Help Europa Beter Samenwerken

Help Europa Beter Samenwerken
Anton Greve

VZW Onafhankelijke Stimulering Europese Samenwerking. Non-profit en Non-politieke beweging om Europa sterker te maken .

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Europa foundation: Stimulation for more cooperation between European entities and countries (i.o.)

Analyse: Europa verliest terrein door de toenemende macht van de bestaande en opkomende grootmachten: China, USA, India, Afrika, Brasil e.a. groeien in hun economie en daarmee macht en bedreigen de positie van Europa. De Europese landen worden tegen elkaar uitgespeeld en concurreren met elkaar in plaats van de handen in een te slaan. Europa wordt zo naar de toekomst steeds minder bepalend in de wereld en dreigt achter te raken op alle terreinen; zoals industriële ontwikkeling, handelsbeperkingen, kennisontwikkeling, grondstofvoorzieningen, energievoorzieningen e.a. De politieke samenwerking stuit op partijverschillen, tegenstellingen van belangen in Brussel en onderling tussen landen. Conclusie: Er is dringend behoefte aan een niet-politieke instelling die zonder enig winstoogmerk voorziet in de noodzaak om awareness te creëren en samenwerking te promoten. Om dat te doen en om Europa s rol op het wereldtoneel te versterken (in de meest brede zin) en de veiligheid en economische toekomst van Europese burgers veilig te stellen is deze stichting opgericht. Doel: stimulering en bevordering van samenwerking tussen Europese landen om Europa’s rol op het wereldtoneel te versterken en een goede economische en veilige toekomst voor Europeanen te borgen. Strategisch: Onafhankelijk awareness creëren van de noodzaak en samenwerkingen initiëren en bevorderen. Tactisch: Awareness creëren bij alle stakeholders (bevolking, politiek, bedrijfsleven, organisaties), ontplooien van initiatieven tot samenwerking, workshops organiseren op specifieke probleemgebieden (klimaat, energie, migratie etc.) , awareness creëren bij politieke partijen in Europa. Middelen zijn het ontwikkelen van visies en congressen en het verspreiden van promotiematerialen via de verscheidene media. Operationeel: - 2-jaarlijks terugkerend congres (eerste in april 2023 in Maastricht)  - Betrekken van Europese o bedrijfsleven (sectoren)  o  kenniscentra o universiteiten en hogescholen o politieke instanties

- Modereren en bemiddelen in knelpunt situaties Middelen: Europese fondsen, Landelijke fondsen, Sponsoren van particulieren en bedrijfsleven en politieke Europees georiënteerde partijen.

Europa foundation: Stimulation for more cooperation between European entities and countries (i.o.)

Analysis: Europe is losing ground due to the increasing power of the existing and emerging superpowers: China, USA, India, Africa, Brazil and others are growing in their economy and thus power and threaten the position of Europe. The European countries are set up against each other and compete with each other instead of joining forces. Europe will therefore become less and less decisive in the world in the future and risks falling behind in all areas; such as industrial development, trade restrictions, knowledge development, raw material supplies, energy supplies, etc. Political cooperation encounters party differences and conflicts of interests in Brussels and between countries. Conclusion: There is an urgent need for a non-political institution that meets the need to create awareness and promote cooperation without any profit motive. To do that and to strengthen Europe's role on the world stage (in the broadest sense) and to safeguard the security and economic future of European citizens, this foundation was established. Objective: to stimulate and promote cooperation between European countries to strengthen Europe's role on the world stage and to ensure a good economic and safe future for Europeans. Strategic: Independently creating awareness of the need and initiating and promoting collaborations. Tactical: Creating awareness among all stakeholders (population, politics, business, organizations), developing collaboration initiatives, organizing workshops in specific problem areas (climate, energy, migration, etc.), creating awareness among political parties in Europe. Resources include developing visions and conferences and distributing promotional materials through various media. Operational: - 2-yearly recurring conference (first in April 2024 in Maastricht) - Involving European o business community (sectors) o knowledge centers o universities and colleges o political bodies - Moderating and mediating in bottleneck situations Resources: European funds, National funds, Sponsors of private individuals and businesses and political European-oriented parties.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 30/10/2023 gestart
75x bekeken

Actie georganiseerd voor:

VOLT Nederland

Pan-Europese politieke  partij. Gericht op eenwording Europa.

Actie georganiseerd door:

Anton Greve

Anton Greve

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 30/10/2023 gestart
75x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog