Help ons de Tweede Wereldoorlog te herdenken met een film!

Help ons de Tweede Wereldoorlog te herdenken met een film!
Carola Schröder

Help ons een onvergetelijke Tweede Wereldoorlog-film te maken. Steun ons project met een donatie! Elke kleinigheid helpt ons!

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Lieve vrienden van film en geschiedenis, welkom op ons platform!

Waarom willen wij deze film maken?
Samen met Myron Koning hebben wij al 4 jaar lang onze eigen Youtube kanaal, waar we zelfgemaakte short movies plaatsen. Maar nu waren we toe aan een nieuwe uitdaging een groter project met meer acteurs en crewleden, na samen gebrainstormd te hebben waren wij er snel over uit, we willen een Tweede Wereldoorlog film, een geschiedenis die naar onze mening nooit vergeten mag worden. Met het vooruitzicht dat we in 2025, 80 jaar bevrijd zijn, hadden wij gelijk een mooie deadline voor onszelf bedacht. Enthousiast zijn we in 2023 bezig gegaan met het script, en met feedback van meerdere mensen onder andere docenten van mijn opleiding bij het Grafisch Lyceum Utrecht en een bekende regisseur is ons script nu eindelijk af!

Tijd om onze passie om te zetten in een meeslepend en belangrijk verhaal!

Kort inhoud:
Te midden van de Tweede Wereldoorlog staat de passievolle jonge fotografe voor een levens veranderende keuze: helpt ze de ontsnapte Canadese soldaat met gevaar voor eigen leven, of volgt ze het uitgestippelde pad van haar moeder als verrader? Tijdens deze cruciale beslissing leert Violette niet alleen te zijn wie ze is, maar ook haar eigen weg in het leven te kiezen.

Deze film gaat +/- 30 minuten speeltijd bevatten. Doordat deze film Engels/Nederlands talig gaat zijn, zorgen wij ervoor dat er Nederlandse, Engelse en Duitse ondertiteling aanwezig gaat zijn.
Daarnaast wordt dit een fictiefilm die waar gebeurd had kunnen zijn. Wij hebben zorgvuldig onderzoek gedaan naar alles in die tijd.

Hoe gaan wij het geld voor dit platform gebruiken?
Een film kost veel geld, vooral als je het zo goed mogelijk wil produceren. Hierdoor zou het geld onder andere gaan naar de crewleden, apparatuur, grime, locatiehuur, lunch en acteurs.

Natuurlijk houden wij iedereen op de hoogte door middel van sociale media post! Zo ben jij betrokken bij het project en weet je waar jouw opbrengst heen is gegaan!

In de oorlog stonden mensen nauw samen, ze hielpen elkaar ook al hadden ze het zelf ook niet breed. De ene keer gaf je je buurman wat hout voor het vuur, de andere keer gaf hij jou verse aardappelen. 
Er voor elkaar zijn, vergeten we in deze tijd steeds vaker. Daarom willen wij de donateurs iets teruggeven! Als dank voor hun steun voor het produceren van de film! Zie de tabel wat wij doen om de donateurs te bedanken.

Kijk voor beter overzicht op pc/laptop!

Wat doen wij terug bij:10,-25,-40,-50,-75,-100,-250,-
Bedank Post op onze  Sociale mediaX      
Elke maand een leuke privé update*XX     
(bedrijf)naam in aftitelingXXX    
(bedrijf)Logo in aftitelingXXXX   
Als eerste toegang tot de film! **XXXXX  
Uitnodiging tot de première of DVD ***XXXXXX 
1x toegang om mee te kijken op een draaidag! ****XXXXXXX

* Elke maand een nieuwe mail met onze proces, foto's en verhalen! Zo ben je nog nauwer betrokken bij het proces!
** Jij krijgt een week voor de uploaddatum een privé link om de film als eerste te zien!
*** De tickets zijn voor max. 2 personen, locatie Overijssel Nederland (precieze locatie wordt later bekendgemaakt bij de uitgenodigde!), 2025 februari/maart. 
Wanneer je kiest voor de DVD is dat excl. verzendkosten, alle landen mogelijk. 
**** Incl. lunch met de crew.

INSTA: https://www.instagram.com/doormoviesindustry/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080625142947

Risico’s en uitdagingen
Een film maken is nooit zonder risico’s, er is een kans dat wij de kosten die we zelf al in de film hebben zitten niet worden terugverdient. Maar daar gaat het voor ons niet om. Wij maken deze film om beter te worden in ons vakgebied en onze passie te tonen aan de buitenwereld.

Dankzij jullie hulp kan deze film beter en professioneler worden! Zodat wij als groot film familie trots mogen zijn op het eindresultaat!

Dear friends of film and history, welcome to our platform!

Why do we want to make this film? 
Together with Myron Koning, we have had our own YouTube channel for 4 years now, where we upload self-made short movies. But now we were ready for a new challenge, a bigger project with more actors and crew members. After brainstorming together, we quickly agreed that we want to make a World War II film, a history that we believe should never be forgotten. With the prospect of being liberated for 80 years in 2025, we immediately set a beautiful deadline for ourselves. In 2023, we enthusiastically began working on the script, and with feedback from several individuals, including teachers from my program at the Graphic Lyceum Utrecht and a renowned director, our script is finally complete!

It's time to turn our passion into a compelling and important story!

Brief content: 
In the midst of World War II, the passionate young photographer faces a life-changing decision: does she help the escaped Canadian soldier at the risk of her own life, or does she follow her mother's predetermined path as a traitor? During this crucial decision, Violette learns not only to be who she is, but also to choose her own path in life.

This film will have a runtime of approximately 30 minutes. As this film will be English/Dutch language, we will ensure that Dutch, English, and German subtitles are available. Additionally, this will be a fictional film that could have been based on true events. We have conducted thorough research into everything during that time period.

How will we use the funds for this platform? 
A film costs a lot of money, especially if you want to produce it as well as possible. Therefore, the funds would go towards crew members, equipment, makeup, location rental, lunch, and actors.

Of course, we will keep everyone updated through social media posts! This way, you are involved in the project and know where your contribution has gone!

During the war, people stood closely together, helping each other even if they didn't have much themselves. Sometimes you gave your neighbor some wood for the fire, and other times he gave you fresh potatoes. Being there for each other is something we seem to forget more often in this day and age. That's why we want to give something back to the donors! As a thank you for their support in producing the film! See the table below for what we do to thank the donors.

Look for a better overview on a PC/laptop!

What do we give back for:10 euros25 euros40 euros50 euros75 euros100 euros250 euros
Thank you post on our Social MediaX      
Monthly fun private update*XX     
(Company) name in creditsXXX    
(Company) Logo in creditsXXXX   
First access to the film! **XXXXX  
Invitation to the premiere or DVD ***XXXXXX 
1x access to observe on a shooting day! ****XXXXXXX

* Monthly email with our progress, photos, and stories! So you are even more closely involved in the process!
** You will receive a private link a week before the upload date to see the film first!
*** Tickets are for a maximum of 2 people, location Overijssel Netherlands (exact location will be announced later to the invitees!), 2025 February/March. When you choose the DVD option, it excludes shipping costs, all countries possible.
**** Including lunch with the crew.

INSTA: https://www.instagram.com/doormoviesindustry/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080625142947

Risks and challenges: 
Making a film is never without risks, there is a chance that we will not recoup the costs we have already invested in the film. But that's not what it's about for us. We make this film to improve our field and to showcase our passion to the world.

Thanks to your help, this film can become better and more professional! So that we as a large film family can be proud of the end result!

Liebe Freunde des Films und der Geschichte, willkommen auf unserer Plattform!

Warum wollen wir diesen Film machen? 
Zusammen mit Myron Koning haben wir seit 4 Jahren unseren eigenen YouTube-Kanal, auf dem wir selbstgemachte Kurzfilme hochladen. Aber jetzt waren wir bereit für eine neue Herausforderung, ein größeres Projekt mit mehr Schauspielern und Crewmitgliedern. Nach gemeinsamem Brainstorming waren wir uns schnell einig, dass wir einen Film über den Zweiten Weltkrieg machen wollen, eine Geschichte, die unserer Meinung nach nie vergessen werden darf.
Mit der Aussicht darauf, dass wir 2025 seit 80 Jahren befreit sind, haben wir uns sofort eine schöne Deadline gesetzt. 2023 haben wir begeistert mit dem Drehbuch begonnen, und mit Feedback von mehreren Personen, darunter Lehrern meines Studiengangs am Grafisch Lyceum Utrecht und einem bekannten Regisseur, ist unser Drehbuch endlich komplett!

Es ist an der Zeit, unsere Leidenschaft in eine packende und wichtige Geschichte umzusetzen! 


Kurzer Inhalt: 
Inmitten des Zweiten Weltkriegs steht die leidenschaftliche junge Fotografin vor einer lebensverändernden Entscheidung: Hilft sie dem entkommenen kanadischen Soldaten unter Gefahr ihres eigenen Lebens oder folgt sie dem vorgezeichneten Weg ihrer Mutter als Verräterin? Während dieser entscheidenden Wahl lernt Violette nicht nur, wer sie ist, sondern auch ihren eigenen Weg im Leben zu wählen.

Dieser Film wird eine Laufzeit von etwa 30 Minuten haben. Da dieser Film englisch/niederländischsprachig sein wird, werden wir sicherstellen, dass niederländische, englische und deutsche Untertitel verfügbar sind. Darüber hinaus wird dies ein fiktiver Film sein, der auf wahren Begebenheiten beruhen könnte. Wir haben sorgfältige Recherchen zu allem in dieser Zeit durchgeführt.
Wie werden wir das Geld für diese Plattform verwenden? 
Ein Film kostet viel Geld, insbesondere wenn man ihn so gut wie möglich produzieren möchte. Daher würden die Mittel unter anderem für Crewmitglieder, Ausrüstung, Make-up, Mietkosten für Drehorte, Mittagessen und Schauspieler verwendet.

Natürlich werden wir alle über Social-Media-Beiträge auf dem Laufenden halten! So sind Sie in das Projekt eingebunden und wissen, wofür Ihr Beitrag verwendet wurde!

Während des Krieges standen die Menschen eng zusammen und halfen sich gegenseitig, auch wenn sie selbst nicht viel hatten. Manchmal gabst du deinem Nachbarn etwas Holz für das Feuer, und manchmal gab er dir frische Kartoffeln. Füreinander da zu sein, scheinen wir in dieser Zeit immer öfter zu vergessen. Deshalb möchten wir den Spendern etwas zurückgeben! Als Dank für ihre Unterstützung bei der Produktion des Films! Sehen Sie sich die Tabelle unten an, um zu erfahren, was wir tun, um den Spendern zu danken.

Schau dir für eine bessere Übersicht auf einem PC/Laptop an!

Was bieten wir zurück für:10,-25,-40,-50,-75,-100,-250,-
Dankesbeitrag auf unseren Social-Media-KanälenX      
Monatliches privates Update*XX     
(Firmen)name im AbspannXXX    
(Firmen)logo im AbspannXXXX   
Erster Zugang zum Film! **XXXXX  
Einladung zur Premiere oder zur DVD ***XXXXXX 
1x Zugang, um an einem Drehtag dabei zu sein! ****XXXXXXX

* Monatliche E-Mail mit unserem Fortschritt, Fotos und Geschichten! So sind Sie noch enger in den Prozess eingebunden!
** Eine Woche vor dem Veröffentlichungsdatum erhalten Sie einen privaten Link, um den Film als Erster zu sehen!
*** Die Tickets gelten für maximal 2 Personen, Ort Overijssel Niederlande (der genaue Ort wird später den Eingeladenen bekannt gegeben!), 2025 Februar/März. Bei Auswahl der DVD-Option fallen keine Versandkosten an, alle Länder möglich.
**** Inklusive Mittagessen mit der Crew.

INSTA: https://www.instagram.com/doormoviesindustry/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080625142947

Risiken und Herausforderungen:
Einen Film zu machen, ist nie ohne Risiken, es besteht die Möglichkeit, dass wir die Kosten, die wir bereits in den Film investiert haben, nicht wieder einspielen. Aber darum geht es für uns nicht. Wir machen diesen Film, um unser Fachgebiet zu verbessern und unsere Leidenschaft der Welt zu zeigen.

Dank Ihrer Hilfe kann dieser Film besser und professioneller werden! Damit wir als große Filmfamilie stolz auf das Endergebnis sein können!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 24/09/2023 gestart
99x bekeken

Actie georganiseerd door:

Carola Schröder

Carola Schröder

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24/09/2023 gestart
99x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog