekocht met de gedachte deze te moeten verbouwen om een comfortabel huisje te hebben voor ons en onze 3 kindjes. Na al die jaren zo te wonen, hebben we veel gewerkt om te kunnen sparen zodat we een mooie lening konden doen voor te verbouwen. 

We hadden een lening gedaan op basis van de offerte van een aannemer, maar toen kwam corona. Hierdoor werd alles uitgesteld met 2 jaar door de coronapandemie. Na die 2 jaar hebben we terug offerte laten doen en lag deze met €100.000 hoger door prijsstijgingen en nog bijkomende zaken. Dit zijn we dan terug gaan bijlenen.

Net voor dat onze verbouwingen gepland waren, is er bij ons ingebroken. Dit heeft ons dan nog extra in actie gezet om de verbouwingen zo snel mogelijk te laten beginnen. 

De inbraak heeft een heel grote inpakt op ons gehad ,maar vooral ook op onze kindjes. Nachten wakker worden uit schrik er iemand bij ons binnen zat. Het veilig gevoel van ons huisje was weg. Ook waren het hun centjes van geboorte tot nu, dat gestolen zijn geweest. 

Dit is niet voorbij gegaan zonder schuldgevoel naar onze kindjes toe. Wij hebben dan ook ons best gedaan om alles terug op te sparen en hun enveloppe weer te vullen. Niet meer cash in huis natuurlijk.

In 2022 gingen eindelijk onze verbouwingen beginnen. 

Wij kregen eerst al een groot voorschot te betalen om zogezegde aankoop materialen. Wij hebben deze dan betaald zodat alles met schone lei kon starten in september 2022. 

Onze aannemer zelf stond vooral in voor vloer leggen, muren pleisteren, binnenmuren plaatsen, schrijnwerken. Hij werkte voor de andere zaken met soort van onderaannemers. De metser die behoorde tot onze aannemer was ook plots weggevallen door ziekte. Wij moesten dan ineens dringend zelf opzoek naar een nieuwe metser. 

Deze werd gevonden. Was niet alleen metser, hij had ook een heel team en bouwbedrijf. 

Alles kwam goed en ze gingen in september samen beginnen met de afbraak van ons huis. 

Wij moesten hiervoor natuurlijk uit het huis. Volgens onze aannemer konden wij perfect in ons huis blijven wonen tijdens de verbouwingen. Onze metser ging hier niet mee akkoord  hij vond dit niet veilig met onze 3 kindjes van 9 jaar, 5 jaar en 1 jaar. Hij had nog een lege woning staan die hij ons dan voor 3 maanden wou lenen om ons  verder te helpen en onderdak te geven tot ons huis wind en waterdicht was. Het huis is normaal niet bewoonbaar, maar we hebben een dak , dachten we. En wat is 3 maanden.. we zijn hem natuurlijk super dankbaar voor deze tussentijdse oplossing.

Op de afgesproken datum was de metser aanwezig en is beginnen afbreken met zijn team zoals besproken. Ook de hoofdaannemer moest hier aanwezig zijn, maar heeft zijn kat gestuurd. Onze metser is blijven verder doen, want kwam binnen in ons project en had zelf ook zijn projecten opgeschoven om ons te kunnen helpen. 

Ondanks ze gingen samen werken, bleven de dagen voorbij gaan zonder enig gehoor van de hoofdaannemer. Zijn onderaannemers kwamen wel. Voor elektriciteit,  sanitair,  dakwerken,… maar niemand had iets van de hoofdaannemer gehoord. 

Bij de afbraak is er dan gemerkt dat er heel problemen waren aan ons huis. De stabiliteit was niet goed, veel rot enz.. de metser heeft dan beslist om stabiliteitsingenieur te laten komen om te zien of de geplande bouw wel oké was, zodat we niet binnen de 5 jaar het huis op ons hoofd kregen. 

De stabiliteitsingenieur maakt volledige andere plannen op om het gewicht van de bouw te beperken en dergelijke. 

Een paar dagen nadat de afbraak begonnen was komt uiteindelijk de hoofdaannemer bij ons toe. Hij trekt foto´s, stuurt deze nog in de whatsapp groep waar alle aannemers en ik in toegevoegd staan. De metser bespreekt daar met de aannemer om het anders aan te pakken door omdat de stabiliteitsingenieur dit heeft aangeraden omdat de bestaande bouw echt niet oké bleek te zijn. 

Hij gaat hiermee akkoord en verdwijnt weer. Weer gaan er weken voorbij zonder gehoor, zonder dat hij teken van leven geeft, noch tijd heeft wegens te druk. Ondertussen blijft iedereen verderwerken. De metser blijft steeds contact nemen met de hoofdaannemer maar zonder reactie. 

Uiteindelijk in januari reageert hij dat hij de vloer nog zal komen leggen en de afmetingen wenst van ons huis. Dus de metser doet de afmetingen en stuurt hem alles door. Aangezien dat wij reeds voorschot hadden betaald, zou hij de tegels reeds besteld hebben maar was er nog veel budget over. Van de tegels zelf hebben nooit één tegen gezien.

Hierna weer niets meer te vernemen van de aannemer. Hierdoor lag alles weer stil omdat hij zijn gedeelte van job nu zeker moest komen doen maar niet kwam opdagen of niets liet weten.

In mei 2023 krijgen wij ineens een aangetekende brief in de bus met de dreiging dat hij ons aanklaagt voor het verbreken van de overeenkomst. Hij beweert dat iemand zijn werk heeft overgenomen en dat hij hierdoor meer dan een halfjaar zonder inkomen heeft gezeten en dergelijke. Dus hij eist ons 20% van zijn totaal offerte of is tevreden met de voorschot die we reeds betaald hebben en dan zwijgen we erover. 

Natuurlijk hebben we het hierbij niet gelaten en ben ik een advocaat gaan aanspreken. Deze kosten vallen ook nog eens volledig op ons, dus bovenop al de rest dat we nog moeten betalen. 

Wij hebben een deurwaarder moeten laten komen om de gesteldheid van ons huis te komen constateren. Hij moest hierbij aanwezig zijn, maar ook hier heeft hij zijn kat gestuurd.

Pas 19 december zal er een beslissing genomen worden van de rechter, dus momenteel weten wij niets.

Wij wonen intussen nog steeds in het niet conform huis met onze 3 kindjes. Al meer dan 9 maanden. Dit is een huis met veel vocht en paddestoelen die uit de vensterbanken groeien langst binnen in de kamers. Ook hebben wij vaak last van muizen. Wij slapen met de 2 oudste in een slaapkamer en de allerkleinste slaapt in aparte kamer. Ons leven is volledig op hun kop. Wij wonen ook 35min verder van waar we normaal wonen, waardoor dit betekent dat wij om 5u smorgens al de kindjes moeten wakker maken om om 7u stipt op school te staan en pas om 18u30 savonds thuis zijn. We leven momenteel al bijna een jaar zo, waardoor we op zijn. En vooral ten einde raad. 

Er moet dan ook nog heel wat gebeuren zodat we in ons huisje terug kunnen.  Enkel de buitenkant is af, maar de binnenkant is een onbewoonbaar werf :(

Wij hebben maar één wens en dat is ons huis kunnen laten afwerken en er terug in wonen, om zo ons vroegere leven terug op te pikken.

Vandaar deze warme oproep om ons te helpen. 

Alvast bedankt om naar ons verhaal te willen luisteren. 

Veel liefs Melissa Valentino Luciana Alessio en Giovanni. X

Bonjour à tous, 

Nous voulons vous raconter notre histoire. 

En 2022, notre rêve s'est enfin réalisé et nos rénovations ont commencé. La maison que nous avions achetée il y a 7 ans avait un EPC très élevé, dû à des murs, des fenêtres et un toit en mauvais état. Nous l'avions donc achetée à un bon prix avec l'idée de devoir la rénover pour avoir une maison confortable pour nous et nos 3 enfants. Après avoir vécu ainsi pendant toutes ces années, nous avons beaucoup travaillé pour économiser afin de pouvoir contracter un prêt intéressant pour rénover. 

Nous avions contracté un prêt sur la base du devis de l'entrepreneur, mais Corona est arrivé. Cela a tout retardé de deux ans en raison de la pandémie de grippe aviaire. Après ces deux années, le devis a été revu et 100 000 euros ont été immédiatement ajoutés au devis précédent en raison de l'augmentation des prix. 

Juste avant que nos rénovations ne soient planifiées, notre maison a été cambriolée. Cela nous a incités à prendre des mesures supplémentaires pour commencer les rénovations le plus tôt possible. 

Le cambriolage a eu un impact énorme sur nous, mais surtout sur nos enfants. Ils se réveillaient au milieu de la nuit, craignant que quelqu'un ne soit à l'intérieur. Le sentiment de sécurité de notre petite maison avait disparu. De plus, c'est l'argent qu'ils avaient gagné de leur naissance jusqu'à aujourd'hui qui a été volé. 

Cela ne s'est pas fait sans culpabilité à l'égard de nos petits. Nous avons donc fait de notre mieux pour tout mettre de côté et remplir à nouveau leurs enveloppes. Bien entendu, il n'y avait plus d'argent liquide dans la maison. 

En 2022, les travaux de rénovation ont enfin commencé. 

Nous avons d'abord reçu une avance importante pour payer ce que l'on appelle les matériaux d'achat. Nous avons ensuite payé cette facture afin que tout puisse commencer à zéro en septembre 2022. 

Notre entrepreneur était principalement responsable de la pose des sols, du plâtrage des murs, de l'installation des murs intérieurs et de la menuiserie. Pour le reste, il travaillait avec des sous-traitants. Le maçon qui faisait partie de notre entrepreneur s'est également retiré soudainement pour cause de maladie. Nous avons donc dû chercher d'urgence un nouveau maçon. 

Celui-ci a été trouvé. Il n'était pas seulement maçon, il avait aussi toute une équipe et une entreprise de construction. 

Tout s'est bien passé et ils ont commencé à démolir notre maison ensemble en septembre. 

Pour cela, nous avons dû déménager. Selon notre entrepreneur, nous pouvions parfaitement rester dans notre maison pendant les travaux. Notre maçon n'était pas d'accord et pensait que ce n'était pas sûr pour nos trois enfants de 9, 5 et 1 an. Il avait encore une maison vide qu'il voulait nous prêter pour trois mois afin de nous aider et de nous abriter jusqu'à ce que notre maison soit étanche au vent et à l'eau. La maison n'est normalement pas habitable, mais nous avons un toit, avons-nous pensé. Et qu'est-ce que c'est que 3 mois ? 

À la date convenue, le maçon était présent et a commencé à démolir avec son équipe comme convenu. L'entrepreneur principal devait également être présent, mais il a envoyé son chat. Notre maçon a continué à travailler, parce qu'il est entré dans notre projet et qu'il avait lui-même déplacé ses projets pour nous aider. 

Les jours ont passé sans que l'entrepreneur principal ne se manifeste. Ses sous-traitants sont venus. Pour l'électricité, la plomberie, les travaux de couverture... mais personne n'a eu de nouvelles de l'entrepreneur principal. 

Lors de la démolition, il a été constaté que notre maison présentait de sérieux problèmes de stabilité, de pourriture, etc. La stabilité n'était pas bonne, il y avait beaucoup de pourriture, etc... Le maçon a alors décidé de faire venir un ingénieur en stabilité pour voir si la construction prévue était correcte afin que nous ne nous retrouvions pas avec la maison sur la tête dans les 5 ans. 

L'ingénieur en stabilité a élaboré des plans complètement différents pour limiter le poids de la construction, etc. 

Quelques jours après le début de la démolition, l'entrepreneur principal arrive enfin. Il prend des photos, les envoie au groupe whatsapp où tous les entrepreneurs et moi-même sommes inscrits. Le maçon discute avec l'entrepreneur pour qu'il fasse les choses différemment, car l'ingénieur en stabilité l'a recommandé parce que la construction existante ne semblait pas être en bon état. 

Il accepte et disparaît à nouveau. De nouveau, des semaines s'écoulent sans réponse, sans signe de lui. Pendant ce temps, tout le monde continue à travailler. Le maçon continue de contacter l'entrepreneur principal, mais sans réponse. 

Finalement, en janvier, il répond qu'il viendra quand même poser le sol et qu'il veut les dimensions de notre maison. Le maçon prend donc les mesures et lui envoie le tout. Comme nous avions déjà payé une avance, il aurait déjà commandé les carreaux, mais il restait encore beaucoup de budget.

Après cela, l'entrepreneur n'a plus donné signe de vie. Par conséquent, tout était à nouveau au point mort, car il devait venir faire sa part du travail, c'était certain. 

En mai 2023, nous avons soudain reçu une lettre recommandée nous menaçant de nous poursuivre pour rupture de contrat. Il prétend que quelqu'un a repris son travail et que cela l'a privé de revenus pendant plus de six mois, etc. Il nous demande donc de payer 20 % de son offre totale ou de nous contenter de l'avance que nous avons déjà versée et de nous taire. 

Bien entendu, nous n'en sommes pas restés là et j'ai commencé à parler à un avocat. Ces frais nous incombent entièrement, en plus de tout le reste que nous devons encore payer. 

Nous avons dû faire venir un huissier pour constater l'état de notre maison. Il devait être présent pour cela, mais il a de nouveau envoyé son chat. 

La décision ne sera prise par le tribunal que le 19 décembre, donc pour l'instant nous ne savons rien. 

Nous vivons toujours dans la maison non conforme avec nos trois enfants. C'est une maison où il y a beaucoup d'humidité et où les champignons poussent le plus longtemps à l'intérieur des pièces par les rebords de fenêtre. Nous avons également des problèmes fréquents avec les souris. Nous dormons avec les deux aînés dans une chambre et le petit dernier dans une chambre séparée. Notre vie est complètement bouleversée. Nous vivons également à 35 minutes de notre lieu de résidence habituel, ce qui signifie que nous devons réveiller les enfants à 5 heures du matin pour aller à l'école à 7 heures précises et que nous ne rentrons à la maison qu'à 18 h 30 le soir. Nous vivons ainsi depuis près d'un an, ce qui nous a épuisés. Et surtout à bout de souffle. 

Nous avons encore beaucoup à faire pour réintégrer notre maison.  Seul l'extérieur est terminé, mais l'intérieur est une cour inhabitable. 

Nous n'avons qu'un seul souhait, c'est de pouvoir terminer notre maison et d'y vivre à nouveau, de reprendre notre vie d'avant. 

D'où cet appel chaleureux à nous aider. 

Merci d'avance d'écouter notre histoire. 

Avec beaucoup d'amour Melissa Valentino Luciana Alessio et Giovanni. X

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 3/08/2023 gestart
6924x bekeken

Actie georganiseerd door:

Melissa van Campenhout

Melissa van Campenhout

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 3/08/2023 gestart
6924x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog