Help mijn zoon uit de miserie!!

Help mijn zoon uit de miserie!!
Stephane Noto

Mijn zoon is sinds 2013 kankerpatiënt heeft veel schulden en wil nog een droom waarmaken en wij vragen jullie hulp!

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands


 

Hallo iedereen, 

 

Deze actie draait rond Stéphane en de uitzichtloze situatie waarin hij zich bevindt. 

 

Zijn lijdensweg startte al van bij zijn geboorte.  Hij werd geboren met een zeldzame erfelijke ziekte, waarvan de meeste kinderen de leeftijd van drie jaar niet bereiken, omwille van hersentumoren. 

Jarenlang gingen zijn ouders van de ene naar de andere dokter, van de ene kliniek naar de andere, op zoek naar antwoorden op de vragen en de vele zorgen die ze zich maakten, maar de eigenlijke toedracht van de ziekte kenden ze pas toen hij 14 was en waarbij hen verteld werd dat ze zich gelukkig mochten achten indien hun zoon de leeftijd van 21 jaar zou bereiken. 

Hospitalisaties en medische ingrepen stapelden zich op. Hij werd geboren met een hoofdomtrek buiten het normale en het middenrif vertoonde een gezwel zo groot als een ei ter hoogte van de lever. Hij sliep jarenlang in een schelp van kunststof, vastgebonden aan de lattenbodem van zijn bed, droeg een borststuk om de misgroei van botten en spieren tegen te gaan.  Hij was nog geen tien en was al een 5tal keer geopereerd. Bij de tandenwisseling ontstonden er tandcysten, waarbij hij telkens, na elke chirurgische ingreep, tanden verloor. Hij leeft van bij zijn geboorte met spina bifida en fybromyalgie, halve halswervels, osteoporose en dagelijkse pijn. Lichamelijk beperkt in alles. 

Alsof dit alles niet voldoende was, begon op 14jarige leeftijd huidkanker als een zoveelste uiting van de ziekte. 

 

Het zoeken naar een plaats in de maatschappij werd de zoveelste uitdaging, die jammer genoeg veel ellende veroorzaakte.  Een eigen zaak, als oplossing om voldoende tijd voor hemzelf en zijn ziekte te hebben ontaarde in een echte nachtmerrie met als gevolg het begin van schulden. 

 

Een tiental jaren terug was de huidkanker zodanig aan het woekeren dat nieuwe medicatie aangeraden werd, gevolgd door immunotherapie die niet aansloeg.  Maar de vele nevenwerkingen zorgden ervoor dat zijn lichaam alsmaar meer uitgeput raakte en hij op invaliditeit belandde. Een val eindigde met een armprothese. 

 

Alsof de lijdensweg nog altijd niet voldoende was, kwam vorig jaar zijn vriendin plots om het leven.  Voor hem de zoveelste mentale opdoffer. Door deze omstandigheden verloor hij zijn toenmalig appartement en een deel van de inboedel. 

 

Voor de zoveelste keer staat hij nu aan een nieuw begin in zijn leven, zonder partner.  Gelukkig heeft hij ondertussen zijn intrek kunnen nemen in een huurhuisje.  Hij klopte aan bij diverse instanties en organisaties om hulp en financiële steun, weinig succesvol.   

 

De behandeling tegen de huidkanker werd momenteel stil gelegd en men zoekt naar een alternatief om deze te vervangen.  Ondertussen verloor hij het merendeel van zijn gebit en zonder hospitalisatie- en/of tandverzekering heeft hij geen recht op extra tussenkomst ondanks het feit dat het syndroom in eerste instantie de oorzaak is voor het wegvallen van de tanden. 

 

Een financiële injectie om zijn gebit te verzorgen zou al zijn eerste bekommernis wegnemen.  Een 2de bekommernis gaat uit naar de schulden. 

 

Vandaar zijn oproep om hulp, want elke bijdrage groot of klein kan hem helpen om zijn leven terug op te pakken en met een hoopvolle blik zijn toekomst tegemoet te zien. 

Dankbaar voor elkeen die hem hierbij een duwtje in de rug wil geven.  

Zijn mama

Bonjour à tous,Cette action tourne autour de Stéphane et de la situation désespérée dans laquelle il se trouve.Son agonie a commencé dès sa naissance. Il est né avec une maladie héréditaire rare, dont la plupart des enfants n'atteignent pas l'âge de trois ans en raison de tumeurs cérébrales.

Pendant des années, ses parents sont allés d'un médecin à l'autre, d'une clinique à l'autre, cherchant des réponses aux questions et aux nombreuses préoccupations qu'ils avaient, mais ils n'ont connu la véritable cause de la maladie qu'à l'âge de 14 ans. et dit que ils auraient de la chance si leur fils atteignait l'âge de 21 ans.

Les hospitalisations et les interventions médicales s'accumulent. Il est né avec un périmètre crânien en dehors de la normale et le diaphragme présentait une tumeur de la taille d'un œuf au niveau du foie. Pendant des années, il a dormi dans une coque en plastique, attachée au sommier à lattes de son lit, et portait un morceau de poitrine pour empêcher la croissance des os et des muscles. Il n'avait pas encore dix ans et avait déjà subi cinq opérations. Lors du changement de dents, des kystes dentaires se sont développés et il a perdu des dents après chaque intervention chirurgicale. Il vit depuis sa naissance avec le spina bifida et la fibromyalgie, les vertèbres semi-cervicales, l'ostéoporose et les douleurs quotidiennes. Physiquement limité en tout.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le cancer de la peau a commencé à l'âge de 14 ans comme une autre manifestation de la maladie.La recherche d'une place dans la société est devenue un autre défi, qui a malheureusement causé beaucoup de misère. Sa propre entreprise, comme solution pour avoir suffisamment de temps pour lui et sa maladie, s'est transformée en un véritable cauchemar, entraînant un début de dettes.Il y a dix ans, le cancer de la peau proliférait à un point tel que de nouveaux médicaments ont été recommandés, suivis d'une immunothérapie qui n'a pas fonctionné. Mais les nombreux effets secondaires ont rendu son corps de plus en plus épuisé et il s'est retrouvé invalide. Une chute s'est soldée par une prothèse de bras.Comme si l'agonie ne suffisait pas, sa petite amie est décédée subitement l'année dernière. Un autre coup mental pour lui. En raison de ces circonstances, il a perdu son ancien appartement et une partie de son contenu.Pour la énième fois, il est maintenant à un nouveau départ dans sa vie, sans partenaire. Heureusement, il a maintenant pu emménager dans une maison louée. Il a approché diverses agences et organisations pour obtenir de l'aide et un soutien financier, sans grand succès.Le traitement contre le cancer de la peau est actuellement à l'arrêt et une alternative est recherchée pour le remplacer. Entre-temps, il a perdu la plupart de ses dents et sans hospitalisation et/ou assurance dentaire, il n'a pas droit à une intervention supplémentaire, malgré le fait que le syndrome soit la première cause de perte de dents.Une injection financière pour prendre soin de ses dents lui enlèverait son premier souci. Une deuxième préoccupation concerne les dettes.D'où son appel à l'aide, car chaque contribution, petite ou grande, peut l'aider à reprendre sa vie en main et à envisager son avenir avec un regard plein d'espoir.

Reconnaissant pour tous ceux qui veulent lui donner un coup de pouce dans ce domaine. 

La maman

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 3/08/2023 gestart
397x bekeken

Actie georganiseerd door:

Stephane Noto

Stephane Noto

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 3/08/2023 gestart
397x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Zorg
Misbruik melden