Help alstublieft mijn bedrijf te redden van schulden en steun mijn gezin.

Help alstublieft mijn bedrijf te redden van schulden en steun mijn gezin.
Maureen JAKPA

Help alstublieft mijn bedrijf te redden en steun mijn familie bij de verhuizing naar een land met gratis kinderopvang.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Red Mijn Bedrijf en Zorg voor een Betere Toekomst voor Mijn Familie

Beste Vrienden, Familie en Gulle Supporters,

Mijn naam is Maureen Jakpa, een trotse moeder van twee schattige dochters, en ik richt mij tot u met een oprechte smeekbede om hulp tijdens een ongelooflijk uitdagende tijd voor mijn gezin. Ik ben de trotse eigenaar van een klein bedrijf, voorheen Queen Cosmetics, nu My Grocery, gevestigd in Amersfoort, Nederland, waarin ik mijn hart en ziel heb gestoken.

Helaas moest ik door zwangerschap gerelateerde complicaties tussen eind 2021 en zomer 2022 extra personeel aannemen om het bedrijf draaiende te houden, wat mijn operationele kosten aanzienlijk heeft verhoogd en heeft geleid tot een oplopende schuld die ik moeilijk kan beheren.

De Situatie:

Tijdens mijn zwangerschap had ik te maken met ernstige gezondheidsproblemen die me dwongen me terug te trekken uit de dagelijkse gang van zaken in mijn bedrijf. Om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf open bleef en onze trouwe klanten bleef bedienen, moest ik extra personeel aannemen. Deze onverwachte uitgave heeft mijn operationele kosten de pan uit doen rijzen en me in een benarde financiële positie gebracht.

Ondanks mijn beste inspanningen om hulp te zoeken via overheidsprogramma's en andere bronnen, is het me niet gelukt de nodige hulp te krijgen. Helaas moest ik mijn personeel laten gaan en mijn bedrijf verhuizen naar een hal om kosten te besparen en me te concentreren op online verkoop om mijn bedrijf draaiende te houden. Maar er is in de loop der jaren veel schuld opgebouwd en verkopen zonder alle of het grootste deel van mijn huidige schulden af te betalen zal alleen maar leiden tot meer financiële en mentale gezondheidsproblemen.

Nu sta ik voor de sombere realiteit van mogelijk faillissement, wat zou betekenen dat ik de deuren sluit van een bedrijf met zoveel potentieel en dat een hoeksteen is geweest van mijn levensonderhoud.

Hoe U Kunt Helpen:

Ik lanceer deze Steunactie en ook a GoFundMe-campagne in de hoop €65.000 (vijfenzestigduizend euro) op te halen, wat me in staat zal stellen 50% van de dringende leningen en schulden die zich hebben opgehoopt af te betalen.

Met uw gulle steun kan ik mijn bedrijf levend houden, onze gemeenschap blijven bedienen en voor mijn gezin zorgen.

De Impact van Uw Steun:

1. **Houd het Bedrijf Open**: Uw bijdragen helpen direct bij het afbetalen van de schulden die zijn ontstaan door mijn zwangerschap gerelateerde afwezigheid, zodat mijn bedrijf kan blijven opereren en groeien.

2. **Ondersteun Personeelswerkgelegenheid**: Door het bedrijf overeind te houden, kunnen we in de toekomst het personeel dat tijdens mijn afwezigheid zo belangrijk is geweest, opnieuw in dienst te nemen zodra het bedrijf weer voldoende winst maakt.

3. **Bezoek Mijn Zieke Ouders**: De stabiliteit die uw steun biedt, stelt me ook in staat om in de nabije toekomst mijn zieke ouders in Afrika te bezoeken en hen in staat te stellen hun kleinkinderen voor het eerst te zien en vast te houden, iets dat zwaar op mijn hart heeft gedrukt.

4. **Zorg voor een Betere Toekomst**: Met een gestabiliseerd bedrijf kan ik werken aan een verhuizing naar een land met betere kinderopvangopties (gratis kinderopvang) en een betere toekomst voor mijn kinderen en bedrijf.

Het Potentieel voor Groei:

Mijn bedrijf heeft enorm potentieel om te groeien en te gedijen, en met uw hulp kan ik deze tijdelijke tegenslag overwinnen en er een succesverhaal van maken. Door deze campagne te ondersteunen, helpt u niet alleen bij het afbetalen van de dringende schulden, maar investeert u ook in een betere toekomst voor mijn gezin en gemeenschap.

Ik ben ongelooflijk dankbaar voor elke steun die u kunt bieden, of het nu gaat om een donatie of door deze campagne te delen met uw netwerk. Elk beetje helpt en brengt me een stap dichter bij het overwinnen van deze hindernis.

Hartelijk dank vanuit de grond van mijn hart voor uw vriendelijkheid, vrijgevigheid en geloof in mijn bedrijf en de toekomst van mijn gezin.

Donatie Niveaus:

- **€20**: Een oprechte dankbetuiging en een vermelding op onze sociale media.

- **€50**: Een gepersonaliseerde bedankbrief en een vermelding op onze sociale media.

- **€100**: Een bedankbrief, vermelding op onze sociale media en een klein geschenk van ons bedrijf.

- **€500**: Alles hierboven, plus een speciale vermelding op onze website.

- **€1000 of meer**: Alles hierboven, plus exclusieve updates over elke stap die we nemen en mogelijk een fysieke ontmoeting voor een kop koffie of een huisgemaakte Afrikaanse maaltijd met mijn gezin, afhankelijk van uw locatie.

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om ons verhaal te lezen en voor uw overweging om onze campagne te ondersteunen.

Met oprechte dankbaarheid,

Maureen Jakpa

My Grocery

Help Save My Business and Secure a Better Future for My Family.

Dear Friends, Family, and Generous Supporters,

My name is Maureen Jakpa a proud mum of two adorable daughters, and I am reaching out to you with a heartfelt plea for assistance during an incredibly challenging time for my family. I am the proud owner of a small business formerly Queen Cosmetics now My Grocery located in Amersfoort the Netherlands that I have poured my heart and soul into.

Unfortunately, due to pregnancy-related complications between late 2021 to summer 2022, I was forced to employ additional staff to keep the business running, which has significantly increased my operating costs and led to a mounting debt that I am struggling to manage.

The Situation:

Throughout my pregnancy, I faced severe health issues that required me to step back from the day-to-day operations of my business. To ensure that my business remained open and continued to serve our loyal customers, I had to hire additional staff. This unforeseen expense has skyrocketed my operating costs and put me in a precarious financial position.

Despite my best efforts to seek assistance from government programs and other resources, I have been unable to secure the help needed. Sadly I had to let go my staffs and move my business to a hall to enable cut cost and focus on selling online to keep my business going. But lots of debt has been built over the years and selling without paying off all or most part of my current debts will only lead to more financial and mental health trouble.

Now, I am faced with the grim reality of potentially declaring bankruptcy, which would mean closing the doors on a business that has so much potential and has been a cornerstone of my livelihood.

How You Can Help:

I am launching this Steunactie and also GoFundMe campaign with the hope of raising €65.000 (Sixty Five Thousand Euro) which will enable me pay off 50% of the pressing loans and debts that has accumulated.

With your generous support, I can keep my business alive, continue to serve our community, and provide for my family.

The Impact of Your Support:

1. Keep the Business Open: Your contributions will directly help in paying off the debts incurred due to my pregnancy-related absence, ensuring that my business can continue operating and growing.

2. Support Staff Employment: By keeping the business afloat, we can continue to employ the staff who have been instrumental in keeping things running during my absence in the future once the business is sufficient and making profit enough again.

3. Visit My Sick Parents: The stability provided by your support will also allow me to visit my ailing parents back home in Africa in the near future and allowing them to see and hold their grand kids for the first time too, something that has been weighing heavily on my heart.

4. Secure a Better Future: With the business stabilised, I can work towards relocating to a country with better childcare options (Free childcare ) and a brighter future for my children and business.

The Potential for Growth:

My business has immense potential to grow and thrive, and with your help, I can overcome this temporary setback and turn it into a success story. By supporting this campaign, you are not only helping me pay off the pressing debts but also investing in a brighter future for my family and community.

I am incredibly grateful for any support you can provide, whether it is through a donation or by sharing this campaign with your network. Every little bit helps and brings me one step closer to overcoming this hurdle.

Thank you from the bottom of my heart for your kindness, generosity, and belief in my business and my family's future.

Donation Tiers:

• €20: A heartfelt thank you and a shout-out on our social media.

• €50: A personalised thank you note and a shout-out on our social media.

• €100: A thank you note, shout-out on our social media, and a small gift from our business.

• €500: All of the above, plus a special mention on our website.

• €1000 or more: All of the above, plus an exclusive updates on every steps we are taking and possibly meeting physically for a coffee or home cooked African meal with my family depending on your location.

Thank you for taking the time to read our story and for your consideration in supporting our campaign.

With heartfelt gratitude,

Maureen Jakpa

My Grocery

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 9/06/2024 gestart
43x bekeken

Actie georganiseerd voor:

My Grocery

Actie georganiseerd door:

Maureen JAKPA

Maureen JAKPA

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 9/06/2024 gestart
43x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog